Prvý list Korinťanom

Prvý list Korinťanom

3. Spory kresťanov pred pohanskými súdmi, 6, 1 – 11

 

6  1 Kto z vás sa odváži, keď má s iným spor, súdiť sa pred nespravodlivými, a nie pred svätými?!  2 Vari neviete, že svätí budú súdiť svet?! A ak vy máte súdiť svet, nie ste hodni rozsúdiť maličkosti?!  3 Neviete, že budeme súdiť anjelov? O čo viac potom veci všedného dňa!

4 Ak sa teda potrebujete súdiť vo veciach všedného života, rozhodnete sa pre takých sudcov, ktorí nie sú pred cirkvou ničím? 5 Na vaše zahanbenie to hovorím. Vari nie je medzi vami nik múdry, kto by mohol rozsúdiť svojich bratov? 6 Ale brat s bratom sa súdi – a to pred neveriacimi?! 7 Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi sebou. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu? 8 Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom! 9 Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, 10 ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

11 A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.

 

4. Naše telo patrí Pánovi, 6, 12 – 20

 

 12 „Všetko smiem.“ Ale nie všetko osoží. „Všetko smiem.“ Ale ja sa ničím nedám zotročiť.  13 „Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo.“ Boh však zničí jedno aj druhé. Ale telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo. 14 A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou.

15 Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie!  16 Alebo neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: „Budú dvaja v jednom tele.“ 17 Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch. 18 Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. 19 A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe?  20 Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!

 
1. „Pred nespravodlivými“, čiže pred pohanmi, t. j. tými, čo nie sú ospravedlnení vierou v Krista. „Svätí“, t. j. kresťania.
2. Porov. Múd 3, 8; Dan 7, 22. 27; Mt 19, 28; Zjv 20, 4.
3. Na konci sveta spolu s Kristom budú súdiť aj padlých anjelov.
12. Pravdepodobne ide o výroky Pavla, ktoré však korintskí hlásatelia absolútnej slobody mravov prekrútili (porov. 10, 23).
13. Proti libertínom, ktorí považovali smilstvo za celkom legitímnu záležitosť tela, rovnako ako jedenie a pitie.
16. Gn 2, 24.
20. Porov. 1 Pt 1, 18 – 19.
Prvý list Korinťanom