Druhá kniha Samuelova

Druhá kniha Samuelova

Dodatky, 21 – 24

 

21 Skaza Šaulovho domu. –  1 V Dávidových dňoch bol raz hlad tri roky, rok za rokom. Preto Dávid vyhľadal Pánovu tvár a Pán povedal: „Pre Šaula a pre jeho krvavý dom (je to), preto, že usmrtil Gabaončanov.“ 2 Nato Dávid zavolal Gabaončanov a spýtal sa ich – Gabaončania nepatrili k Izraelitom, ale k zvyškom Amorejčanov. Izraeliti sa im zaprisahali, no Šaul sa usiloval vyhubiť ich vo svojej horlivosti o synov Izraela a Júdu. 3 Dávid sa teda spýtal Gabaončanov: „Čo vám mám urobiť a čím môžem získať zmierenie, aby ste žehnali Pánovmu dedičstvu?“ 4 Gabaončania mu odpovedali: „Voči Šaulovi a jeho domu nám nejde o striebro a zlato, ani nechceme nikoho z Izraela zabiť.“ Povedal: „Urobím pre vás, čo poviete.“ 5 Odpovedali kráľovi: „Zo synov toho muža, ktorý nás nivočil a ktorý nás zamýšľal tak vyhubiť, že sme nemohli obstáť na celom území Izraela,  6 musíme dostať sedem mužov, aby sme ich usmrtili pred Pánom v Gabae Šaula, (kedysi) vyvoleného Pánovho.“ Kráľ povedal: „Ja (ich) vydám.“ 7 Ale kráľ ušetril Mifiboseta, syna Šaulovho syna Jonatána, pre Pánovu prísahu, ktorá bola medzi nimi, medzi Dávidom a medzi Šaulovým synom Jonatánom.  8 Kráľ Dávid vzal teda dvoch synov Ajovej dcéry Resfy, Armoniho a Mifiboseta, ktorých porodila Šaulovi, a piatich synov Šaulovej dcéry Meroby, ktorých porodila Hadrielovi, Barzilaiho synovi z Mecholy, 9 a vydal ich do ruky Gabaončanov. Oni ich obesili na vrchu pred Pánom. Títo siedmi zahynuli naraz. Podstúpili smrť v prvých dňoch žatvy, keď sa začínala žatva jačmeňa.

 10 Ajova dcéra Resfa vzala vrece, prestrela si ho na skalu od začiatku žatvy, až kým na nich nepadali rosy z neba; a nedopustila, aby vo dne na nich prišlo nebeské vtáctvo a v noci poľná zver. 11 Dávidovi oznámili, čo urobila Ajova dcéra Resfa, vedľajšia Šaulova žena.  12 Nato Dávid išiel a zobral Šaulove kosti a kosti jeho syna Jonatána od občanov Jábesu v Galaáde, ktorí ich uniesli z ulice Betsanu, kde ich Filištínci obesili, keď Filištínci porazili Šaula na Gelboe. 13 Šaulove kosti a kosti jeho syna Jonatána odtiaľ doniesol, pripojili k nim kosti usmrtených  14 a kosti Šaula a jeho syna Jonatána pochovali v Benjamínovej krajine v Sele do hrobu jeho otca Kisa. Tak vykonali všetko, čo kráľ prikázal. Potom sa Boh zľutoval nad krajinou.

Porážka filištínskych obrov. – 15 Opäť došlo k vojne Filištíncov s Izraelitmi. Dávid išiel dolu a jeho sluhovia s ním a bojovali proti Filištíncom. Pritom Dávid ustal.  16 A (bol tam) Jesbi z Nobu, ktorý bol z Rafovho potomstva. Váha jeho kopije bola tristo šeklov kovu. Mal opásaný nový (meč) a povedal, že zabije Dávida. 17 Ale prišiel mu na pomoc Abisai, syn Sarvie, Filištínca porazil a zabil ho. Vtedy muži zaprisahali Dávida: „Viac nesmieš ísť s nami do boja, aby si nevyhasil lampu Izraela!“

 18 Po tomto zase došlo k vojne s Filištíncami pri Gobe. Tam porazil Chusaťan Sobochai Safa z Rafovho rodu.

 19 Opäť sa strhla vojna s Filištíncami pri Gobe. Vtedy Elchanan, Járiho syn z Betlehema, zabil brata Gétejca Goliáša Lachmiho. Drevo na jeho kopiji bolo ako návoj.

20 Znovu vypukla vojna pri Géte. Tam bol ohromný muž, ktorý mal na rukách i na nohách po šesť, spolu dvadsaťštyri prstov. Aj on bol z Rafovho potomstva. 21 Keď sa rúhal Izraelitom, zabil ho Jonatán, syn Dávidovho brata Samu. 22 Títo štyria boli z potomstva Gétejca Rafu. Padli rukou Dávida a rukou jeho sluhov.

 
1. Kedy ich Šaul prenasledoval a zabíjal, nevieme.
6. Slovo „kedysi“ dokladáme z Vg.
8. V dnešnej osnove sa omylom spomína Šaulova dcéra Michol. Hadrielova žena bola Merob (1 Sam 18, 19).
10. Mŕtvoly popravených ostali nepochované, kým neprestal trest suchoty.
12. Pozri 1 Sam 31, 12.
14. Sela je ináč neznáma (porov. Joz 18, 28).
16. Začiatok verša je porušený. Vg volá obra: Jesbibenob. Refaimci (potomstvo Rafu) boli zvyšky obrovských obyvateľov Kanaánu: Gn 14, 5; 15, 20.
18. Gob bol niekde pri Gezeri. Podľa 1 Krn 20, 4 bojisko bolo pri Gezeri. Aj meno filištínskeho obra Safu sa tam píše Safai. Chusaťanci pochádzali z Betlehema (1 Krn 4, 4).
19. Dnešný hebrejský text a Vg píše, že Elchanan (Vg: Adeodatus = Bohdan) zabil Goliáša. Ale text je bezpochyby porušený, veď Goliáša zabil Dávid (1 Sam 17). Preto opravujeme text podľa 1 Krn 20, 5.
Druhá kniha Samuelova