Kniha Jób

 

Kniha Jób

Predhovor o Jóbovi, 1, 1 – 2, 10

1. Jóbov blahobyt, 1, 1 – 3

1  1 V krajine Us žil istý muž, menom Jób. Bol to muž dokonalý a statočný, bál sa Pána a chránil sa zlého.  2 (Narodilo sa mu sedem synov a tri dcéry.)  3 V jeho stádach bolo sedemtisíc oviec, tritisíc tiav, päťsto záprahov rožného statku a päťsto oslíc. Aj čeľade mal veľmi mnoho. Bol to muž, ktorý vynikal nad všetkých synov Východu.

 

2. Jóbova bohabojnosť, 1, 4 – 5

 

4 Jeho synovia často robili hostiny, každý v určitý deň vo svojom dome, a pozývali aj svoje tri sestry, aby s nimi jedli a pili.  5 No len čo uplynuli dni hodov, Jób si ich dal zavolať a obradne ich očisťoval. Vstal včasráno a podľa ich celkového počtu prinášal zápalné obety. Lebo Jób hovorieval: „Možno, že moji synovia zhrešili. Možno, že vo svojom srdci urazili Boha.“ A tak to Jób robil neprestajne.

 

 

3. Satan prvý raz pred Bohom, 1, 6 – 12

 

 6 Tu v ktorýsi deň prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel aj satan. 7 Pán povedal satanovi: „Skadiaľ prichádzaš?“ Satan odpovedal: „Chodil som krížom-krážom po zemi.“ 8 Pán povedal satanovi: „A všimol si si môjho služobníka Jóba? Niet mu rovného na zemi. Je to muž dokonalý a statočný, bojí sa Boha a chráni sa zlého.“ 9 Satan odpovedal Pánovi: „Vari sa Jób zadarmo bojí Boha?! 10 A neurobil si ty sám akoby ohradu okolo neho, okolo jeho domu a okolo všetkého jeho imania?! Požehnávaš prácu jeho rúk a jeho čriedy zaplavili šíry kraj. 11 Ale vztiahni ruku a zasiahni všetko jeho imanie, či ti nebude kliať do očí!“ 12 Tu Pán povedal satanovi: „Hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!“ A satan sa vzdialil spred Pánovej tváre.

 

4. Boh skúša Jóba pohromami, 1, 13 – 19

 

13 Tak v ktorýsi deň jeho synovia a dcéry jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata.  14 Tu prišiel k Jóbovi posol a zvestoval: „Kým so záprahmi orali a oslice sa pásli vedľa, vpadli Sabejci, ulúpili ich a paholkov pobili ostrím meča. 15 Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil.“  16 On ešte hovoril a už prichádzal iný a zvestoval: „Pánov oheň padol z neba, spálil ovce i valachov a pohltil ich. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil.“  17 Aj on ešte hovoril a už prichádzal iný a zvestoval: „Chaldejci sa prihrnuli v troch tlupách, prepadli ťavy, ulúpili ich a pastierov pobili ostrím meča. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil.“

18 Ani on ešte nedopovedal a už prichádzal iný a zvestoval: „Tvoji synovia a dcéry jedli a pili víno v dome svojho najstaršieho brata. 19 A hľa, od púšte sa strhla veľká víchrica, oprela sa o štyri uhly domu, takže sa zrútil na deti a zahynuli. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil.“

 

 

5. Boh dal – Boh vzal, 1, 20 – 22

 

 20 Tu Jób vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, padol na zem, klaňal sa  21 a povedal:

 

„Nahý som vyšiel z lona svojej matky

a nahý sa ta vrátim.

Pán dal, Pán vzal,

nech je Pánovo meno zvelebené!“

 

22 V tomto všetkom Jób nezhrešil a nevyriekol proti Bohu nič neprístojné.

 
1. Autor ponechal toto rozprávanie v próze a dal mu charakter ľudového príbehu. Us (Hus) je krajinka ležiaca na okraji Arabskej púšte, juhovýchodne od Edomska.
2. Početné potomstvo (najmä značný počet živých synov) bolo dôkazom a znamením Božej priazne (Dt 28, 4. 11; Ž 128, 3).
3. Synovia Východu (bene kedem) je doslovný preklad pomenovania, ktorým sa označovali obyvatelia Arabskej púšte. Mudrci od východu (Mt 2, 1) sú tiež spomedzi obyvateľov Arabskej púšte.
5. Jób ako kňaz svojho rodu obetuje denne na uzmierenie prípadných hriechov, ktorých sa jeho deti mohli dopustiť. „Urazili Boha“ doslovne: „požehnávali Boha“. Význam tohto výrazu je tento: aby azda nezlorečili Bohu, aby Božie meno nezneuctili.
6 – 12. Porov. 1 Kr 22, 19 n. Nebeská scéna je básnickým znázornením Božieho rozhodnutia, ktorým Boh satanovi dovolí trápiť aj spravodlivých ľudí. „Boží synovia“ sú dobrí anjeli. Oproti nim stojí „satan“ ako odporca Božích úmyslov. Boh chce len dobré. Zlo iba dopúšťa, lebo aj to vie podriadiť svojej službe. Celý výjav treba chápať obrazne. Znázorňuje skutočnosť, že iba zlý duch, ako nepriateľ spravodlivosti, si žiada prenasledovať dobrých ľudí. Ale potrebuje na to súhlas od Boha. Zlo teda nepochádza bezprostredne od Boha. On iba dopustí zlo. V našom prípade zlo je utrpenie zoslané ako skúška na zbožného človeka. No zlosť diabla nemôže prekaziť Božie úmysly, ktorý svojou mocou aj zo zla vie dosiahnuť dobro (Ž 28, 1; 88, 6. 7).
14. Sabejci bývali v juhozápadnej časti Arabskej púšte.
16. „Pánov oheň“ je asi blesk.
17. „Chaldejci“ bývali na severnom pobreží Perzského zálivu. Zaujali územie niekdajších Sumerov pri južnom toku riek Tigris a Eufrat.
20. Roztrhnúť si odev (porov. Gn 37, 29; Lv 10, 6 a i.), ostrihať si hlavu (Iz 15, 2; Jer 7, 29 a i.) boli obvyklé znaky smútku v tých krajoch.
21. Zem sa prirovnáva k materskému lonu.
  Kniha Jób