Evanjelium podľa Matúša

Evanjelium podľa Matúša

4 Pokúšanie na púšti. –  1  Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. 2 A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. 3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“  4 On odvetil: „Napísané je:

,Nielen z chleba žije človek,

ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.‘“

 5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu  6 a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané:

,Svojim anjelom dá príkaz o tebe

a vezmú ťa na ruky,

aby si si neuderil nohu o kameň.‘“

 7 Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: ,Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“

8 A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“  10 Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané:

,Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať

a jedine jemu budeš slúžiť.‘“

11 Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.

Návrat do Galiley. –  12  Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. 13 Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, 14 v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:

 15 „Krajina Zabulon a krajina Neftali,

na ceste k moru, za Jordánom,

Galilea pohanov!

16 Ľud bývajúci v temnotách

uvidel veľké svetlo.

Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“

17 Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

Povolanie prvých učeníkov. –  18 Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. 19 I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ 20 Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

21 Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal. 22 Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

Ježiš vyučuje a uzdravuje.23 A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom. 24 Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval.  25 A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.
1 – 11. Mk 1, 12 – 13; Lk 4, 1 – 13.

1. „Duch“, t. j. ten, ktorý zostúpil na neho po krste. Je to Duch Svätý. – Pustatina, kde sa Ježiš postil, je – podľa tradície – Kvarantánia, severozápadne od Jericha. Divoké skaliská boli útočišťom divej zveri (Mk 1, 13). – Ježiš dovolil toto pokúšanie na naše poučenie.
4. Dt 8, 3.
5. „Sväté mesto“ – Jeruzalem.
6. Ž 91, 11 – 12.
7. Dt 6, 16.
10. Dt 6, 13.
12 – 17. Mk 1, 14 – 15; Lk 4, 14.

12. „Odobral sa do Galiley“ – z Judey (porov. Jn 4, 3).
15. Iz 8, 23; 9, 1. ‒ „Galilea pohanov“ je severná Galilea pri Fenícii a Sýrii; volá sa pohanskou, lebo v nej bývali väčšinou pohania.
18 – 22. Mk 1, 16 – 20; Lk 5, 1 – 11.
25. „Dekapol“ (desaťmestie) je zväz desiatich, väčšinou helénskych miest, t. j. pohanských miest južne a juhovýchodne od Genezaretského jazera.
Evanjelium podľa Matúša