Prvá kniha Machabejcov

Prvá kniha Machabejcov

Za panovania Demetria Sotéra, 7, 1 – 9, 22

 

7 Demetrios vysiela Bakchidesa proti Jeruzalemu. –  1 Roku stopäťdesiateho prvého vyviazol Demetrios, syn Seleukov, z Ríma. S niekoľkými mužmi vtiahol do prímorského mesta a tam sa dal vyhlásiť za kráľa. 2 Keď vošiel do kráľovského paláca svojich otcov, zajali vojaci Antiocha a Lyziáša, aby mu ich priviedli. 3 Keď mu to oznámili, povedal: „Neukazujte mi ich tváre!“ 4 Preto ich vojsko zabilo a Demetrios nastúpil na trón svojho kráľovstva.

5 Tu prišli k nemu všetci ničomníci a bezbožníci z Izraela na čele s Alkimom, ktorý chcel byť veľkňazom. 6 Obžalovali svoj ľud u kráľa a vraveli: „Júda a jeho bratia pobili všetkých tvojich priateľov a nás vyhnali z našej krajiny. 7 Preto teraz pošli muža, ktorému dôveruješ, nech ide a presvedčí sa o celej pohrome, ktorú urobil nám a kráľovej krajine. Nech ich strestá spolu so všetkými ich prisluhovačmi!“

 8 Kráľ vybral Bakchidesa, jedného zo svojich priateľov, ktorý vladáril za Riekou, mal vplyv na vedenie ríše a bol oddaný kráľovi. Poslal ho 9 spolu so zločinným Alkimom, ktorého ustanovil za veľkňaza, a nariadil mu, aby vykonal pomstu na Izraelitoch.

 10 Vybrali sa teda a vtiahli s veľkým vojskom do judskej krajiny. Vyslali poslov k Júdovi a jeho bratom s pokojnými síce, ale ľstivými slovami. 11 Oni však nedali na ich reči, lebo videli, že pritiahli s veľkým vojskom.

12 U Alkima a Bakchidesa zišli sa mnohí zákonníci, aby zistili, čo by vyhovovalo právu. 13 Chasidejci boli prví medzi Izraelitmi, ktorí hľadali u nich pokoj. 14 Vraveli totiž: „S oddielmi predsa prišiel kňaz z Áronovho rodu! Ten nás len neoklame!“ 15 Rozprával im o pokoji, ba aj prísažne ich uistil: „Neurobím vám nič zlé, ani vašim priateľom.“ 16 A tak mu uverili. Predsa však dal chytiť z nich šesťdesiat mužov a zabiť v jeden deň podľa napísaného výroku:

 

 17 „Telá tvojich svätých – a ich krv

vyliali vôkol Jeruzalema

a nebolo nikoho, kto by ich pochoval.“

 

18 Tu zachvátil všetok ľud strach a hrôza pred nimi. Hovorili: „Niet pri nich ani pravdy, ani spravodlivosti. Veď porušili sľub i prísahu, ktorú urobili!“

 19 Bakchides odtiahol od Jeruzalema a utáboril sa pri Bezete. Mnoho z mužov, ktorí od neho odpadli, ako aj niektorých z ľudu dal pochytať, zabiť a (ich telá) pohádzať do veľkej cisterny. 20 Potom odovzdal krajinu Alkimovi a nechal mu vojsko, aby ho podporovalo. Bakchides sám odišiel ku kráľovi.

21 Alkimos sa všemožne namáhal, aby si udržal veľkňazstvo. 22 I pridružili sa k nemu všetci, ktorí vyvolávali zmätok vo svojom národe. Opanovali judskú krajinu a privádzali Izrael do veľkého nešťastia.

23 Keď Júda videl všetko zlo, ktoré popáchal Alkimos so svojimi prívržencami medzi Izraelovými synmi – horšie než pohania! –, 24 prešiel celé judské územie dookola a vykonal pomstu na vierolomníkoch. Tak im znemožnil potulovať sa po krajine.

25 Keď Alkimos spozoroval, ako sa Júda a jeho prívrženci zmohli, obrátil sa na kráľa, lebo spoznal, že by im nemohol odolať, a obžaloval ich zo zločinov.

 

Výprava Nikanora a jeho porážka. –  26 Tu poslal kráľ Nikanora, jedného zo svojich najznamenitejších vojvodcov, ktorý bol zaťatým nepriateľom Izraela, a nariadil mu vyhubiť ten ľud.  27 Nikanor pritiahol do Jeruzalema s veľkým vojskom. Poslal sprostredkovateľov mieru k Júdovi a jeho bratom s týmto ľstivým 28 odkazom: „Nech nie je vojna medzi mnou a vami! Prídem s niekoľkými mužmi a v pokoji si pohovorím s vami.“ 29 I prišiel k Júdovi a priateľsky sa navzájom pozdravili, ale nepriatelia boli pripravení chytiť Júdu. 30 Júda zbadal, že k nemu prišiel ľstivo. Preto sa ho stránil a nechcel už vidieť jeho tvár.  31 Keď Nikanor videl, že jeho zámer je prezradený, odtiahol do Kafarsalamy, aby sa dal do boja proti Júdovi. 32 I padlo z Nikanorovho vojska na päťsto mužov. Ostatní utiekli do Dávidovho mesta.

 33 Po týchto udalostiach sa Nikanor odobral na vrch Sion. I vyšli niektorí kňazi a starší ľudu zo svätyne, aby ho priateľsky privítali a ukázali mu celostnú žertvu, ktorá sa obetovala za kráľa. 34 Ale on nimi pohrdol a urobil si z nich posmech; aj ich poškvrnil a namyslene rozprával  35 a v hneve sa zaprisahal: „Ak ihneď nevydáte Júdu a jeho vojsko do mojich rúk, zapálim tento dom po svojom víťaznom návrate.“ A s veľkým hnevom odišiel.

 36 Tu kňazi vošli, postavili sa pred oltár a chrám, plakali a hovorili: 37 „Ty si si, Pane, vyvolil tento chrám, aby sa nazýval podľa tvojho mena a aby bol tvojmu ľudu domom modlitby a prosby. 38 Vykonaj pomstu nad týmto človekom a nad jeho vojskom; nech padnú mečom! Rozpamätaj sa na ich rúhania a nedaj im obstáť!“

39 Nikanor vytiahol z Jeruzalema a utáboril sa pri Bethorone. Tu sa pripojilo k nemu sýrske vojsko. 40 Júda sa zas utáboril pri Adase s tritisíc mužmi. A Júda sa modlil: 41 „Pane, keď sa kedysi rúhali vyslanci asýrskeho kráľa, vyšiel tvoj anjel a pobil z nich stoosemdesiatpäťtisíc. 42 Tak rozmláť toto vojsko dnes pred nami, aby aj ostatní poznali, že sa rúhavo vyslovoval o tvojej svätyni! Súď ho podľa jeho zloby!“

 43 Vojská zviedli bitku trinásteho mesiaca adar. Nikanorovo vojsko bolo porazené; aj on padol prvý v boji. 44 Keď jeho vojsko videlo, že Nikanor padol, odhodili zbrane a utiekli.

 45 I prenasledovali ich na deň cesty od Adasy, až ako sa ide do Gazery, a trúbili za nimi na signálových trúbach. 46 Zo všetkých judských dedín vyšli (Židia) a obkľúčili ich. Oni sa postavili síce na odpor, ale všetci padli mečom. Ani jeden z nich nezostal.

 47 Potom vzali korisť a plen, Nikanorovi uťali hlavu a pravú ruku, ktorú bol pyšne vztiahol, priniesli to do Jeruzalema a tam povesili. 48 Ľud sa veľmi radoval a slávili ten deň ako veľkú slávnosť. 49 Tiež ustanovili, aby sa tento deň slávil každoročne trinásteho adara. 50 Potom mala judská krajina nakrátko pokoj.

 

 
1 n. Demetrios I. Sotér (162 – 150 pred Kr.), syn Seleuka IV. Filopátora (= brat Antiocha Epifanesa) a bratanec Antiocha V. Eupátora. Porov. o ňom pozn. k 1, 11 a 6, 17. – Keď sa Demetrios (ako rukojemník v Ríme) dozvedel o smrti svojho strýca Epifanesa, dvakrát sa obrátil na senát s prosbou, aby bol uznaný jeho nárok na trón, ale bezvýsledne. Rimania radšej videli Sýriu pod správou Lyziáša a bezmocného Eupátora, než v rukách energického Demetria. Vo v. 1 sa udáva, že Demetrios unikol z Ríma roku 151 Sel., čo by bolo medzi jarou 161 a jarou 160 pred Kr.
8 n. Kráľ ustanovil (a či len potvrdil?) Alkima za veľkňaza a vymenoval Bakchidesa za veliteľa trestnej expedície proti Židom. Bakchides (spomínaný v kap. 9 a v 2 Mach 8, 30) bol dôverným poradcom Demetria I. a predtým Epifanesa (porov. Jozef Flávius, Starožitnosti 12, 10, 2). Bol miestodržiteľom Sýrie, azda hlavným satrapom celej západnej Sýrie (= Záriečie, Abarnahara). Pri jeho 2. výprave do Judska zahynul Júda. Neskoršie uzavrel dohodu s Jonatánom.
10 – 16. Alkimos sa stal veľkňazom, hoci nepochádzal, ako sa zdá, od Áronovho syna Eleazara. Nárok na veľkňazstvo mal mladý Oniáš, syn zavraždeného Oniáša III. Porov. 2 Mach 4, 38.
17. Svätopisec vyjadruje svoju bolesť nad zločinom slovami Ž 79, 2 n. (citované voľne podľa gr.).
19. Bezet (Vg: Bethzetha) sa často stotožňuje s osadou Bethzetho pri Jeruzaleme (Jozef Flávius, Starožitnosti 12, 10, 2) alebo s neskoršou severnou časťou Jeruzalema, zvanou „Bezetha“. Najpravdepodobnejšie bol Bezet na mieste dnešnej zrúcaniny Bet-Zéta (Beit-Zeita), 5 km severne od Bet-Suru a blízko inej zrúcaniny Chirbet Kúfin, medzi Betlehemom a Hebronom. Južne od Bet-Zéty je cisterna zvaná „Cisterna hrdinov“ (Bir Djaber), ktorá bola takto pomenovaná asi na pamiatku opísaného zločinu.
26. Tento Nikanor (asi nie ten istý, o ktorom je reč v 3, 38) vystupuje v 2 Mach 14, 12 ako veliteľ slonov.
27 – 30. Porov. 2 Mach 14, 12 – 22.
31 n. Podľa Abela sa boj odohral v údolí medzi Chirbet Adasou a Kafarsalamou (Wadi ed-Damm). Kafarsalama by bola dnešná zrúcanina Chirbet Erhá, asi 20 min. východne od Adasy. Meno „Salama“ sa zachovalo v názve neďalekého kláštora „Deir Sellám“. Bojisko bolo teda asi 8 – 9 km severne od Jeruzalema.
33. Alkimos uzavrel s Demetriom akýsi konkordát, v dôsledku čoho sa prinášali obety za kráľa. Porov. Ezd 6, 10; Jer 29, 7 (obety za perzského kráľa). Neskôr sa prinášala obeta aj za rímskeho cisára (Jozef Flávius, Židovská vojna 2, 17, 2).
35. Porov. o tom 2 Mach 14, 33 n. a 15, 1 – 6.
36 – 42. K v. 36 porov. Joel 2, 17. – K v. 37 porov. 1 Kr 8, 29 n. 43; 9, 3; Iz 4, 1. O Bethorone porov. 3, 16. Adasa (Vg: Adarsa) bola 11 km východne od Bethoronu, asi tam, kde je dnes Chirbet Adase. – K v. 41 n. porov. 2 Kr 19, 35; Iz 37, 36.
43 n. Podľa Kuglera 13. adar = štvrtok 8. marca 160 pred Kr.
45 n. Gazera (Vg: Gazara = Gezer, Gazeron; 4, 15). Od „Chirbet Adasa“ je k Tell-Džezeru asi 35 km. „Ani jeden z nich nezostal“ – znamená dokonalú porážku. Porov. Ex 14, 28; Joz 8, 22; 10, 28 n.; 11, 8. 22.
47 – 50. Porov. 2 Mach 15, 30 – 33. – Na pamiatku veľkého víťazstva bol povýšený 13. adar na „Nikanorov deň“. A 14. adara bol zase deň Mardocheja (2 Mach 15, 37). K v. 50 porov. Sdc 3, 11; 5, 31.
Prvá kniha Machabejcov