Kniha múdrosti

Kniha múdrosti

Bezdetnosť spravodlivca a mnohodetnosť hriešnika

 

4  1 Lepšia (je) bezdetnosť s čnosťou,

nesmrteľnosť je v jej spomienke;

lebo ju uznáva Boh i ľudia.

2 Ak prítomná je, napodobňujú ju,

ak je naďaleko, tak mrú túžbou po nej.

Vo večnosti vykračuje, vencom zdobená, jak víťaz,

lebo v zápolení čistých bojov vyhrala.

3 Veľký kŕdeľ detí nie je necudníkom na osoh,

z výhonkov, čo nie sú pravé, nepúšťajú koreň hlboko,

nechytajú sa pevnej postate.

4 Ak aj načas vyháňajú do ratolestí,

to, čo nie je pevné, vykyvoce vietor,

prudkosť víchrov to vyvalí z koreňa.

5 Slabé vetvy budú olámané,

ich plod bez úžitku, nezrelý na jedlo,

a vôbec na nič sa nehodí.

 6 Lebo deti, narodené zo snov protizákonných,

pri svojom súde dosvedčujú planosť svojich rodičov.

 

Včasná smrť – dlhý život

 

 7 Spravodlivý, i keď mrie predčasne, bude na pokoji.

8 Veď nie dlhé roky robia starobu hodnou cti,

ani sa ona nemeria počtom liet.

9 Šediny sú človekovi múdrosťou,

starým vekom život nepoškvrnený.

 10 Pretože sa ľúbil Bohu, stal sa jeho miláčikom,

pretože žil medzi hriešnikmi, bol prenesený.

11 Bol vzatý, aby zloba nezmenila jeho zmýšľanie,

alebo klam, aby jeho dušu nezviedol.

12 Lebo šaľba hriechu zacláňa to, čo je šľachetné,

závrat zo zlej túžby myseľ nevinnú.

13 Hoc bol skoro dokonalý, prežil časy dlhé.

 14 Ľúbila sa jeho duša Bohu,

preto sa ponáhľal sprostred hriechu preč.

Ľudia to videli, lenže nechápali,

ani si to k srdcu nepripúšťali,

 15 že on svojich vyvolených obdarúva milosťou a milosrdenstvom

a že navštevuje svojich nábožných.

16 Mŕtvy spravodlivec odsudzuje živých hriešnikov,

mladosť skoro dokonalá mnohoročnú starobu hriešnika.

17 Vidia síce koniec múdreho,

a predsa nechápu, čo s ním Boh zamýšľal,

ani prečo ho Pán do bezpečia postavil.

18 Vidia, ale súdia opovržlivo,

lenže im sa bude Pán posmievať.

 19 Potom budú mŕtvolami bez úcty,

na posmech medzi umrlcami večnými,

lebo ich strmhlav pozráža, že ani nehlesnú,

vykýve ich z pevnej postate

a až do posledného ich strašne odsúdi.

Budú trpieť muky

a vyhasne aj ich pamiatka.

20 S bázňou prídu vtedy, keď budú sa vypočítavať ich hriechy,

a ich neprávosti ich usvedčia z očí do očí.

 
1 – 2. Ak by niekto mohol mať deti len za cenu hriechu, lepšie je, keď ostane bezdetný, ale čnostný. Pamiatka takejto bezdetnosti a čnosti je nesmrteľná a od Boha môže očakávať víťaznú korunu (porov. 1 Kor 9, 24; Flp 2, 16; 3, 12 n.; 1 Tim 6, 12; 2 Tim 2, 5 atď.). – Začiatok 1. verša číta dnešná Vg: „Aké krásne je čisté pokolenie!“ Ale z citátov cirkevných otcov vidieť, že ani pôvodná Vg nemala takéto znenie. O panenstve nie je tu teda reč, myslí sa na manželov, ktorí žijú čnostne.
6. „Protizákonné sny“ označujú hriešny, cudzoložný vzťah rodičov.
7. Porov: 3, 3; Iz 57, 1 n.
10. Narážka na Henocha, ktorého Boh vzal, aby nemusel žiť medzi hriešnikmi, Gn 5, 24; Sir 44, 16; Hebr 11, 5.
14. Predčasná smrť nie je vždy trestom.
15. Rozumej: Boh je k svojim láskavý a milosrdný. Navštívenie tu znamená Božiu pomoc.
19. Pre mŕtveho človeka bolo veľkým zneuctením, keď ho nepochovali.
Kniha múdrosti