Prvá kniha Machabejcov

Prvá kniha Machabejcov

6 Smrť Antiocha Epifanesa. –  1 Keď kráľ Antiochos prechádzal cez náhorné krajiny, dozvedel sa, že v Elymaide v Perzii je mesto, vychýrené bohatstvom na striebro i zlato. 2 V ňom je vraj preveľmi bohatý chrám, kde sú údajne zlaté výzbroje, panciere a štíty, ktoré tam zanechal macedónsky kráľ Alexander, syn Filipov, ktorý panoval z Grékov ako prvý. 3 Pritiahol teda a pokúšal sa mesto zaujať a vydrancovať ho. Ale nepodarilo sa mu to, lebo obyvatelia mesta sa dozvedeli o jeho zámeroch. 4 Povstali proti nemu do boja, musel utiecť a odchádzal odtiaľ s veľkým sklamaním, aby sa vrátil do Babylonu.

5 Tu prišiel k nemu do Perzie posol a oznámil mu, že jeho vojská, ktoré vytiahli do judskej krajiny, utrpeli porážku. 6 Že Lyziáš sa vypravil na čele veľkého vojska, ale že bol porazený Židmi, ktorí vraj prevládli zbraňami a vojskom a (dobyli) aj bohatú korisť, ktorú pobrali porazeným vojskám. 7 Že zrúcali ohavnú (modlu), ktorú dal postaviť na oltár v Jeruzaleme, a svätyňu že obohnali vysokými múrmi, ako (to bolo) predtým, a že (opevnili) aj Bet-Sur, jeho mesto.

8 Keď sa kráľ dozvedel o týchto udalostiach, zľakol sa a veľmi sa rozrušil. Klesol na posteľ a od hnevu ochorel, lebo sa mu nestalo po vôli.  9 A zostal tam mnoho dní, lebo sa mu obnovovala trápna úzkosť. Keď badal, že zomrie,  10 zvolal všetkých svojich dôverníkov a povedal im: „Spánok sa mi vzdialil od očí a sužujúca starosť tlačí moje srdce. 11 Myslím si v duchu: Do akého zármutku som sa dostal a v akej záplave zmätku som teraz ja, ktorý som býval ctený a milovaný, dokiaľ som bol pri moci. 12 Teraz sa rozpamätúvam na zlé veci, ktoré som popáchal proti Jeruzalemu; ako som pobral z neho všetko zlaté a strieborné náradie a ako som poslal bezdôvodne nivočiť judské obyvateľstvo. 13 Teraz jasne vidím, že ma preto zastihlo toto nešťastie. Hľa, v hroznom zármutku hyniem v cudzej krajine!“

 14 Potom zavolal Filipa, jedného zo svojich dôverníkov, a ustanovil ho nad celým svojím kráľovstvom. 15 Odovzdal mu korunu, svoj plášť a prsteň, aby viedol jeho syna Antiocha a vychoval ho za vladára. 16 A kráľ Antiochos tam roku stoštyridsiateho deviateho zomrel.

 

Za panovania Antiocha Eupátora, 6, 17 – 63

 

Výprava Lyziáša a Eupátora proti Židom. –  17 Keď sa Lyziáš dozvedel o kráľovej smrti, dosadil miesto neho za kráľa jeho syna Antiocha, ktorého vychovával od mladi, a dal mu meno Eupátor.

18 Tí však, čo bývali na hrade pri svätyni, obťažovali Izrael; ustavične hľadali (spôsob), ako by im mohli škodiť a pohanom poskytnúť oporu.  19 Júda si preto zaumienil, že ich vyhubí. I zvolal všetok ľud, aby ich obľahli. 20 Zhromaždili sa teda a roku stopäťdesiateho ich obkľúčili. Zriadil proti nim kameňomety a iné dobývacie stroje.

21 Niektorí z tých, čo unikli z obľahnutia – a pripojili sa k nim aj niekoľkí bezbožníci z Izraela –, 22 odišli ku kráľovi a vraveli: „Ako dlho ešte potrvá, kým nevykonáš súd a nepomstíš našich bratov?  23 My sme sa dobrovoľne poddali tvojmu otcovi, riadili sme sa jeho príkazmi a poslúchali sme jeho rozkazy. 24 Za to teraz obkľúčili naši súkmeňovci hrad a zanevreli na nás. Ba každého, koho z nás chytili, zabili a naše majetky vyplienili. 25 A vztiahli ruku nielen na nás, ale aj na všetky susedné kraje. 26 A hľa, dnes obliehajú jeruzalemský hrad, aby ho dobyli! Chrám a Bet-Sur opevnili. 27 Ak ich rýchle nezaskočíš, budú robiť ešte väčšie veci než tieto a (ich postup) nebudeš môcť zadržať.“

28 Keď to kráľ počul, rozhneval sa a zvolal všetkých svojich dôverníkov a veliteľov pechoty aj jazdectva.  29 Ba aj z iných kráľovstiev a morských ostrovov pritiahli k nemu zástupy žoldnierov. 30 Počet jeho vojska bol: stotisíc pešiakov, dvadsaťtisíc jazdcov a tridsaťdva slonov, vycvičených do boja.

 31 Tiahli cez Edomsko a utáborili sa pred Bet-Surom. Dlho oň bojovali a postavili aj dobývacie stroje, ale (obkľúčení) robili výpady, pálili ich ohňom a udatne bojovali.

 

Bitka pri Bet-Zachare. –  32 Júda odtiahol od hradu a utáboril sa pri Bet-Zachare oproti kráľovmu táboru. 33 Kráľ sa včasráno vybral a so všetkou rýchlosťou uháňal s vojskom smerom na Bet-Zacharu. Za zvuku trúb sa šíky pripravili do boja.  34 Slonom predložili šťavu z hrozien a moruší, aby ich rozdráždili do boja.  35 Potom zaradili zvieratá medzi bojové šíky. Ku každému slonovi priradili tisíc mužov, vyzbrojených reťazovitými panciermi a medenými prilbami na hlavách. Okrem toho postavili ku každému zvieraťu päťsto vybraných jazdcov. 36 Títo boli už predtým pridelení k zvieraťu, kamkoľvek sa uberalo, išli s ním a neodchádzali od neho. 37 Na každom zvierati boli silné, kryté drevené veže, upevnené zvláštnymi zariadeniami, a na každom bolo tridsaťdva mužov, ktorí odtiaľ bojovali, a ešte jeden Ind.

38 Ostatných jazdcov postavili vľavo i vpravo na obe krídla vojska, aby znepokojovali (nepriateľa) a kryli bojové šíky. 39 Keď na zlaté a medené štíty zasvietilo slnko, rozsvietili sa od nich hory a žiarili ako ohnivé fakle. 40 Časť kráľovho vojska sa rozprestrela po vrchovine a druhá časť zostala v nížine. Postupovali opatrne a usporiadane. 41 Triaška zachvátila všetkých, keď začuli hrmot ich množstva, pochod vojska a rinčanie zbraní; bolo to vojsko mimoriadne veľké a silné.

 

Hrdinská smrť Eleazara. – 42 Júda vyrazil so svojím vojskom do boja a padlo z kráľovho vojska šesťsto mužov.

 43 Tu Eleazar, Hauran, spozoroval, že jedno zo zvierat, opatrené kráľovským pancierom, prevyšuje všetky ostatné zvieratá. Nazdával sa, že je na ňom kráľ. 44 I obetoval sa, aby vyslobodil svoj ľud a získal si večné meno. 45 Odvážne sa rozbehol k nemu stredom cez šíky, bil napravo i naľavo, takže ustupovali pred ním na obe strany. 46 Potom vliezol pod slona, ľahol si pod neho a zabil ho. On sa zrútil na neho na zem a tam zomrel. 47 Keď videli silu kráľovského vojska a tlak jeho oddielov, ustúpili pred nimi.

 

Pád Bet-Suru a obliehanie Jeruzalema. –  48 Kráľovské vojská sa vydali proti nim až do Jeruzalema; kráľ sa teda utáboril proti Judsku a proti vrchu Sion. 49 Uzavrel mier s tými, čo boli z Bet-Suru, ktorí opustili mesto, lebo tam už nemali potravín a nemohli znášať ďalšie obliehanie. Pole totiž malo sobotný odpočinok. 50 Tak zaujal kráľ Bet-Sur a ustanovil tam posádku, aby ho strážili.

51 Potom obliehal mnohé dni svätyňu; postavil tam vrhacie a iné bojové stroje: ohňomety, kameňomety, šípomety a praky. 52 Lenže aj oni si zhotovili bojové stroje proti ich strojom, a tak bojovali mnoho dní. 53 Ale nebolo v zásobárňach potravín, lebo bol siedmy rok a zvyšky zásob strávili tí, ktorí kvôli svojej záchrane utiekli pred pohanmi do Judska. 54 Tak zostalo na území svätyne len niekoľko mužov, lebo ich prevládal hlad, a preto sa rozpŕchli každý do svojho domova.

 

Zmierenie. –  55 Keď sa Lyziáš dopočul, že sa Filip, ktorého kráľ Antiochos ešte zaživa poveril, aby vychoval jeho syna Antiocha za vladára, 56 vrátil z Perzie a Médie spolu s vojskami, ktoré vytiahli s kráľom, a že sa usiluje prevziať vládu do svojich rúk, 57 snažil sa čím skôr odtiahnuť. I vyjadril sa pred kráľom, veliteľmi vojska a mužstvom takto: „Každým dňom slabneme, potravy nám ubúda, miesto, ktoré obliehame, je pevné a ešte na nás dolieha aj starosť o kráľovstvo. 58 Preto podajme teraz týmto mužom pravicu a pomerme sa s nimi a s celým ich národom! 59 Dovoľme im, aby mohli žiť ako predtým podľa svojich zvykov, lebo iba pre svoje zvyky, ktoré sme zrušili, sa vzbúrili a urobili toto všetko.“

60 Táto reč sa zapáčila kráľovi i veliteľom. I poslal im ponuku mieru a prijali ju. 61 Keď im dal kráľ a velitelia prísažné uistenie, vyšli z pevnosti.

 62 Kráľ vystúpil na vrch Sion, a keď videl opevnenie toho miesta, porušil prísahu, ktorú urobil, a nariadil zbúrať múr dookola.

63 Potom rýchle odtiahol a vrátil sa do Antiochie. Tam našiel Filipa ako pána mesta. I bojoval proti nemu a len silou sa zmocnil mesta.

 

1 – 4. Porov. 2 Mach 9. – O Antiochovej výprave do Perzie porov. 3, 29 – 31. Perzia = celá bývalá Perzská ríša, nielen provincia Persis. Elymais tu znamená provinciu veľkej Perzie, ktorá sa rozkladala severne od Perzského zálivu, severozápadne od provincie Persis a západne od provincie Paraitakéné, južne od Médie. Vg pokladá „Elymais“ za mesto. (Podľa Jozefa Flávia sa tak nazývalo aj mesto, Starožitnosti 12, 9, 1. Neskoršie dostalo aj názov Persepolis, 2 Mach 9, 2.) O pokuse vyrabovať chrám v Elymaide (chrám Artemidy – Diany) svedčia Polybius, Apian, Porfyrius. – O Alexandrovi Veľkom pozri k 1, 1.
9. Antiochos zostal „tam“, t. j. v Perzii, v meste Gabai, kde aj dokonal. (Podľa Kuglera treba zmeniť Polybiovo „Tabai“ na „Gabai“.) Porov. 2 Mach 9, 1 n.
10 – 13. Porov. 2 Mach 9, 19 – 28.
14 – 16. Zomierajúci Antiochos vymenoval za ríšskeho regenta (odovzdanie kráľovských odznakov vo v. 15; porov. 10, 20. 62 n.) a poručníka pre svojho mladého syna Antiocha (3, 33; bol už spoluvladárom a azda aj kráľom na Západe, ale bolo treba vymôcť pre neho uznanie v celej ríši; porov. 2 Mach 9, 25 n.) svojho dôverníka Filipa, ktorý bol kedysi, ako sa zdá, správcom v Judsku (2 Mach 5, 22; 6, 11; 8, 8). – Epifanes zomrel roku 149 Sel., t. j. asi v lete roku 163 pred Kr.
17. Porov. 2 Mach 13, 1 – 26. – Eupátor = ten, ktorý pochádza z dobrého otca; porov. 2 Mach 10, 10 n. V skutočnosti vládol Lyziáš a počínal si ako správca celej ríše. Tiež rímsky senát uznal Antiocha V. Pritom si nevšímal nároky Seleukovho syna Demetria I., ktorý si robil nároky na trón oprávnene.
19 – 22. Obliehanie sýrskej posádky v Jeruzaleme na hrade („Akra“) sa začalo roku 150, čiže asi po marci roku 162 pred Kr., asi rok po Epifanesovej smrti. Podľa 2 Mach 13, 3 sa aj Menelaos zúčastnil toho posolstva ku kráľovi s niekoľkými svojimi prívržencami.
23 – 27. Porov. 1, 11 – 16; 2, 44. O opevnení chrámovej hory a Bet-Suru v. 7; 4, 60 n.
29 n. Lyziáš zhromažďuje veľké vojsko, lebo tak mu diktuje skúsenosť z poslednej výpravy (4, 28 n.). Jozef Flávius (Žid. voj. 1, 1, 5) spomína len 50 000 pešiakov, 5 000 jazdcov, ale 80 slonov.
31. Porov. 4, 29 – 34. – Lyziáš išiel s vojskom od severu a prenikol až do juhozápadnej Palestíny („Edomsko“) a z prímorskej filištínskej roviny asi cez Odolam smerom na Bet-Sur, ktorý chránil Jeruzalem od juhu a bol spolu aj východiskom výprav proti Edomčanom (4, 61).
32 n. Júda zastavil dobývanie jeruzalemského hradu a ponáhľal sa na pomoc Bet-Suranom. Svoj tábor rozložil pri Bet-Zachare (pahorok „Bet Zacharija“, asi 18 km južne od Jeruzalema a 10 km severne od Bet-Suru). Bitka sa strhla na mieste, ktoré sa dnes volá Balluta tel-Jerza, asi 1 km južne od Bet-Zachary. Žid Rodokos však zradil kráľovi Júdovo vojnové tajomstvo (2 Mach 13, 21).
34. Slonom (1, 18) predložili či „ukázali“ (tak gr. text a všetky preklady) červené víno, ktoré vraj rady pijú. Keď sa im len ukáže, ale nedá, prepukne v nich šialená zúrivosť. Zdá sa však, že slony „opili“.
35 – 38. Obrovské postavy slonov s krytými vežami robili dojem, akoby boli malé pevnosti, odkiaľ 2 – 3 vojaci (číslo 32 vo v. 37 sa pravdepodobne chybne zachovalo, lebo taký veľký počet bojovníkov na jednom slonovi je fyzická nemožnosť) mohli svojimi strelami kryť rady pešiakov. Indovia boli známi ako najlepší riadiči bojových slonov, lebo si už od mladi navykli zaobchádzať s týmito zvieratami.
43 – 46. Miesto „ľahol si pod neho“ (v. 46) je lepšie prekladať vzhľadom na niektoré rukopisy a 2 Mach 14, 41: „nasadil pod ním meč“ alebo „pichol ho odspodu mečom“.
48 – 50. V „sobotný odpočinok“, ktorý sa opakoval každý siedmy rok (v. 53), malo zostať pole úhorom (Ex 23, 10 n.; Lv 25, 2 – 7); nikto nesial, nežal, ani netrhal ovocie. Tento rok sa počítal od jesene 164 do jesene 163.
55 – 59. Porov. 6, 14 – 16. Lyziáš, ktorý dobre vedel, že jeho sok Filip sa pousiluje zmocniť sa vedenia ríše i cez jeho mŕtvolu, nahovára teraz kráľa, aby sa upustilo od doterajšej politiky, a navrhuje, aby Židom vrátili náboženskú slobodu. Politická nadvláda sýrskeho kráľa mala zostať aj naďalej nedotknutá.
62. Podľa Jozefa Flávia bol potom popravený Menelaos. Porov. 2 Mach 13, 1 – 8.
Prvá kniha Machabejcov