Druhá kniha Samuelova

Druhá kniha Samuelova

6 Prenos archy zmluvy. – 1 Dávid opäť zhromaždil všetkých vyberaných Izraelitov, tridsaťtisíc.  2 Potom sa Dávid vybral a šiel, aj všetok ľud, ktorý bol s ním, do judskej Bály, aby odtiaľ doniesli Božiu archu, ktorá sa volá menom Pána zástupov, tróniaceho nad ňou na cherubínoch. 3 Božiu archu naložili na nový voz a odviezli ju z Abinadabovho domu, ktorý bol na kopci. Abinadabovi synovia Oza a Ahio viedli nový voz.  4 Keď ju vzali z Abinadabovho domu, ktorý je na kopci, (a išli s Božou archou), Ahio šiel pred archou.  5 Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily pred Pánom pri piesňach (za sprievodu) citár, hárf, bubienkov, zvončekov a cimbalov.  6 Keď prišli k Nákonovmu humnu, vystrel Oza (ruku) k Božej arche a zachytil ju, lebo voly sa potkli. 7 Preto sa Pán rozhneval na Ozu a Boh ho tam udrel pre opovážlivosť, takže zomrel tam pri Božej arche. 8 Dávid sa zarmútil pre to, že Pán zasadil Ozovi úder. Preto sa to miesto po dnešný deň volá Ozov úder. 9 Dávid sa v ten deň zľakol Pána a povedal: „Akože by mohla prísť Pánova archa ku mne!“ 10 Preto Dávid nechcel doniesť Pánovu archu k sebe do Dávidovho mesta; Dávid s ňou zabočil do domu Gétčana Obededoma.

11 V dome Gétčana Obededoma ostala Pánova archa tri mesiace a Pán požehnal Obededoma i celý jeho dom. 12 Keď oznámili kráľovi Dávidovi: „Pán pre Božiu archu požehnáva dom Obededoma i všetko, čo má,“ Dávid išiel a s radosťou vyniesol Božiu archu z Obededomovho domu do Dávidovho mesta.  13 Keď tí, čo niesli Pánovu archu, urobili šesť krokov, obetoval býčka a vykŕmené teľa. 14 A Dávid tancoval z celej sily pred Pánom. Dávid bol oblečený do plátenného efódu. 15 Takto niesli Dávid a celý Izraelov dom Pánovu archu s jasotom za zvuku trúby. 16 Keď Pánova archa došla do Dávidovho mesta, Šaulova dcéra Michol pozerala von oknom; a keď videla kráľa Dávida poskakovať a tancovať pred Pánom, opovrhla ním v srdci. 17 Pánovu archu doniesli a postavili ju na jej miesto v stane, ktorý dal pre ňu zhotoviť Dávid. Potom Dávid priniesol pred Pánom celopaly a pokojné obety. 18 Keď Dávid dokončil celopaly a pokojné obety, požehnal ľud v mene Pána zástupov. 19 Potom nadelil všetkému ľudu, celému izraelskému zástupu, mužom i ženám, každému bochník chleba, kus mäsa (?) a hroznový koláč. A všetok ľud odišiel, každý do svojho domu.

 20 Keď sa Dávid vrátil požehnať svoju rodinu, išla Dávidovi v ústrety Šaulova dcéra Michol a povedala: „Aký slávny bol dnes kráľ Izraela, keď sa dnes obnažoval pred očami slúžok svojich sluhov, ako sa obnažuje len nejaký niktoš!“ 21 Dávid povedal Michol: „Pred Pánom, ktorý mi dal prednosť pred tvojím otcom a celým jeho rodom, keď ma ustanovil za knieža nad Pánovým ľudom, nad Izraelom, pred Pánom budem tancovať 22 a upokorím sa ešte viac ako teraz. Tak budem nízky vo vlastných očiach, ale u slúžok, o ktorých si hovorila, u tých budem slávny.“ 23 A Šaulova dcéra Michol nemala deti až do dňa svojej smrti.

 
2. Mesto Kirjatiarim sa predtým volalo Bála (porov. Joz 15, 9 a 1 Krn 13, 6).
4. Verš 4 je porušený. Pravdepodobne by bolo treba čítať: „Oza išiel s Božou archou a Ahio išiel pred archou.“
5. Čítame podľa paralelnej osnovy 1 Krn 13, 8.
6 n. Archy nebolo dovolené sa dotknúť.
13. Podľa 1 Krn 15, 15 niesli teraz archu zmluvy leviti, ako bolo predpísané.
20. Izraelita sa bez vrchného plášťa neukázal na ulicu. Preto sa Michol cíti urazenou.
Druhá kniha Samuelova