Evanjelium podľa Matúša

Evanjelium podľa Matúša

16 Spor o znamenie. –  1 Tu prišli k nemu farizeji a saduceji a pokúšali ho. Žiadali ho, aby im ukázal znamenie z neba. 2 Ale on im povedal: „Keď sa zvečerí, hovorievate: ,Bude pekne, lebo sa červenie nebo;‘ 3 a ráno: ,Nebo je zachmúrené a červené, dnes bude búrka.‘ Vzhľad oblohy viete posúdiť, a znamenia časov neviete!  4 Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.“ Nechal ich tam a odišiel.

 

Varovanie pred kvasom farizejov. –  5 Učeníci prišli na druhý breh. Zabudli si vziať chlieb  6 a Ježiš im povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!“ 7 Oni však rozmýšľali a hovorili si: „Nevzali sme si chlieb!“ 8 Ale Ježiš to vedel a povedal: „Maloverní, prečo premýšľate, že nemáte chlieb? 9 Ešte nerozumiete, ani sa nepamätáte na päť chlebov pre päťtisíc ľudí a koľko košov ste nazbierali? 10 Ani na sedem chlebov pre štyritisíc ľudí a koľko košov ste nazbierali? 11 Ako to, že nechápete, že som vám nehovoril o chlebe?! Ale chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!“ 12 Vtedy pochopili, že im nehovoril, aby sa chránili chlebového kvasu, ale náuky farizejov a saducejov.

 

Petrovo vyznanie a jeho primát. –  13  Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ 14 Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ 15 „A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. 16 Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“  17 Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.  18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 19 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“  20 Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

 

Prvá predpoveď utrpenia. –  21 Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. 22 Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“  23 On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

 

Ako nasledovať Ježiša. – 24 Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 25 Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. 26 Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!  27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. 28 Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve.“

 

1 – 4. Mk 8, 11 – 13; Lk 12, 54 – 56.‒ Ako sa z určitých znakov dá usudzovať, aké bude počasie, aj mesiášske časy mali svoje znaky, z ktorých bolo možné poznať, že Ježiš je prisľúbený a očakávaný Mesiáš.
4. Mt 12, 38 – 39; Lk 11, 29.
5 – 12. Mk 8, 14 – 21; Lk 12, 1.
6. Pozri poznámku k Mk 8, 15.
13 – 20. Mk 8, 27 – 30; Lk 9, 18 – 21.

13. Cézarea Filipova je 40 až 48 km severne od Betsaidy na úpätí Hermonu.
17. „Telo a krv“ je výraz, ktorý označuje „človeka“.
18 – 19. Týmito slovami prisľubuje Ježiš Šimonovi najvyšší úrad v Cirkvi. Nové Šimonovo meno bude Skala (po aramejsky Kefá, po grécky Petros), Peter. Je to meno úradu, ktorý má Šimon zastávať v budúcej, Kristom založenej Cirkvi. Na tomto Petrovom úrade Ježiš postaví svoju Cirkev akoby na skale. Odovzdanie kľúčov od domu alebo mesta znamenalo odovzdanie moci (právo otvárať a zatvárať, vpúšťať a vylučovať). Najvyššia Petrova moc zahrňuje v sebe moc kľúčov, moc viazať a rozväzovať, čo obrazne označuje skutočnú úplnú a najvyššiu právomoc a autoritu v Cirkvi. Po svojom vzkriesení Kristus svoj prísľub splnil a odovzdal Petrovi najvyšší úrad v Cirkvi (Jn 21, 15 – 17).
20. Pozri poznámku k 8, 4.
21 – 28. Mk 8, 31 – 9, 1. Lk 9, 22 – 27.
23. Peter vo veľkej horlivosti chce odvrátiť Ježiša od jeho najvlastnejšieho poslania a v tomto zmysle je Peter pokušiteľom, čiže Božím protivníkom („satan“ je doslovne protivník, pokušiteľ).
27 – 28. Verše 27 a 28 hovoria o dvoch zjaveniach Syna človeka v jeho kráľovstve. V. 27 hovorí o kráľovstve, ktoré po poslednom súde odovzdá Syn Bohu Otcovi, v. 28 o Kristovom kráľovstve, ktoré sa ukáže s ruinami Jeruzalema. Niektorí zasa v. 28 vzťahujú na premenenie Pána, o ktorom je reč v nasledujúcej kapitole.
Evanjelium podľa Matúša