Druhá kniha Samuelova

Druhá kniha Samuelova

8 Dávidove víťazstvá.  1 Potom Dávid porazil Filištíncov a podrobil si ich. Dávid vyrval Filištíncom z ruky moc nad daňami.  2 Porazil Moabčanov, dal im ľahnúť na zem a odmeral ich povrázkom. Dva povrázky odmeral na zabitie a jeden plný povrázok ponechal nažive. Tak sa Moabčania stali Dávidovými poddanými, platili poplatky.  3 Potom Dávid porazil Rohobovho syna Adadezera, kráľa Soby, keď opätovne vyrazil zmocniť sa rieky Eufrat.  4 Dávid mu zajal tisícsedemsto jazdcov a dvadsaťtisíc mužov pechoty. Dávid ochromil všetky záprahy a nechal z nich iba sto záprahov. 5 Keď Aramejčania prišli z Damasku na pomoc Adadezerovi, kráľovi Soby, Dávid Aramejčanov porazil, dvadsaťdvatisíc mužov. 6 Nato Dávid ustanovil v damascénskom Aramejsku dozorcov a Aramejčania sa stali Dávidovými poddanými a platili poplatky. Tak Pán pomáhal Dávidovi všade, kde len išiel.

7 Dávid vzal zlaté štíty, ktoré mali Adadezerovi sluhovia, a zaniesol ich do Jeruzalema.  8 Z Adadezerových miest Bety a Berotu vzal kráľ Dávid veľmi veľa kovu.  9 Keď sa kráľ Ematu Tou dopočul, že Dávid porazil celú Adadezerovu armádu, 10 poslal Tou svojho syna Jorama ku kráľovi Dávidovi pozdraviť ho a blahoželať mu, že bojoval proti Adadezerovi a že ho premohol. Lebo Adadezer bol nepriateľ Touho. Niesol so sebou strieborné, zlaté a kovové nádoby. 11 Aj tie kráľ Dávid zasvätil Pánovi spolu so striebrom a zlatom, ktoré zasvätil od národov, ktoré porazil: 12 od Aramu, od Moabu, od Amončanov, od Filištíncov, od Amalekitov a z koristi Rohobovho syna Adadezera, kráľa Soby.  13 Dávid si získal meno. Keď sa vracal po porážke Aramejčanov, porazil v Soľnom údolí osemnásťtisíc Edomčanov. 14 V Edomsku ustanovil dozorcov (v celom Edomsku ustanovil dozorcov) a celé Edomsko sa stalo Dávidovi poddaným. Tak Pán pomáhal Dávidovi všade, kde len išiel.

15 Dávid kraľoval nad celým Izraelom a Dávid vysluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu. 16 Joab, syn Sarvie, bol veliteľom vojska, Ahiludov syn Jozafat bol kancelárom.  17 Achitobov syn Sadok a Achimelechov syn Abiatar boli kňazmi a Saraiáš bol pisárom.  18 Jojadov syn Banaiáš velil Kereťanom a Feleťanom a Dávidovi synovia boli kňazmi.

 

 

1. Výraz: „moc nad daňami“ je veľmi neurčitý a nejasný. Azda ho treba rozumieť tak, že si Dávid Filištíncov urobil poplatníkmi, hoci doteraz Izraeliti boli závislí od Filištíncov. 1 Kr 18, 1 hovorí, že Dávid odňal Filištíncom Gét.
2. Nesmieme toto počínanie posudzovať podľa našich dnešných mravov. Zajatý vojak za starých čias stratil právo na život a bolo ešte prejavom milosrdenstva, že tretinu nechal nažive.
3. O Sobe pozri 1 Sam 14, 47.
4. Zvieratá ochromovali tak, že im na zadnej nohe podrezali šľachu. Dávid to urobil preto, lebo ešte nevedel zaobchádzať s bojovými vozmi. Ale porov. aj Dt 17, 16.
8. Poloha Bety (hebr. Betach; mohlo by tu ísť o Tebach, porov. 1 Krn 18, 8; Gn 22, 24) a Berotu je neznáma.
9. Emat, dnes Chama, je mesto v Sýrii pri rieke Orontes.
13. Doplňujeme podľa LXX. Soľné údolie bolo asi na juh od Mŕtveho mora.
17. Poradie mien je v dnešných osnovách poprehadzované (Vg číta: Sadok, syn Achitoba, a Achimelech, syn Abiatara). Správne poradie je, ktoré uvádzame v preklade.
18. Kereťania sú pravdepodobne Kréťania, Feleťania sú pravdepodobne Filištínci. Z týchto cudzincov si Dávid zostavil osobitný vojenský oddiel. – Kňazi pochádzali z kmeňa Lévi, Dávid bol z kmeňa Júdovho. V akom zmysle mohli byť Dávidovi synovia kňazmi, nevieme; 1 Krn 18, 17 píše, že boli pohlavármi, náčelníkmi.
Druhá kniha Samuelova