Kniha proroka Micheáša

Kniha proroka Micheáša

Pre nespravodlivosť hrozí zánik

 

2  1 Beda tým, čo vymýšľajú zlo

a pášu zločin na svojich lôžkach;

keď svitne ráno, prevedú ho,

lebo majú moc v rukách.

2 Ak sa im zažiada pole, ulúpia ho,

ak domy, zoberú ich;

spáchajú násilie na mužovi i jeho dome,

na človeku i jeho dedičstve.

3 Preto takto hovorí Pán:

„Hľa, ja vymyslím proti tomuto rodu zlo,

z ktorého si nevytiahnete hrdlo,

ani nebudete vykračovať vzpriamení,

lebo je to zlý čas.

 4 V ten deň vyrieknu o vás porekadlo

a žialiť budú žalospevom. Povedia:

»Úplne sme spustošení,

dedičstvo môjho ľudu zamenil

– ako mi ho berie! –

Tým, čo nás odvedú, rozdelili naše pole.«

 5 Preto nebudeš mať nikoho,

kto by hodil povrázok pri žrebovaní

v zhromaždení Pánovom.“

 

Prorokovi protivníci

 

 6 „Nerečni!“ rečnia, „netreba týmto rečniť,

nepríde potupa!“

7 Takáto reč, dom Jakubov!

Či je Pán netrpezlivý?

Či je toto jeho dielo?

Či nie sú moje slová dobré voči tomu,

kto kráča spravodlivo?

 8 Už dávno sa môj ľud

stavia ako nepriateľ.

Sťahuje plášť z tuniky

tým, čo chodia spokojne,

čo sa odvracajú od vojny.

 9 Ženy môjho ľudu odháňate

z domu im drahého,

ich dietkam odnímate

navždy moju slávu.

 10 „Vstaňte a choďte, tu niet odpočinku.“

Pre nečistotu, čo nivočí hrozným nivočením.

 11 Keby bol muž, čo ide za vetrom a klamstvom,

a luhal by: „Budem rečniť o víne a pálenke,“

to by bol rečník pre tento ľud.

 

Obnova ľudu

 

 12 Áno, pozbieram ťa, Jakub, celého,

áno, zhromaždím zvyšok Izraela,

dám ich dokopy ako ovce v ovčinci,

ako stádo uprostred paše;

budú sa ozývať pre (množstvo) ľudí.

13 Pred nimi pôjde drvič,

prelomia bránu, prejdú ňou a vyjdú.

I pôjde pred nimi ich kráľ

a Pán v ich čele.

 
1 – 4. Je to pokračovanie v hrozbe Izraelu a Júdovi pomocou rozličných obrazov.

1. Už tým, že na svojich lôžkach vymýšľajú nespravodlivé plány, páchajú zločin.
4. Slová: „Ako mi ho berie!“ sú zúfalým výkrikom nad tým, že Boh namiesto slobodnej vlasti dá Izraelu cudziu krajinu, v ktorej budú zajatými otrokmi.
5. Izraeliti si kedysi povrázkom rozmeriavali a žrebovaním rozdelili zasľúbenú zem. Keď ich nepriateľ odvedie z tej zeme do zajatia, nebudú sa mať na čom deliť.
6 n. Falošní proroci zakazujú Pánovým prorokom tlmočiť ľudu výhražné proroctvá. Ale Boh odpovedá, že musia kráčať priamo, žiť spravodlivo, ak chcú priaznivé proroctvá.
8. Je to výčitka prorokovým nepriateľom.
9. Odháňaním matiek vrhajú deti do biedy, a tak im odnímajú slávu, radosť, ktorú im dal Boh.
10. Zmysel: Musíte odísť do zajatia, pretože nemôžete mať pokoj vo Svätej zemi, ktorú znesväcujete svojou nečistotou.
11. Hriešnici by chceli prorokov, ktorí by im predpovedali len príjemné veci. Lenže takí proroci by klamali. Prorok takýmto spôsobom karhá izraelský ľud, ktorý mu nechce rozumieť.
12 – 13. Ale Pán nepredpovedá len nešťastie; sľubuje aj spásu. On sám bude opäť kráčať na čele svojho ľudu a otvorí mu brány zajatia; porov. Iz 52, 12.
Kniha proroka Micheáša