Druhá kniha Samuelova

Druhá kniha Samuelova

Dávid kráľom nad celým Izraelom, 5 – 10

 

5 Dobytie Jeruzalema. –  1 Všetky izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a hovorili: „Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo! 2 Aj predtým, keď bol Šaul kráľom nad nami, ty si viedol Izrael do boja a z boja a Pán ti povedal: »Ty pas môj ľud, Izrael, a ty budeš kniežaťom nad Izraelom.«“ 3 Prišli teda starší Izraela ku kráľovi do Hebronu a kráľ Dávid uzavrel s nimi zmluvu pred Pánom v Hebrone. Nato pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom. 4 Dávid mal tridsať rokov, keď začal kraľovať; a kraľoval štyridsať rokov. 5 V Hebrone kraľoval nad Júdom sedem rokov a šesť mesiacov a v Jeruzaleme kraľoval tridsaťtri rokov nad celým Izraelom a Júdom.

 6 Kráľ tiahol so svojimi ľuďmi na Jeruzalem proti Jebuzejcom, ktorí obývali krajinu. Dávidovi povedali: „Nevkročíš sem, odoženú ťa slepí a kuľhaví!“ Že vraj Dávid nevkročí dnu! 7 Ale Dávid zaujal pevnosť Sion. To je Dávidovo mesto. 8 V ten deň povedal Dávid: „(Odmenu dostane) kto porazí Jebuzejcov a dosiahne rúry striech! Ale slepých a kuľhavých nenávidí Dávidova duša.“ Preto sa hovorí: ,Slepý a kuľhavý nevkročí do domu!‘

 9 Dávid sa usadil na hrade a nazval ho Dávidovým mestom. Potom ho dookola vybudoval, počnúc od Mela dovnútra. 10 Takto Dávid stále vzrastal, lebo Pán, Boh zástupov, bol s ním.  11 Hiram, kráľ Týru, poslal k Dávidovi poslov; i cédrové drevo, tesárov a murárskych kamenárov, aby postavili Dávidovi dom. 12 Dávid sa presvedčil, že ho Pán potvrdil v kráľovstve nad Izraelom a že kvôli svojmu ľudu, Izraelu, povýšil jeho kráľovstvo.

13 Po svojom príchode z Hebronu si Dávid vzal ďalšie vedľajšie ženy z Jeruzalema a Dávidovi sa narodili ďalší synovia a dcéry. 14 Toto sú mená tých, čo sa mu narodili v Jeruzaleme: Samua, Sobab, Nátan, Šalamún, 15 Jebahar, Elisua, Nefeg, 16 Jafia, Elisama, Elioda a Elifalet.

Dávid porazí Filištíncov. – 17 Keď sa Filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, tiahli všetci Filištínci nahor, aby sa Dávida zmocnili. Dávid sa o tom dozvedel a zostúpil do pevnosti.  18 Filištínci prišli a roztiahli sa v údolí Refaim. 19 Vtedy sa Dávid dopytoval Pána: „Mám ísť proti Filištíncom? Vydáš ich do mojej ruky?“ Pán odpovedal Dávidovi: „Choď, lebo ti isto vydám Filištíncov do ruky.“  20 Dávid prišiel do Bál-Parašimu a Dávid ich tam porazil. Tu povedal: „Pán roztrhal predo mnou mojich nepriateľov, ako trhá voda.“ Preto dostalo toto miesto meno Bál-Parašim. 21 Tam nechali svoje modly, ktoré Dávid a jeho ľudia odniesli.

22 Filištínci tiahli ešte raz nahor a rozložili sa v údolí Refaim.  23 Dávid sa dopytoval Pána, ktorý odpovedal: „Nechoď, ale ich obkľúč odzadu a choď na nich od hrušiek! 24 A keď začuješ vo vrcholcoch hrušiek šelest krokov, vtedy sa ponáhľaj, lebo vtedy tiahne pred tebou Pán, aby porazil tábor Filištíncov!“  25 Dávid urobil tak, ako mu prikázal Pán, a bil Filištíncov od Gabay až po cestu do Gezeru.

 

 
1. Zástupcovia izraelských kmeňov sa odvolávajú na krvný zväzok, ktorý ich púta k Dávidovi. Všetci pochádzajú od tých istých praotcov, Abraháma, Izáka a Jakuba.
6. Verše 6 – 8 sú veľmi nejasné. Isté je z nich iba to, že Dávid zaujal Sion. Jebuzejci sa pravdepodobne spoliehali na svoju pevnosť a robili si z Dávida posmech, že im na jej obranu stačia slepí a kuľhaví. Dávid predsa zaujal pevnosť, ale slepých a kuľhavých nemal rád, lebo sa mu Jebuzejci nimi posmievali. Je to znak vtedajšieho nevyspelého rozmýšľania, že Dávid nenávidí nevinných. – Sion bol juhovýchodný (podľa iných juhozápadný) vŕšok Jeruzalema. – Jebuzejci boli kanaánsky národ, pochádzali od Chamovho syna Kanaána (porov. Gn 10, 16).
9. Melo (Milloʽ) bola niektorá časť pevnosti; nič bližšie o ňom nevieme. Ináč túto časť vybudoval len neskoršie Šalamún (1 Kr 9, 15). Dávid budoval len v priestore, ktorý bol od Mela dovnútra mesta.
11. Hiram I., kráľ Týru, hlavného mesta Fenície, panoval v rokoch 979 – 946 pred Kr. Dávid zomrel asi v roku 971. Svoj dom staval teda len v posledných rokoch svojho panovania, v niektorý z rokov 979 – 971.
18. Údolie Refaim je medzi Jeruzalemom a Betlehemom.
20. „Paraš“ znamená: „rozdelil, roztrhal“. Ináč je nám miesto boja, Bál-Parašim, neznáme.
23. „Hrušky“ prekladáme s Vg. V pôvodine sa ten strom volá „bakaʽ“, nevieme však, aký to mohol byť strom.
25. Gezer je dnešné Tell Džezer, 10 km východne od Akaronu.
Druhá kniha Samuelova