List Hebrejom

List Hebrejom

11 Príklady viery v Starom zákone. –  1 Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme. 2 Ňou si predkovia získali dobré svedectvo.

3 Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo svety tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné.

 4 Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý, lebo Boh vydal svedectvo o jeho daroch; a ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí.

 5 Vierou bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť; nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením si získal svedectvo, že sa páči Bohu. 6 Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.

 7 S vierou prijal Noe pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť, a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny; ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery.

 8 S vierou poslúchol Abrahám, keď bol povolaný, aby šiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo; išiel a ani nevedel, kam ide.

9 S vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jakubom, spoludedičmi toho istého prisľúbenia.  10 Lebo čakal na mesto s pevnými základmi, ktorého staviteľom a tvorcom je Boh.

 11 Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať potomka, lebo verila, že je verný ten, ktorý dal prisľúbenie.  12 Preto aj z jedného, a to odumretého, vzišlo ich také množstvo, ako je hviezd na nebi a piesku na brehu mora, a ten sa nedá spočítať.

13 Všetci títo umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale z diaľky to videli a pozdravovali; a vyznávali, že sú na zemi iba cudzincami a pútnikmi. 14 A keď takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť. 15 Veď keby boli mali na mysli tú, z ktorej vyšli, mali dosť času vrátiť sa. 16 Ale oni túžia po lepšej, to jest po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil miesto.

 17 S vierou obetoval Abrahám Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného obetoval ten, ktorý dostal prisľúbenia  18 a ktorému bolo povedané: „Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo.“ 19 Usudzoval totiž, že Boh má moc aj z mŕtvych vzkriesiť. Preto ho dostal naspäť aj ako predobraz.

 20 S vierou požehnal Izák Jakuba a Ezaua vzhľadom na budúcnosť.

 21 S vierou požehnal umierajúci Jakub jednotlivo Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrchol svojej palice.

22 S vierou hovoril umierajúci Jozef o odchode synov Izraela a dal pokyny ohľadne svojich kostí.

 23 S vierou ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je pôvabné, a nebáli sa kráľovho rozkazu.

 24 Keď Mojžiš dospel, s vierou odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. 25 Volil radšej trpieť s Božím ľudom, než mať chvíľkový pôžitok z hriechu,  26 a za väčšie bohatstvo pokladal Kristovo pohanenie ako poklady Egypta; hľadel totiž na odmenu.

 27 S vierou opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu; vydržal, akoby videl neviditeľného.

 28 S vierou slávil Veľkú noc a kropenie krvou, aby sa zhubca nedotkol prvorodených.

 29 S vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi, kým Egypťania, čo sa o to pokúsili, boli pohltení.

 30 Pre vieru padli múry Jericha, keď ich obchádzali sedem dní.

 31 Pre vieru nezahynula neviestka Rachab s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov.

 32 A čo mám ešte povedať? Veď by mi nestačil čas, keby som mal rozprávať o Gedeonovi, Barakovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch, 33 ktorí vierou dobývali kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť, získali prisľúbenia, levom zapchávali tlamy, 34 uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča, z nevládnych sa stávali mocnými, mužneli v boji, na útek zaháňali cudzie šíky;  35 ženy dostali svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie, vzkriesenie. 36 Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba aj okovy a väzenie; 37 kameňovali ich, rozpiľovali ich, umierali pod mečom; túlali sa v ovčích a kozích kožiach, núdzni, utláčaní a sužovaní. 38 Oni, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšti a po horách, po jaskyniach a zemských roklinách.

39 A títo všetci, hoci sa vo viere osvedčili, nedosiahli prisľúbenie, 40 lebo Boh prichystal pre nás niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás.

 
1 – 3. Prvé tri verše obsahujú zásadu, ktorá sa potom aplikuje na udalosti uvedené v ďalších veršoch.
4. Porov. Gn 4, 4.
5. Porov. Gn 5, 21 – 24.
7. Porov. Gn 6, 8 – 22; 7, 1.
8. Porov. Gn 12, 1 – 4.
10. Porov. Zjv 21, 10 – 22.
11. Porov. Gn 17, 17; 18, 10 – 15; 21, 1 – 7.
12. Porov. Gn 15, 5; 22, 17.
17. Porov. Gn 22, 1 – 4.
18. Porov. Gn 21, 12.
20. Porov. Gn 27, 27 – 40.
21. Autor tu cituje Gn 47, 31 podľa gréckeho prekladu, ktorý je približný.
23. Porov. Ex 2, 2; 1, 22.
24. Porov. Ex 2, 11.
26. „Kristovo“, doslova „Pomazaného“ (gr. Christós = Pomazaný). Porov. Ž 89, 51 – 52. V celej tejto kapitole sa implicitne myslí na Krista. No jeho meno sa spomína až v súvise s Mojžišom, ktorý bol osloboditeľom a prostredníkom svojho ľudu. Tým, že Mojžiš dobrovoľne podstúpil utrpenie a skúšky spojené s úlohou osloboditeľa, vzal na seba „Kristovo pohanenie“ čiže poníženie.
27. Porov. Ex 2, 15.
28. Porov. Ex 12, 11. 22 – 23.
29. Porov. Ex 14, 22. 27 – 28.
30. Porov. Joz 6, 20.
31. Porov. Joz 2, 1 – 21; 6, 17. 22 – 25.
32 – 34. Letmý pohľad na obdobie Sudcov. Porov. Sdc 14, 6; 1 Sam 17, 34 n. 2 Sam 23, 20; Dan 6, 23; 3, 49.
35. Porov. 1 Kr 17, 23; 2 Kr 4, 36; 2 Mach 6, 18 – 7, 42.
List Hebrejom