Druhá kniha kráľov

Druhá kniha kráľov

11 Atália v Judsku. Nastolenie Joasa. – Keď Ochoziášova matka Atália videla, že jej syn zomrel, vzala sa a vyvraždila celý kráľovský rod. 2 Ale Josaba, dcéra kráľa Jorama, Ochoziášova sestra, vzala Ochoziášovho syna Joasa, uniesla ho spolu s jeho dojkou zo spálne spomedzi kráľovských synov, ktorí mali byť pobití, a schovala ho pred Atáliou, takže nezomrel. Bol s ňou schovaný v chráme šesť rokov, kým Atália panovala nad krajinou.

 4 Na siedmy rok dal Jojada zavolať veliteľov stotín, Karov a štítonoscov, vzal ich k sebe do Pánovho chrámu, uzavrel s nimi dohodu, dal im prisahať na Pánov chrám a ukázal im kráľovho syna.  5 Potom im rozkázal: „Budete robiť toto: Tretina z vás, ktorí prichádzate v sobotu a držíte stráž, bude pri kráľovskom paláci, tretina bude v bráne Súr a tretina v bráne za štítonoscami a budete sa striedať na stráži pri dome. Dva oddiely z vás, všetci, ktorí v sobotu odchádzate, budú držať stráž v Pánovom chráme pri kráľovi. Zomknite sa okolo kráľa, každý so zbraňou v ruke, a keby niekto vnikol do vašich radov, treba ho zabiť! A buďte s kráľom, kdekoľvek pôjde.“ Velitelia stotín urobili všetko tak, ako im nariadil kňaz Jojada. Každý vzal svojich mužov i tých, čo v sobotu prichádzali, i tých, čo v sobotu odchádzali, išli ku kňazovi Jojadovi 10 a kňaz dal veliteľom stotín kopije a štíty kráľa Dávida, ktoré boli v Pánovom chráme.  11 A keď sa štítonosci, každý so zbraňou v ruke, postavili od pravej strany chrámu až po jeho ľavú stranu medzi oltár a chrám okolo kráľa,  12 vyviedol kráľovho syna, položil naň korunu a odznak, ustanovili ho za kráľa a pomazali ho. Pritom tlieskali rukami a volali: „Nech žije kráľ!“

13 Keď Atália počula volanie ľudu, išla k ľudu do Pánovho domu  14 a videla, že kráľ stojí pri stĺpe, ako je obyčaj, velitelia a trubači sú pri kráľovi a všetok vidiecky ľud sa teší a trúbi na trúbach. Nato si Atália roztrhla rúcho a volala: „Zrada! Zrada!“ 15 Ale Jojada rozkázal veliteľom stotín, ktorí stáli na čele vojska: „Vyveďte ju von z nádvorí a kto pôjde za ňou, treba ho zabiť mečom!“ Kňaz totiž povedal: „Nech ju nezabijú v Pánovom dome!“ 16 Položili na ňu ruky, a keď prešla cez Konskú bránu kráľovského paláca, tam ju usmrtili.

17 Potom Jojada uzavrel zmluvu medzi Pánom a medzi kráľom a ľudom, aby bol Pánovým ľudom, a tiež medzi kráľom a ľudom. 18 Nato všetok vidiecky ľud vošiel do Bálovho chrámu a zboril ho. Jeho oltáre a sochy úplne dolámali a Bálovho kňaza Matana zabili pred oltárom. Potom kňaz postavil stráž k Pánovmu chrámu, 19 pojal veliteľov stotín, karov a štítonoscov a všetok vidiecky ľud a odprevadili kráľa z Pánovho chrámu. Išli cez Bránu štítonoscov do kráľovského paláca a tam si sadol na kráľovský trón. 20 Všetok vidiecky ľud sa tešil a mesto ostalo ticho. – Atáliu usmrtili mečom v kráľovskom paláci. Joas mal sedem rokov, keď začal kraľovať.

 
4. Karovia boli žoldnieri, pochádzajúci z juhozápadnej časti Malej Ázie. Spomína ich aj Herodotos (2, 154). – O štítonoscoch (dosl. „bežcoch“) pozri 1 Sam 8, 11; porov. 1 Kr 14, 27.
5 n. Celá stráž mala tri oddiely. V strede týždňa konal jeden oddiel službu pri chráme a dva pri kráľovskom paláci. V sobotu naopak. Jojada plánoval nastolenie Joasa na sobotu. Vtedy aj tretí oddiel mal ísť ku chrámu a chrániť malého kráľa. Tak ostala Atália bez stráže a Joas mal okolo seba na ochranu celú stráž. O dome nevieme nič bližšie. Bránami a týmto domom bolo určené presné postavenie jednotlivých oddielov.
11. Stráž stála „okolo kráľa“, hoci ho ešte nevidela, lebo bol schovaný v chráme.
12. Odznak bol asi kráľovský náramok (porov. 2 Sam 1, 10). V hebrejskom texte sa miesto „odznaku“ spomína „svedectvo“, čo by mohla byť len kniha zákona. Ale nevieme, že by táto kniha hrala nejakú úlohu pri korunovaní kráľov.
14. Kráľ stál pri jednom zo stĺpov, o ktorých je reč v 1 Kr 7, 15 – 22.
Druhá kniha kráľov