Kniha proroka Micheáša

Kniha proroka Micheáša

3. Výčitky nevďačnému národu

 

Spor Pána s Izraelom

 

6 1  Počujte, čo hovorí Pán:

„Vstaň, súď sa pred vrchmi

a kopce nech počujú tvoj hlas!“

2 Čujte, vrchy, Pánov spor,

i pevné základy zeme,

lebo Pán má spor so svojím ľudom,

s Izraelom sa bude pravotiť.

 3 „Ľud môj, čo som ti urobil?

A čím som ti bol na ťarchu? Odpovedz mi!

 4 Veď som ťa vyviedol z egyptskej krajiny,

z domu otroctva som ťa vykúpil

a postavil som ti na čelo

Mojžiša, Árona a Máriu.

 5 Ľud môj, spomeňže si,

čo zamýšľal moabský kráľ Balak

a čo mu odpovedal Balám, Beorov syn,

od Setimu až po Galgalu,

aby si poznal láskavé skutky Pánove.“

 

Pravá nábožnosť

 

 6 „S čím mám predstúpiť pred Pána,

skloniť sa pred Bohom výsosti?

Mám prísť pred neho s celopalmi?

S jednoročnými teliatkami?

7 Či má Pán záľubu v tisícoch baranov,

v desaťtisícoch potokov oleja?

Či mám dať svojho prvorodeného za svoj hriech,

plod svojho lona za zločin svojej duše?“

 8 Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba:

iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo

a pokorne chodiť so svojím Bohom.

 

Súd nad Jeruzalemom

 

 9 Čuj! Pán volá k mestu –

a spása tým, čo sa boja tvojho mena!

„Počúvajte prút a toho, čo ho ustanovil.

 10 Ešte je oheň v dome zločinca:

zločinné poklady a mizerná zmenšená efa.

11 Či ospravedlním, keď je váha bezbožná

a vo vrecku sú falošné závažia?

 12 Jeho boháči sú plní násilia,

jeho občania hovoria klamstvo

a jazyk v ich ústach je lesť.

13 Nuž aj ja ťa začnem udierať,

nivočiť pre tvoje hriechy.

 14 Budeš jesť a nenasýtiš sa,

vnútro ti ostane prázdne.

Čo uchytíš, nezachrániš,

a čo zachrániš, odovzdám meču.

15 Budeš siať, ale žať nebudeš,

budeš šliapať olivy,

no nepomažeš sa olejom,

i mušt, no víno piť nebudeš.

 16 Zachovával si predpisy Omriho

a všetky skutky Achabovho domu,

kráčal si podľa jeho rád,

aby som z teba púšť urobil

a z tvojich obyvateľov výsmech;

budeš niesť posmech národov.“

 
1. O Pánových súdnych sporoch pozri pozn. k Iz 41, 1. – Vrchy majú byť svedkami v spore medzi Pánom a Izraelom, lebo boli svedkami nespravodlivosti Izraela a Pánovej dobroty.
3. Slová tohto verša: „Ľud môj, čo som ti urobil“, latinsky: „Popule meus, quid feci tibi“, prevzala svätá Cirkev do liturgie Veľkého piatka.
4. Mária bola sestra Mojžiša a Árona.
5. Moabský kráľ Balak chcel Izraelitov zahubiť pomocou kliatby Baláma. Božím pôsobením sa však kliatba v Balámových ústach zmenila na požehnanie; pozri Nm 22 – 24. – Setim bol východne od Jordánu; dnes ho hľadajú na rovine Ghores-Sésabán. – Galgala tu neoznačuje mesto, ale kraj na východnom pobreží Jordánu naproti Jerichu.
6 n. Na Pánove žaloby sa národ spytuje proroka, ako má udobriť Pána. Bol by ochotný obetovať aj svoje dieťa, vie však, že Boh nechce, aby mu obetovali ľudí.
8. Verš obsahuje prorokovu odpoveď.
9. Prút je Boží trest, ktorý dopadne na Jeruzalem.
10 n. Nespravodlivosť je oheň, ktorý spáli dom zločinca. O podobných klamstvách porov. Am 8, 5 n.
12. Verš vypočítava zločiny Jeruzalema.
14 n. Prorok vynáša súd nad Jeruzalemom. Zasa rozličnými obrazmi naznačuje navštívenia, ktoré čakajú na previnilcov proti zákonu.
16. Aj tu prorok hovorí obrazne, že neposlušný ľud Jeruzalema bude pokorený. O Omrim pozri 1 Kr 16, 25; o Achabovi 1 Kr 16, 30.
Kniha proroka Micheáša