Prvá kniha Machabejcov

 

Prvá kniha Machabejcov

Počiatky židovského povstania, 1, 1 – 2, 70

 

I. Protižidovská vláda Antiocha Epifanesa, 1, 1 – 67

 

1 Alexander Veľký a jeho nástupcovia. –  1 Keď vytiahol Alexander, syn Filipa Macedónskeho, z krajiny Chitim a porazil Dária, kráľa (ríše) Peržanov a Médov, stal sa ako prvý z Grékov jeho nástupcom vo svetovláde. 2 Zviedol mnoho bojov, zaujal početné pevnosti a pobil kráľov zeme.  3 Prenikol až na kraj sveta a nabral koristi u mnohých národov. Zem pred ním umĺkla. Spyšnel a jeho myseľ sa pozdvihla.  4 Zhromaždil veľmi silné vojsko, 5 zmocnil sa krajín, národov a kniežat a stali sa mu poplatnými.

 6 Potom ľahol do postele, a keď badal, že zomrie, 7 zavolal si popredných veľmožov, ktorí boli s ním vychovaní od mladi, a rozdelil im ešte zaživa svoje kráľovstvo. 8 Alexander panoval dvanásť rokov, keď ho zastihla smrť.

 9 Jeho veľmoži sa ujali vlády, každý na svojom mieste. 10 Po jeho smrti si nasadili všetci koruny a po nich aj ich synovia – na mnoho rokov. Šírili však po zemi všelijakú biedu.

 

Moc Antiocha Epifanesa v Judei a Egypte. –  11 Z nich vyšiel nešľachetný výhonok, Antiochos Epifanes, syn kráľa Antiocha a niekdajší rukojemník v Ríme. Kráľom sa stal v stotridsiatom siedmom roku gréckej vlády.  12 V tých dňoch povstalo niekoľko izraelských zlosynov a prehovorili mnohých takýmito rečami: „Poďme a zbratajme sa s (pohanskými) národmi, ktoré sú okolo nás! Veď odkedy sme sa od nich odlučovali, postihlo nás všelijaké nešťastie!“ 13 Tento návrh sa im pozdával 14 a niektorí z ľudu boli aj ochotní ísť ku kráľovi. Tak dostali plnú moc zavádzať pohanské mravy. 15 V Jeruzaleme postavili telocvičňu podľa pohanských zvyklostí,  16 nahrádzali si predkožky a odpadli od svätej zmluvy. Spriahli sa s pohanmi a zapredali sa za otrokov vierolomníkom.

17 Keď si Antiochos upevnil kráľovstvo, zatúžil rozprestrieť svoju moc aj nad Egypt, aby panoval nad obidvoma ríšami.  18 I tiahol na Egypt s ohromným vojskom, s vozmi a slonmi, s jazdcami a s veľkým loďstvom; 19 a viedol vojnu proti egyptskému kráľovi Ptolemaiovi. Ptolemaios sa dal pred ním na ústup a utiekol. Aj mnoho zranených padlo. 20 Dobyl tiež opevnené egyptské mestá a odniesol si z Egypta korisť.

 

Antiochova lúpež v jeruzalemskom chráme. –  21 Po porážke Egypta sa Antiochos roku stoštyridsiateho tretieho vrátil a tiahol proti Izraelu 22 a proti Jeruzalemu s ohromným vojskom.  23 Vošiel namyslene do svätyne a vzal zlatý oltár, svietnik so všetkým príslušenstvom, stôl predkladných chlebov, džbány, misy a zlaté misky, oponu, vence a zlatú ozdobu na priečelí chrámu a vôbec poodlupoval všetko. 24 Vzal striebro, zlato a vzácne náradia, ako aj ukryté poklady, ktoré našiel. Keď všetko pobral, odtiahol do svojej krajiny.  25 Na jeho rozkaz sa dialo vraždenie a z jeho rečí vyznievala bezočivá namyslenosť.

 

Žalospev

 

26 V Izraeli nastal veľký nárek,

všade, kde niekto býval.

 

27 Nariekali kniežatá a starší,

chradli device a mládenci,

vädla spanilosť žien.

 

 28 Každý mladoženích začal horekovať,

nevesta sa zachádzala žiaľom v spálni.

 

 29 Zem sa pohla nad tými, čo na nej bývali,

celý dom Jakubov sa obliekol do pohanenia.

 

Nové drancovanie Jeruzalema. –  30 Po dvoch rokoch poslal kráľ do judských miest najvyššieho daňového vyberača. I prišiel do Jeruzalema s mocným vojskom. 31 Hovoril im ľstivo o pokojamilovných zámeroch a uverili mu. 32 Náhle však napadol mesto, spôsobil mu veľkú ranu a pobil mnoho ľudu z Izraela. 33 Keď mesto vyplienil, podpálil ho a pobúral jeho domy i múry dookola.  34 Ženy a deti odviedli do zajatia a dobytok zhabali.

 35 Dávidovo mesto si vybudovali na pevnosť s vysokým a silným múrom a s mocnými vežami. 36 Osadili sa tam nešľachetní ľudia a zlosynovia a opevnili sa v ňom. Dopravili tam zbrane a potraviny a z Jeruzalema poznášali korisť 37 a uložili tam. Tak sa stal (hrad) veľkým osídlom.

 

Žalospev nad Jeruzalemom

 

38 Stal sa pascou pre svätyňu,

pre Izrael bol ustavične zlým nepriateľom.

39 Vylievali nevinnú krv vôkol chrámu

a znesväcovali sväté miesto.

40 Jeruzalemčania sa pre nich rozutekali,

stal sa sídlom cudzozemcov;

svojim potomkom sa stal cudzinou,

jeho deti ho poopúšťali.

41 Jeho svätyňa je pustá ako pustatina,

jeho sviatky sa popremieňali na žiaľ,

jeho soboty sa stali na potupu,

jeho česť sa premenila na opovrhnutie.

42 Aká bola voľakedy jeho sláva,

taká veľká je teraz jeho hanba,

jeho vznešenosť sa premenila v žiaľ.

 

Dekrét na odstránenie židovského náboženstva. – 43 Kráľ Antiochos vydal rozkaz pre celé kráľovstvo, že všetci majú splynúť v jeden národ a každý má opustiť svojrázne zvyky. 44 Tak sa všetky národy podrobili kráľovmu rozkazu. 45 A tak sa aj mnohým Izraelitom zaľúbila jeho bohopocta, obetovali modlám a znesväcovali sobotu.

46 Do Jeruzalema a do judských miest poslal kráľ poslov s písomnými rozkazmi, aby sa (ich obyvatelia) spravovali zvykmi, ktoré boli dosiať v krajine cudzie, 47 aby sa zrušili v chráme celostné žertvy a zápalné i mokré obety. 48 Soboty a sviatky majú znesvätiť, 49 svätyňu a Bohu zasvätený ľud treba pohaniť. 50 Ba majú nastavať oltáre, háje a modly a obetovať svine a iné nečisté zvieratá. 51 Svojich synov majú nechať bez obriezky, svoje duše poškvrňovať čímkoľvek nečistým a ohavným, aby tak zabudli na zákon a odstránili všetky ustanovenia. 52 Kto by sa nesprával podľa kráľovho rozkazu, mal zomrieť.

53 Všetky tieto nariadenia dal (kráľ) písomne rozšíriť po celom svojom kráľovstve a ustanovil dozorcov nad všetkým ľudom. 54 Nariadil, aby obetovali všetky judské mestá, od prvého až do posledného.

55 Aj mnohí z ľudu sa k nim pridali, (vôbec) všetci, čo odpadli od zákona. Páchali zlo v krajine 56 a vyháňali Izraelitov, ktorí sa potom museli skrývať po všelijakých skrýšach.

 57 Pätnásteho kisleva roku stoštyridsiateho piateho postavili na oltár ohavnosť spustošenia. Aj po judských mestách nastavali oltáre 58 a predo dvermi domov a po uliciach prinášali kadidlové obety.  59 Knihy zákona, ak niektoré našli, pálili a trhali. 60 Ak sa u niekoho našla Kniha zmluvy alebo ak sa niekto spravoval podľa zákona, bol potrestaný smrťou podľa kráľovského nariadenia.

61 Takto zneužívali svoju moc proti Izraelu z mesiaca na mesiac, proti každému, koho po mestách pri niečom pristihli.  62 Dvadsiateho piateho dňa toho mesiaca obetovali na oltári, ktorý slúžil za oltár (zápalných obetí).

63 Ženy, ktoré dávali obrezávať svoje deti, usmrcovali podľa rozkazu, 64 nemluvňatá im vešali na krk, ich domy plienili a zabíjali aj tých, ktorí ich obrezali.

 65 Ale mnohí v Izraeli sa zocelili a urobili si pevné predsavzatie, že nebudú jesť nič nečisté. Radšej volili smrť, než by sa poškvrnili pokrmami 66 a zrušili svätú zmluvu. Tak aj zomreli.  67 Veľmi veľký hnev doľahol teda na Izrael.

1 n. Krátka správa o Alexandrovi Veľkom (336 – 323 pred Kr.), ktorý bol zakladateľom víťazného helenizmu, je priliehavým úvodom k 1 Mach; veď táto kniha rozpráva hlavne o bojoch Machabejcov proti helenizmu. Spomienkou Perzskej ríše nadväzuje 1 Mach na knihy Ezd a Est, ktoré opisujú udalosti z čias perzských kráľov. Takto je nadviazaná súvislosť 1 Mach s ostatnými knihami, napísanými po zajatí. – Po nešťastných výpravách Dária (493 – 490 pred Kr.) a Xerxesa (481 – 479) proti Grécku bola v základoch otrasená svetová moc perzských kráľov, ale koniec jej urobil až Alexander Veľký, syn a nástupca Filipa II. (359 – 336), kráľa Macedónska. – „Chitim“: pôvodne to bol názov pre obyvateľov Cypru, neskoršie sa označovalo týmto názvom severné pobrežie Stredozemného mora s priľahlými egejskými ostrovmi a tiež západne od nich položené zeme; Gn 10, 4; Iz 23, 1; Jer 2, 10; Ez 27, 6; Dan 11, 30. Pobil ešte mnoho „kráľov zeme“, ale po Dáriovej smrti sa stal vlastne Alexander Veľký nástupcom jeho trónu, prvým gréckym vladárom nad svetovou Perzskou ríšou.
3. V roku 328 vtrhol Alexander do Baktrie a v roku 326 sa dostal „až na kraj sveta“ – k Indu, ktorý bol východnou hranicou Perzskej ríše.
4 n. Do Ázie sa vybral Alexander s vojskom, ktoré počítalo na 30 000 pešiakov a 5 000 jazdcov (Arianus, Diodor). Počas výpravy si vojsko stále doplňoval. Tak pri Gaugamelách mal 40 000 pešiakov a 7 000 jazdcov.
6 – 8. Onemocnel následkom nemierneho pitia začiatkom júna 323 v Babylone a zomrel okolo 11. júna 323 pred Kr. („28. daisiosa“; Plutarchus, Diodor).
9 n. Miestodržiteľom Egypta bol Ptolemaios, Sýriu dostal Seleukos a Laomedon, Cilíciu Filotas, Médiu Pyton, Kapadóciu a Paflagóniu Eumenes, Pamfýliu a Lýciu Antigonos, Kariu Asander, Lýdiu Menander, Frýgiu Leonatos, Tráciu Lysimachos, Macedóniu, Ilýriu a Epir dostal Antipater a Krateros. – Len niektorí z týchto miestodržiteľov sa stali kráľmi, ale nie hneď po Alexandrovej smrti. – Narobili mnoho zla a „biedy“ vojnami, všelijakými nespravodlivosťami a zločinmi, ktorých sa dopúšťali.
11. Po krátkom historickom úvode začína spisovateľ rozprávať o vlastnom pôvodcovi nepokojov v Palestíne, Antiochovi, prímenom Epifanes. Vo vojne medzi Antiochom III. Veľkým a Rimanmi (roku 192 pred Kr.), ktorá sa skončila pri Magnézii roku 189 pred Kr. porážkou Antiocha, Rimania nadiktovali Antiochovi podmienky prímeria. Zaviazal sa odovzdať Rimanom 20 rukojemníkov, medzi ktorých patril aj jeho syn Antiochos (neskorší Antiochos IV. Epifanes). Krátko po príchode Antiocha Epifana z Ríma Heliodor zavraždil roku 175 kráľa Seleuka IV. Filopátora. Po tomto mal nastúpiť na sýrsky trón Demetrios, jeho syn, ale nastúpil Antiochos IV. Epifanes (176-175 – 164-163). Keď Rím neuznal Demetriovo právo, bolo Antiochovo postavenie upevnené. Tak nastúpil na trón roku 137 „gréckej vlády“, čiže éry Seleukovcov (pravdepodobne nov. 175 pred Kr.). – Antiochos IV. si pribral meno Epifanes, čo znamená: „Zjavenie“ (slávny príchod), t. j. božstva (nie „Slávny“ alebo „Osvietený!“). V úsilí stať sa populárnym zachádzal tak ďaleko, že zabúdal na svoje postavenie. Preto aj zmenili jeho meno Epifanes na Epimanes (Blázon).
12 – 14. Horlivými propagátormi helenizmu boli najmä cudzinci, usadení v palestínskych mestách (2 Mach 6, 8). Aj medzi Židmi sa našli „zlosynovia“ („synovia beliálovi“, ako Sdc 19, 22; 1 Kr 21, 10. 13), ktorí si s gréckou kultúrou osvojovali aj grécke mravy. Medzi týmito vynikal Jason, brat veľkňaza Oniáša III. Úplatkom sa mu podarilo odstrániť Oniáša III. a sám sa stal veľkňazom. Porov. 2 Mach 4, 7.
16. Telocvik sa konal s obnaženým telom; aby sa vyhli helenisticky zmýšľajúci Židia posmechu pohanov, ktorému boli vystavení pre svoju obriezku, či už v telocvični, alebo vo verejných kúpeľoch (gymnós „nahý“), dávali si obriezku zahladzovať operatívnym spôsobom. Porov. 1 Kor 7, 18, kde je aj „terminus technicus“ pre takú operáciu („epispáo“ = naťahujem, napínam, „akrobystían“, predkožku). Keďže obriezka u Židov mala podobný význam ako krst u kresťanov, znamenalo takéto počínanie „pokrokových“ Židov v očiach zbožnejšieho ľudu skutočnú apostáziu od izraelského náboženstva, odpad od svätého Mojžišovho zákona. – „Zapredali sa za otrokov vierolomníkom“ – doslovne: „Zapredali sa, aby páchali zlo.“ Porov. 1 Kr 21, 20; 2 Mach 4, 11 – 20.
18. Epifanes mal „vozy“, opatrené kosami (porov. 2 Mach 13, 2), a „slony“, ktoré boli dôležitou časťou vtedajšieho vojska. Porov. 3, 34; 6, 30. 34; 11, 56; 2 Mach 11, 4; 13, 2; 15, 20. Už Alexander Veľký bojoval proti slonom Peržanov a Indov.
21. Bolo to asi roku 169 – 168 pred Kr. Jason vyvolal v Jeruzaleme vzburu proti Menelaovi (2 Mach 4, 24; 5, 5 – 7, 11), aby sa mohol opäť zmocniť miesta. Epifanes zasiahol.
23. Prvé znesvätenie chrámu za Epifanesa. – Náradie, porov. Ex 25, 24; 30, 27; 37, 23; 1 Krn 28, 16; Ex 26, 31; Nm 7, 14.
25. Porov. 2 Mach 5, 14; Dan 11, 28. 36.
28. Porov. Jer 7, 34; 16, 9; 25, 10; Joel 2, 16; Bar 2, 23.
29. Porov. Ž 44, 17; 79, 4; 89, 42; 109, 25; Jer 14, 21.
30. Roky 168 – 167 pred Kr. – Daňový vyberač Apolonios, porov. 2 Mach 5, 24.
34. Porov. 2 Mach 6, 10 a Ž 137.
35. Dávidovo mesto ležalo na sionskom pahorku (2 Sam 5, 7; 1 Kr 8, 1), teda pevnosť (Akra) bola južne od chrámu.
57 n. Asi 10. – 17. decembra 167 pred Kr. – „Ohavnosť spustošenia“ (porov. Dan 11, 31; 12, 11) je pohanský oltár, postavený na oltári zápalných obiet.
59. „Knihy zákona“ je dnešný Pentateuch.
62. Porov. v. 57 s poznámkou a 1 Mach 4, 52 n.
65. „Nečisté“ – predovšetkým mäso obetované modlám, mäso zakázaných zvierat, krv a mäso udusených zvierat.
67. Utrpenie považovali za trest urazeného Boha. Porov. 2, 49; 3, 8; 2 Mach 5, 17 – 20; 6, 12; 7, 33. 38; 8, 5.
  Prvá kniha Machabejcov