Prvý list Korinťanom

Prvý list Korinťanom

2. Prípad nemravnosti, 5, 1 – 13

 

5  1 Ba počuť aj o smilstve medzi vami, a o takom smilstve, o akom ani medzi pohanmi nepočuť, aby mal niekto manželku svojho otca. 2 A vy sa ešte vystatujete namiesto toho, aby ste radšej žialili a vylúčili spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého činu!  3 Ja som už, hoci telom vzdialený, no duchom prítomný, rozhodol ako prítomný, že toho, čo to urobil, 4 treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa zhromaždíme, vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša, 5 vydať satanovi na záhubu tela, aby sa duch zachránil v Pánov deň.

6 Vaše vystatovanie nie je dobré. Neviete, že trocha kvasu prekvasí celé cesto?  7 Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. Ste totiž akoby nekvasený chlieb. Veď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus. 8 Preto slávme sviatky nie v starom kvase ani v kvase zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy.

 9 Napísal som vám v liste, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. 10 Pravda, nie so smilníkmi tohto sveta či s chamtivcami, s lupičmi alebo modloslužobníkmi; to by ste museli ujsť z tohto sveta.  11 Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, kto sa volá bratom, a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utŕhač, opilec alebo lupič; s takým ani nejedzte.  12 Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo?! Vari nesúdite aj vy tých, čo sú vnútri?!  13 Lebo tých, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Vylúčte zlého spomedzi seba!

 
1. Ide zrejme o nevlastnú matku; otec musel byť mŕtvy. Rímsky zákon zakazoval aj takéto manželstvá.
3 – 5. Ide tu o formu starokresťanskej exkomunikácie, ktorá má však liečivý ráz, lebo má za cieľ zachrániť dušu hriešnika.
7 – 8. Z dovolávania sa na veľkonočný zvyk Židov niektorí exegéti usudzujú, že Pavol písal list okolo Veľkej noci. Židia pred sviatkami odstránili zo svojich domov všetko, čo bolo kysnuté, a cez sviatky jedli len nekvasený chlieb.
9. Spomínaný list sa nezachoval.
11. „Brat“, t. j. ten, čo patrí do spoločenstva kresťanov.
12. „Čo sú mimo“, t. j. tí, čo nepatria do kresťanského spoločenstva.
13. Porov. Dt 13, 6; 17, 7; 19, 19; 22, 24.
Prvý list Korinťanom