Kniha proroka Micheáša

Kniha proroka Micheáša

Vladár z Betlehema

 

5 1(2)  A ty, Betlehem, Efrata,

primalý si medzi tisícami Júdu;

z teba mi vyjde ten,

čo má vládnuť v Izraeli

a jeho pôvod je odpradávna,

odo dní večnosti.

 2(3) Preto ich vydá až do času,

keď rodička porodí,

a zvyšok jeho bratov

sa vráti k synom Izraela.

 3(4) Vstane a bude pásť silou Pánovou

a velebou mena Pána, svojho Boha;

budú si bývať, lebo teraz sa zvelebí

až do končín zeme.

 4(5) On bude pokoj.

Keď príde Asýrčan do našej krajiny

a vkročí do našich palácov,

postavíme proti nemu sedem pastierov

a osem vedúcich ľudí.

 5(6) Budú pásť mečom krajinu Asýrčanov

a čepeľou krajinu Nimróda.

On vyslobodí od Asýrčana, keď príde do našej krajiny

a keď vkročí na naše územie.

 

Zvyšky Jakuba

 

 6(7) Zvyšok Jakuba bude

uprostred mnohých národov

ako rosa od Pána,

ako kvapky dažďa na tráve,

ktoré nečakajú na človeka

a nedúfajú v syna človeka.

 7 Zvyšok Jakuba bude (medzi národmi)

uprostred mnohých národov

ako lev medzi zvieratami lesa

a ako levíča v stádach oviec,

ktoré, keď vkročí, šliape a trhá,

že niet toho, kto by vyslobodil.

8 Vyvýši sa ti ruka nad tvojich protivníkov

a všetci tvoji nepriatelia zahynú.

 

Bez výzbroje a bez modlárstva

 

 9 „A v ten deň – hovorí Pán:

vyhubím tvoje kone z tvojho stredu,

vynivočím tvoje vozy,

10 vyhubím mestá tvojej krajiny,

zrúcam všetky tvoje pevnosti.

11 Vyhubím ti čarodejstvá z ruky

a viac nebudeš mať veštcov.

12 Vyhubím tvoje obrazy

i tvoje pomníky z tvojho stredu,

že sa viac nebudeš klaňať

dielu svojich rúk.

13 Odbúram ašery z tvojho stredu

a vynivočím tvoje mestá.

14 V hneve a zápale sa vypomstím

na národoch, ktoré neposlúchajú.“

 
1. Efrata bol rod, ktorý býval v Betleheme a na jeho okolí a z ktorého pochádzal aj kráľ Dávid. Rút 1, 2; 4, 12; 1 Sam 17, 12. V 4, 8 vyhlásil prorok, že Jeruzalem dostane nového vládcu. Tu vyhlasuje, že tento vládca bude pochádzať z Betlehema. Doslovný zmysel hebrejského textu je: Betlehem je primalý na to, aby mohol byť medzi rodmi, ktoré počítajú tisíc rodín. Nemôže mať knieža, ktoré je predstaveným týchto tisíc rodín (tisícky). Jednako bude Betlehem slávnejší, pretože z neho bude pochádzať vládca nad celým Izraelom. (Sv. Matúš, keď uvádza toto proroctvo, výslovne spomína kniežatá Júdu, Mt 2, 6.) I keď sa tento vládca narodí v Betleheme v čase, má predsa pôvod od večnosti. Porov. Iz 9, 5; 11, 1.
2. Smutné položenie národa, o ktorom hovoril prorok v predošlej kapitole, bude trvať, kým sa tento vládca, Mesiáš, nenarodí. Jeho poslaním bude zhromaždiť synov Izraela. Sám hovoril, že prišiel spasiť predovšetkým synov svojho národa. Otec Mesiáša sa tu nespomína, len jeho matka, čím sa aj tu dostatočne naznačuje panenský pôvod Spasiteľa. Micheáš dozaista poznal proroctvo svojho vrstovníka Izaiáša o panenskom počatí a narodení Emanuela, Mesiáša, Iz 7, 14.
3. Mesiáš bude pastier svojho ľudu, jeho ovečky budú bývať v bezpečí.
4. Čísla sedem a osem tu označujú neurčité množstvo: V mesiášskych časoch bude mať Boží ľud dostatok vodcov, ktorí ho obránia pred nepriateľmi. Asýrsko tu i v nasledujúcom verši vyjadruje všetkých nepriateľov Božieho kráľovstva. – Mesiáš bude „knieža pokoja“, Iz 9, 5.
5. Krajina Nimróda je tiež Asýrsko, porov. Gn 10, 8 n.
6. Mesiáš, ktorý pochádza od Jakuba, donesie národom duševnú rosu, Božiu milosť, ktorá je nezávislá od človeka, dáva ju Boh, kedy a ako chce.
7. Svojmu novému ľudu Boh podrobí nepriateľov. Slová v zátvorke asi nepatria do osnovy.
9 – 14. Porov. pozn. k 2, 1 – 4. – V mesiášskych časoch Boh na obranu svojho ľudu nebude potrebovať vojsko ani opevnenia. V tom čase tiež prestanú čary a modloslužba. O pomníkoch (macebách) a ašerách pozri pozn. k 1 Sam 7, 3 – 4.

Kniha proroka Micheáša