List Hebrejom

List Hebrejom

II. Ježiš – verný a spolucítiaci veľkňaz, 3, 1 – 5, 10

 

3 Kristus je väčší ako Mojžiš. –  1 Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania. 2 On je verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom jeho dome. 3 Ale on je hoden o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako dom. 4 Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh. 5 Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník, aby dosvedčil to, čo sa malo neskôr povedať. 6 Ale Kristus ako Syn je nad jeho domom; a jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej.

 

Ako vstúpiť do Božieho pokoja. –  7 Preto, ako hovorí Duch Svätý:

 

„Dnes, keď počujete jeho hlas,

 8 nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure,

v deň pokúšania na púšti,

9 kde ma pokúšali vaši otcovia; skúšali ma,

hoci videli moje skutky 10 štyridsať rokov.

Preto som sa rozhneval na toto pokolenie

a povedal som: Ich srdce ustavične blúdi;

tí veru nepoznali moje cesty.

 11 Ako som v svojom hneve prisahal:

Nevojdú do môjho pokoja!“

 

12 Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha,  13 ale deň čo deň sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to „dnes“, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu.  14 Veď sme sa stali účastníkmi Krista, pravda, ak istotu, ktorú sme mali na počiatku, zachováme pevnú až do konca, 15 ako sa hovorí:

 

„Dnes, keď počujete jeho hlas,

nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri onej vzbure.“

 

16 Kto sú to však tí, čo počuli a búrili sa? Vari nie všetci, čo vyšli pod Mojžišovým vedením z Egypta?  17 A na ktorých sa hneval štyridsať rokov? Nie na tých, čo zhrešili, a ich telá popadali na púšti? 18 A ktorýmže prisahal, že nevojdú do jeho pokoja, ak nie tým, čo neuverili? 19 A tak vidíme, že nemohli vojsť pre neveru.

 
1 – 6. Kristus je viac ako Mojžiš. Dom, ktorý staval Mojžiš, bol ľud Starej zmluvy; staval ho ako služobník, nie ako Pán stavby (1 Kor 10, 4). Kristov dom je ľud Novej zmluvy (1 Pt 2, 5), ktorý stavia z ľudí Kristus, Boží Syn, ako Pán domu.
7 – 11. Porov. Ž 95, 8 – 11.
8 a 15. Svätopisec tu myslí na šomranie ľudu na púšti, keď nemali vodu, o čom sa hovorí v Ex 17, 7 a Nm 20, 1 – 13. Tým chce varovať čitateľov pred neverou a odpadlíctvom, aby neboli vylúčení z večnej blaženosti ako hriešni Izraeliti z vlastníctva zasľúbenej zeme.
11. „Nevojdú do môjho pokoja“, t. j. do pokojného vlastnenia a užívania zasľúbenej krajiny, ktorá bola predobrazom večného pokoja a blaženosti.
13. „Dnes“ trvá do slávneho Kristovho príchodu na konci vekov.
14. „Účastníkmi Krista“, t. j. v krste sme boli úzko spojení s Kristom a stali sme sa jeho spoludedičmi večnej blaženosti.
17. Porov. Nm 14, 29.
List Hebrejom