Kniha Jób

9. Druhá Elifazova reč, 15, 1 – 35

  1. 1 Tu prehovoril Temančan Elifaz a vravel:

 

Jób nehovorí rozumne

 

2 „Bude azda múdry odpovedať múdrosťou do vetra

a naplní si vnútro vetrom východným?

3 Bude sa hádať slovami bez osohu

a neužitočnými rečami?

4 Veď ty takto kazíš bázeň pred Pánom,

porušuješ zbožnú úctu voči Bohu.

5 To ti ústa navádza tvoja vina,

osvojuješ si prefíkaných reč.

6 Odsudzujú ťa vlastné ústa, nie ja,

svedčia proti tebe vlastné pery.

 

Jóbova zatemnená myseľ

 

7 Hádam si sa narodil prvý z ľudí,

splodený si bol pred kopcami?

8 Azda si počul tajné Božie plány,

vari si všetku múdrosť schmatol pre seba?

9 Čo poznáš, čo my nepoznáme?

Čomu rozumieš, čo my nevieme?

10 Veď sú medzi nami aj starci, aj kmeti,

vekom ešte starší než tvoj otec!

 11 Božia útecha ti je už málo,

jeho preláskavé slová k tebe?

12 Prečo ťa strháva tvoje srdce

a prečo pomihúvaš očami,

13 keď sa s hnevom staviaš proti Bohu,

keď zo svojich úst púšťaš také slová?

 

Človek je hriešny

 

14 Čože je človek, aby čistý bol,

koho žena zrodila, aby bol spravodlivý?

 15 Veď on nemá dôveru vo svojich svätých,

nebo nie je čisté v jeho očiach,

16 ešte menej, kto ohavný, skazený –

človek, čo jak vodu pije hriech!

 

Nepokoj hriešnikov

 

17 Chcem ťa teda poučiť, počúvaj ma,

čo som spozoroval, chcem ti povedať,

18 čo aj múdri muži rozhlasujú

podľa svojich predkov, nič netaja,

19 ktorí jediní dostali túto zem,

nik cudzí neprešiel pomedzi nich:

 20 Po všetky dni života zlý trasie sa,

po všetky svoje roky tyran tiež.

21 V ušiach mu znejú desivé hlasy,

záhuba naň príde v čase pokoja.

 22 Neverí, že možno uniknúť z tmy,

pretože je pod meč určený.

 23 Blúdi a hľadá chlieb: »Kade ísť?«

Vie, že je deň tmy prichystaný.

24 Prestrašuje ho čas tmy,

zachvacuje ho tieseň prehrozná

ako kráľa, čo sa chystá na boj.

 25 Zdvihol svoju ruku proti Bohu,

proti Všemocnému sa postavil,

26 útočil proti nemu s tvrdou šijou

a množstvom štítov vypuklých.

27 Vo vlastnom tuku si ukryl obličaj,

a nabral sadla na svoje slabiny.

28 Osídľoval spustošené mestá,

domy, v ktorých nemal bývať nik,

lebo boli celkom v rozvalinách.

 

Ako skončia zlí

 

29 Neobstojí imaním, nezbohatne,

nerozprestrie sa tieňom po zemi.

30 Nevyjde už viac z temravy;

mládniky mu spáli horúčava,

vietor postrhúva jeho kvety.

31 Lži nech márne neverí oklamaný,

lebo vyjde iste navnivoč.

32 Predčasne mu zvädnú ratolesti,

nezazelenie sa vetva jeho.

 33 Strapce stratí ako vinič nezrelé,

ako oliva on zhodí kvety.

34 Družina bezbožného jalová je

a oheň zhltne stany tých, čo berú úplatky.

35 Obťažkaní pohromou rodia skazu

a ich lono chystá iba lož.“

 
11. Za „Božiu útechu“ pokladá Elifaz prisľúbenia Jóbových priateľov, ktorými mu dávali nádej na obnovu jeho života a návrat predošlého šťastia a blahobytu v prípade, že Jób bude konať úprimné pokánie.
15. n. „Boží svätí“ sú bezpochyby anjeli (porov. 4, 18 n.).
20. Svedomie nedá hriešnikovi pokoja.
22. Noc a tma sú znakom pohromy, nešťastia, ako zasa svetlo alebo deň je označením pre dobu blahobytu.
23. Hriešnik skôr alebo neskôr istotne upadne do hmotnej biedy a bude iba živoriť.
25 – 28. Príčinou neoprávnenej sebadôvery a vzbury proti Bohu bol u Jóba jeho doterajší blahobyt a priveľké bohatstvo. „Tuk“ tela je znamením vonkajšieho, hmotného blahobytu, v ktorom si môže dovoliť rozličné pôžitky.
33. „Nezrelé strapce viniča a zhodené kvety olivy“ sú deti hriešnika, ktoré ešte za života svojho otca ho predídu do hrobu.