Kniha Sirachovcova

Kniha Sirachovcova

Modlitba za ochranu Božiu pre národ

36  1 Zmiluj sa nad nami, Bože vesmíru, a zhliadni na nás

a ukáž nám jasnosť svojho milosrdenstva!

2 Uvrhni svoju bázeň na pohanov, ktorí nejdú za tebou,

aby poznali, že okrem teba niet Boha,

a nech ohlasujú tvoje veľké činy!

3 Pozdvihni svoju ruku proti cudzím národom,

aby uzreli tvoju všemohúcnosť!

 4 Ako si sa na nás ukázal svätým pred ich pohľadom,

tak zasa ukáž pred nami, aký vieš byť mocný proti nim,

5 aby poznali teba, ako sme my poznali,

že niet Boha okrem teba, Pane.

6 Obnov podivné znamenia, zopakuj zázraky!

7 Osláv svoju ruku a pravé rameno!

8 Prebuď svoju rozhorčenosť a vylej svoj hnev!

9 Vyhub protivníka a znič nepriateľa!

10 Urýchli čas a pamätaj (urobiť utrpeniu) koniec,

aby rozprávali o tvojich obdivuhodných činoch!

11 Nech plameň hnevu zožerie každého,

kto by si myslel, že sa zachráni,

a tí, čo trápia tvoj ľud, nech sa dožijú záhuby!

12 Rozdrv hlavu nepriateľským vladárom,

ktorí si myslia: „Niet nikoho okrem nás.“

 13 Zhromaždi všetky Jakubove pokolenia,

aby poznali, že okrem teba niet Boha;

nech hovoria o tvojich veľkých činoch

a urob ich svojím dedičstvom, ako to bolo od počiatku.

14 Zľutuj sa nad svojím ľudom, ktorý nesie tvoje meno,

nad Izraelom, ktorého si rovným urobil svojmu prvorodenému.

15 Zľutuj sa nad mestom, ktoré je zasvätené tebe,

nad Jeruzalemom, kde máš svoje bývanie.

16 Naplň Sion svojimi nevysloviteľnými dielami

a svoj ľud svojou slávou!

17 Osvedč sa tým, ktorí sú prvotinami všetkého stvorenia,

a splň všetko, čo v tvojom mene predpovedali dávni proroci.

18 Daj odmenu tým, ktorí sa spoliehajú (iba) na teba,

aby sa ukázala spoľahlivosť tvojich prorokov:

vyslyš modlitby svojich služobníkov

19 podľa Áronovho požehnania, ktoré dal ľudu,

a upravuj nás na spravodlivú cestu!

Nech vedia všetci, ktorí žijú na zemi,

že ty si Boh, ktorý svojím okom sleduješ svet.

 

 

Ako si počínať v rozličných okolnostiach života

 

O dobrej manželke

 

20 Žalúdok požíva každé jedlo,

ale niektoré jedlo je lepšie než druhé.

21 Ako podnebie rozozná jedlo z divočiny,

tak aj rozvážne srdce (pozná) falošné slová.

22 Podvodné srdce pôsobí zármutok,

ale skúsený človek mu vie odporovať.

 23 Žena prijíma každého muža,

ale niektorá deva je hodnejšia od inej.

24 Krása ženy privábi veselosť na tvár jej muža

a túžba (po nej) prevyšuje každú inú túžbu mužovu.

25 Ak má na jazyku prívetivosť, miernosť a srdečnosť,

jej muž nie je potom ako ostatní ľudskí synovia.

26 Kto dostal dobrú ženu, ten sa dostáva k bohatstvu,

ona je pomocnicou aj stĺpom, o ktorý sa pokojne (opiera).

27 Kde niet plota, tam voľne kradnú majetok,

kde niet ženy, tam (muž) zastone v biede.

 28 Ktože dôveruje tomu, kto nemá hniezda?

Uchýli sa tam, kde príde naňho súmrak.

Je ako opásaný lúpežník,

skokom sa ženie od jedného mesta k inému mestu.

 
1. Z dôvery, ktorú kladie Sirachovec v Božiu spravodlivosť, vyviera aj jeho modlitba za národ.
4 – 5. Ako sa Božia svätosť a spravodlivosť ukázala vtedy, keď svoj národ musel potrestať, tak nech teraz Boh ukáže, že je Pánom aj nad pohanmi.
13. Mnohí proroci predpovedali, že Pán zhromaždí svoj ľud, porov. Iz 40, 11; Jer 3, 18; Ez 36, 9; Am 9, 14; Mich 7, 14 n. a i.
23. U Židov si dievča nevolilo svojho manžela, ale ženícha jej vybral otec. Mladík mal slobodnejšiu voľbu pri výbere budúcej manželky.
28. Verš v hebrejskom je jasnejší: „Ktože dôveruje tlupe ozbrojených (lupičov), / ktorá sa od mesta k mestu ženie? / Tak nikto nedôveruje mužovi, ktorý nemá hniezda / a nocúva tam, kdekoľvek sa nad ním zotmie.“
Kniha Sirachovcova