Kniha múdrosti

Kniha múdrosti

18  1 Lenže tvoji svätí prebývali v najjasnejšom svetle.

Tamtí síce počuli ich hlas, no nevideli postavy

a blahoslavili ich, hoci predtým trpeli i oni.

2 Vďační boli za to, že sa nepomstili na nich,

hoci predtým nakladali s nimi zle,

a odprosovali ich za svoje nepriateľstvo.

 3 Miesto toho dal si im stĺp ohňom blčiaci

ako vodcu na neznámej ceste,

za neškodné slnko na povestnej púti.

 4 Lebo tamtí zaslúžili veru, aby boli olúpení o svetlo a vo tme držaní,

pretože držali v zajatí tvojich synov,

skrze ktorých svet mal dostať neporušiteľné svetlo zákona.

 

Egyptskí prvorodení

 

 5 Pretože si umienili pozabíjať nemluvňatá svätých

a že bolo vyložené jedno dieťa, ale zachránené,

za trest si im odňal veľa detí

a vo veľkej vode zhubil si ich všetky napospol.

 6 Tá noc bola našim otcom oznámená vopred,

aby boli dobrej mysle,

keď jasne videli, akým uverili prísahám.

7 Tvoj ľud teda očakával

oslobodenie spravodlivých a zánik nepriateľov.

 8 Lebo čím si protivníkov trestal,

tým si práve oslávil nás, keď si nás povolal.

 9 Lebo sväté deti dobrých prinášali skryte obetu,

jednomyseľne sa zaviazali pred Božím zákonom,

že ten istý údel, dobrý i zlý, rovnako znášať budú,

a už zaspievali sväté piesne otcov dopredu.

10 Na odvetu zaznel neladný krik nepriateľov

a sem-tam sa niesol nárek za oplakávanými dietkami.

11 Trest rovnako stihol otroka i pána,

poddaný to isté trpel ako kráľ.

12 Všetci bez výnimky mali mŕtvych

na rovnaký spôsob smrti bez počtu.

Živí nestačili pochovávať mŕtvych,

keďže jedným razom bol zničený najvzácnejší diel ich potomstva.

 13 Lebo tí, čo nechceli nič veriť pre čarodejstvá,

museli teraz pri záhube prvorodených

uznať, že (ten) ľud je synom Božím.

 

14 Veď kým všetko objímalo hlboké ticho

a noc v rýchlom behu došla do polovice,

 15 zoskočilo tvoje všemohúce slovo z neba, z kráľovského trónu,

ako tvrdý bojovník

doprostriedka zeme, odsúdenej na záhubu.

 16 Nieslo ostrý meč: tvoj rozkaz nezvratný;

vykročilo a smrť nieslo všade.

Dotýkalo sa neba, i keď kráčalo po zemi.

17 Vtedy ich naskutku naľakali v snách hrozné vidiny

a pojal ich nečakaný strach.

18 Jeden polomŕtvy klesol tu a iný tam

a dal jasne vedieť svojej smrti príčinu.

19 Lebo strašidelné sny im toto zvestovali popredku,

aby nezhynuli, pokým nezvedia,

prečo im také zlo treba pretrpieť.

 

 20 Skúška smrti, pravda, dotkla sa aj spravodlivých;

veľké množstvo zahynulo na púšti,

ale hnev pridlho netrval.

21 Lebo ihneď vstúpil bezúhonný muž za nich na bojisko

zbrojou svojho úradu,

modlitbou a zmiernym tymianom;

postavil sa hnevu na odpor a tej biede koniec urobil.

Ukázal tým, že je tvojím sluhom.

22 Zdolal hnev nie silou tela ani mocou zbroje,

ale slovom podmanil si toho, ktorý trestal,

tým, že mu pripomenul zmluvy dané otcom, potvrdené prísahou.

23 Lebo keď už mŕtvi krížom-krážom na hromade ležali,

postavil sa doprostred a preťal hnev,

a tak zamedzil mu cestu, ktorá viedla k živým.

24 Celý svet bol totiž na splývacom rúchu (jeho),

slávne (mená) otcov na štvorrade vytesaných kameňov.

Na korune jeho hlavy bola tvoja veleba.

25 Tomu vyhol, toho sa bál kárateľ,

lebo už aj skúška hnevu sama stačila.

 
1. Izraeliti neboli v tme (Ex 10, 23).
3. O ohnivom stĺpe pozri Ex 13, 21 n.; 14, 19 n.; 40, 38; Nm 9, 17 n.; Ž 78, 14; 105, 39.
4. Aj proroci predpovedali, že svet dostane Boží zákon prostredníctvom Izraela; Iz 2, 2 n.; Mich 4, 1 n. atď.; porov. Mt 5, 17; Sk 2, 4 n. Zákon, ktorý Boh dal Izraelitom na hore Sinaj (tóra), sa častejšie prirovnáva k svetlu: Prís 6, 23; Ž 19, 9; 119, 105; Iz 2, 5.
5. O zabíjaní detí Izraelitov pozri Ex 1, 15 n. 22. Vyložené a zachránené dieťa bol Mojžiš; deti zahubené vo veľkej vode bolo egyptské vojsko, ktoré zahynulo v Červenom mori.
6. Boh už Abrahámovi predpovedal útlak v Egypte a vyslobodenie (Gn 15, 13; porov. Gn 22, 16 – 18; 26, 3; Ex 13, 5; 32, 13; 33, 1). Izraeliti v Egypte vopred vedeli o záhube egyptských prvorodencov, ktorí v tú hroznú noc pomreli, porov. Ex 11, 4 – 7; 12, 21 – 23.
8. Boh volá Izraelitov z Egypta k sebe, do svojich služieb v zasľúbenej zemi.
9. V tú noc, keď anjel záhuby usmrcoval egyptských prvorodených, Izraeliti vo svojich domoch, teda „skryte“, obetovali veľkonočného baránka. Bol to Boží zákon, ktorému sa všetci Izraeliti podrobili a uzhodli sa, že budú všetci úzko spojení v dobrom i v zlom. Exodus nehovorí, že by Izraeliti pri prvom slávení veľkonočného baránka spievali žalmy. Ale z neskorších správ aj z tohto miesta Knihy múdrosti vieme, že sa pri slávení tejto večere spievali chválospevy (2 Krn 30, 21).
13. Egyptskí čarodejníci vedeli svojimi čarami napodobniť niektoré rany (Ex 7, 11. 22; 8, 3), preto neverili, že by Izrael mal nejaké poslanie od Boha; až pri poslednej rane, pri záhube prvorodených uznali, že Izrael je Božím synom (porov. Ex 4, 22 n.; Oz 11, 1; Jer 31, 9 – 20).
15 n. Božie „slovo“ je tu len Boží rozkaz, ktorým sa nariaďuje smrť prvorodených v „zemi odsúdenej na záhubu“, v Egypte.
16 – 19. V Ex 12, 29 n. sa o snoch prvorodencov nič nehovorí.
20 – 25. Aj Izraeliti hynuli na púšti hromadne, ale bola to iba skúška, ktorá rýchle pominula, lebo veľkňaz Áron uprosil Boha. Veľkňaz sa predstavuje ako bojovník, bojujúci zbraňami svojho úradu – modlitbou a kadidlom. Áron sa postavil medzi hromady mŕtvol a medzi živých Izraelitov a svojou modlitbou a obetou zamedzil šírenie nákazy. Veľkňazovo dlhé, tmavomodré rúcho (meʽíl) predstavovalo celý svet. Nevieme presne prečo. Azda preto, že v tom čase veľkňaz Izraela bol jediným veľkňazom pravého Boha na svete, zastupoval teda naozaj celý svet. Ale veľkňaz predstavoval aj vyvolený národ, pretože na náprsníku (chošen) mal v štyroch radoch dvanásť drahokamov a na každom z nich bolo meno jedného z dvanástich Jakubových synov, podľa ktorých sa volalo dvanásť kmeňov izraelských. Napokon veľkňaz predstavoval aj samotnú velebnosť Boha, lebo na svojej veľkňazskej čiapke mal na čele zlatú tabuľku s vyrytými slovami: „Kodeš lejahwe“ (Zasvätený Pánovi). Preto bola sila veľkňazovej modlitby veľká a zastavila nákazu medzi Izraelitmi. Pozri Nm 16, 41 – 50 Vg.
Kniha múdrosti