Druhá kniha kráľov

Druhá kniha kráľov

14 Judský kráľ Amasiáš. – V druhom roku izraelského kráľa Joasa, Joachazovho syna, stal sa kráľom Amasiáš, syn judského kráľa Joasa. Mal dvadsaťpäť rokov, keď začal kraľovať, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Joadan z Jeruzalema. Robil, čo sa páči Pánovi, nie však ako jeho otec Dávid. Konal všetko, ako konal jeho otec Joas. Iba výšiny neodstránil; ľud ešte obetoval a pálil tymian na výšinách. Len čo držal vládu pevne vo svojich rukách, pobil svojich sluhov, ktorí zavraždili kráľa, jeho otca.  Synov týchto vrahov však nepobil, ako je písané v knihe Mojžišovho zákona, kde Pán prikazuje: „Nebudú zomierať otcovia za synov, ani synovia nebudú zomierať za otcov, ale každý zomrie za svoj hriech.“  7 On porazil Edomčanov v Soľnom údolí, desaťtisíc mužov, zaujal v boji Petru a dal jej meno Jekteel až po dnešný deň.

Vtedy Amasiáš poslal k izraelskému kráľovi Joasovi, synovi Jehuovho syna Joachaza, poslov s odkazom: „Poď, pozrime si do očí!“ Ale kráľ Izraela Joas odkázal judskému kráľovi Amasiášovi: „Bodľač, ktorá je na Libanone, poslala cédru, ktorý je na Libanone, odkaz: »Daj svoju dcéru môjmu synovi za ženu!« Ale prišla divá zver, ktorá je na Libanone, a pošliapala bodľač. 10 Áno, Edomsko si porazil, preto sa ti nadýma srdce. Teš sa sláve a seď doma! Prečo vyvolávaš nešťastie? Padneš aj ty a Judsko s tebou!“  11 Ale Amasiáš neposlúchol. Preto izraelský kráľ Joas tiahol nahor a stretli sa, on a judský kráľ Amasiáš, pri Bet-Šemeši, ktorý je v Judsku. 12 Júda utrpel od Izraela porážku, takže každý ušiel do svojho stanu.  13 A judského kráľa Amasiáša, syna Ochoziášovho syna Joasa, chytil kráľ Izraela Joas v Bet-Šemeši. Zaviedol ho do Jeruzalema a zrúcal v Jeruzaleme múr od Efraimskej brány až po bránu Rožnú, štyristo lakťov. 14 Zobral všetko zlato, striebro a všetky nádoby, ktoré boli v Pánovom chráme a v pokladniciach kráľovského paláca, aj rukojemníkov a vrátil sa do Samárie.

 15 Ostatok Joasových dejín, čo vykonal, jeho chrabrosť, ako bojoval s judským kráľom Amasiášom, je napísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 16 Potom sa Joas uložil k svojim otcom a pochovali ho v Samárii s izraelskými kráľmi. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jeroboam.

17 Judský kráľ, Joasov syn Amasiáš, žil po smrti izraelského kráľa, Joachazovho syna Joasa, pätnásť rokov. 18 Ostatok Amasiášových dejín je napísaný v Knihe letopisov judských kráľov.   19 V Jeruzaleme zosnovali proti nemu sprisahanie. Ušiel do Lachiša, ale poslali za ním do Lachiša a zabili ho tam. 20 Vzali ho na kone a pochovali ho v Jeruzaleme v Dávidovom meste s jeho otcami.  21 Všetok judský ľud však vzal Azariáša, ktorý mal šestnásť rokov, a ustanovil ho za kráľa namiesto jeho otca Amasiáša.  22 On opevnil Elat a vrátil ho zasa Judsku, keď sa jeho otec už uložil k svojim otcom.

 

Izraelský kráľ Jeroboam. – 23 V pätnástom roku judského kráľa Amasiáša, Joasovho syna, sa v Samárii stal na štyridsaťjeden rokov kráľom Jeroboam, syn izraelského kráľa Joasa. 24 Robil, čo sa Pánovi nepáči, neodstúpil od rozličných hriechov Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael.  25 On dobyl zasa hranice Izraela od vchodu do Ematu až po More púšte podľa slov Pána, Izraelovho Boha, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu, Amatiho syna Jonáša, proroka, ktorý bol z Get-Oferu. 26 Lebo Pán zhliadol na veľmi trpkú biedu Izraela. Zničení boli otroci i slobodní a Izrael nemal pomocníka. 27 Keďže Pán nezamýšľal zotrieť meno Izraela spod neba, oslobodil ho prostredníctvom Jeroboama, Joasovho syna.

 28 Ostatok Jeroboamových dejín, všetko, čo vykonal, jeho chrabrosť, ako bojoval a (ako získal zasa Izraelu Damask a judský Emat), je napísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 29 Potom sa Jeroboam uložil k svojim otcom, izraelským kráľom, a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Zachariáš.

 
6. Porov. Dt 24, 16.
7. Soľné údolie leží východne od Bersaby a aj dnes sa volá Wadi el-Milh = Soľné údolie. Iní myslia, že tu spomínané Soľné údolie je Wadi Melihi, asi 30 km západne od hlavného mesta Edomska, Sely (grécky Petra), ktoré Amasiáš tiež zaujal. – Až po dnešný deň – totiž do čias písania Druhej knihy kráľov.
11. O Bet-Šemeši pozri 1 Sam 6, 9.
13. Obe spomenuté brány ležali asi na severozápadnej strane, ale s istotou to dodnes nie je určené. Podľa Jozefa Flávia vnikol Joas do mesta cez túto trhlinu.
15 n. Porov. 13, 12 n.
19. Zborenisko mesta Lachiš objavili vykopávky z roku 1932 – 38 na kopci Tell ed-Duweir, asi 45 km juhozápadne od Jeruzalema.
21. V knihách Krn a u Izaiáša sa tento kráľ volá Oziáš. Nevieme, prečo je to, ale je isté, že Azariáš a Oziáš je tá istá osoba.
22. O Elate pozri 1 Kr 9, 26.
25. O Emate pozri 1 Kr 8, 65. More púšte je Mŕtve more. – Nie je isté, či možno tohto Jonáša stotožniť s Jon 1, 1. – Get-Ofer je dnešný El-Mešed, severovýchodne od Nazaretu v Galilei, kde podnes ukazujú Jonášov hrob.
28. Čo je v zátvorkách, treba asi čítať: „ako bojoval proti Damasku a ako odvrátil hnev Pána od Izraela.“
Druhá kniha kráľov