Kniha proroka Micheáša

Kniha proroka Micheáša

 

Všeobecná skazenosť

 

7 1  Beda mi, lebo som ako oberač ovocia,

ako keď sa paberkuje vinica:

niet strapca na zjedenie,

ranej figy, ktorú by mi duša žiadala.

2 Nábožný vymizol z krajiny

a priameho niet medzi ľuďmi,

všetci sliedia po krvi,

druh na druha sieťou poľuje.

 3 Na zlo majú znamenité ruky:

knieža – požaduje,

sudca – za odmenu

a mocnár vyslovuje túžbu svojej duše,

ktorá je zhubná.

  4 Najlepší z nich je ako tŕň,

priamy ako bodliak.

Deň tvojich strážcov,

tvoje navštívenie prichádza,

teraz príde ich zrútenie.

 5 Neverte blížnemu,

nedôverujte priateľovi,

pred tou, ktorá odpočíva v tvojom lone,

stráž závoru svojich úst.

 6 Lebo syn opovrhne otcom,

dcéra sa postaví proti matke,

nevesta proti svokre,

každému sú nepriateľmi jeho domáci.

7 Ja však budem hľadieť na Pána,

dôverovať budem v Boha svojej spásy;

môj Boh ma vyslyší.

 

Povýšenie Sionu

 

 8 Neteš sa zo mňa, nepriateľka moja,

ak som padol, vstanem,

ak sedím vo tme,

Pán je mojím svetlom.

9 Znesiem Pánov hnev,

lebo som zhrešil proti nemu,

kým sa ujme môjho sporu

a prisúdi mi právo,

vyvedie ma na svetlo,

uvidím jeho spravodlivosť.

 10 Uvidí to moja nepriateľka

a pokryje ju hanba;

tú, ktorá mi hovorila:

„Kde je Pán, tvoj Boh?“

Moje oči budú na ňu hľadieť,

vtedy ju pošliapem ako blato ulice.

 

Pohania prídu k Sionu

 

 11 Prichádza deň, keď budú stavať tvoje múry;

v ten deň sa rozšíri hranica.

12 V ten deň prídu k tebe

od Asýrska, od miest Egypta,

od Týru až po Rieku

a od mora k moru, od vrchu k vrchu.

13 Zem však bude spustošená

pre jej obyvateľov,

pre ovocie ich skutkov.

 

Prosba Sionu k Pánovi

 

 14 Pas svoj ľud svojou berlou,

svoje dedičné stádo,

ktoré býva osamelé v hore

uprostred Karmelu;

nech spasú Bášan a Galaád

ako za dávnych dní!

15 Ako v dňoch, keď si vychádzal

z egyptskej krajiny,

ukážem mu zázraky.

16 Národy uvidia a zahanbia sa

napriek všetkej svojej sile,

položia si ruku na ústa,

uši im ohluchnú.

 17 Budú lízať prach ako hady,

ako zemeplazy;

so strachom prídu zo svojich skrýš

k Pánovi, nášmu Bohu;

budú sa triasť a obávať sa teba.

 

Duchovná obnova

 

18 Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy,

prejdeš ponad vinu zvyškov svojho dedičstva?

Jeho hnev netrvá večne,

lebo má záľubu v zľutovaní.

19 Zase sa zmiluje nad nami,

zmyje naše hriechy

a do morských hlbín zahodí

všetky naše viny.

20 Preukáž vernosť Jakubovi,

milosrdenstvo Abrahámovi;

ako si sa zaprisahal našim otcom

od pradávnych dní.

 
1. Ako niet na strome ovocia po oberačke, tak niet v krajine spravodlivých ľudí.
3. Karhajú sa hriechy vodcov ľudu, najmä úplatkárstvo. – Koniec verša je nejasný a neistý.
4. Strážcovia sú proroci (Jer 6, 17; Ez 33, 7). Zmysel: príde deň Božieho trestu, ktorý predpovedali proroci.

4 – 7. Prorok aj tu obrazne opisuje veľkú skazenosť ľudu, ku ktorému hovorí, takže aj medzi príbuznými bude panovať nenávisť a krajná nedôvera.
5. Ešte aj manžel pred manželkou si musí dať pozor na reč.
6. Porov. Mt 10, 35 – 36; 24, 10; Lk 12, 53.
8. Nepriateľka, ku ktorej Sion hovorí, sú nepriateľské pohanské národy.
10. Často sa zdalo, že Boh opustil svoj národ; vtedy sa pohania posmešne spytovali: „Kde je Pán, tvoj Boh?“
11 – 13. K novovybudovanému Sionu budú prichádzať národy zo všetkých strán (porov. 4, 1 n.), nepriateľské krajiny však zahynú. – „Rieka“ je Eufrat.
14. O Karmeli pozri Iz 33, 9; o Bášane Iz 2, 13; o Galaáde Jer 8, 22.
17. Porov. Iz 49, 23; Ž 72, 9.
Kniha proroka Micheáša