Kniha sudcov

Kniha sudcov

VI. Sudca Tola, 10, 1 – 2

 

10  1 Po Abimelechovi povstal Tola, syn Fuu, syna Dodovho, Isacharovec, aby oslobodil Izrael. Býval v Samire na Efraimskom pohorí. 2 Súdil Izrael dvadsaťtri rokov. Potom zomrel a pochovali ho v Samire.

 

VII. Sudca Jair, 10, 3 – 5

 

 3 Po ňom povstal Galaádčan Jair a súdil Izrael dvadsaťdva rokov. 4 Mal tridsať synov, ktorí jazdili na tridsiatich osliatkach a mali v krajine Galaád tridsať miest, ktoré sa až podnes nazývajú Jairove dediny. 5 Keď Jair zomrel, pochovali ho v Kamone.

 

VIII. Sudca Jefte, 10, 6 – 12, 7

 

Úvod k Jefteho príbehom. –  6 Izraelovi synovia opäť robili, čo je zlé v Pánových očiach: slúžili bálom a aštartám, bohom Aramejčanov, bohom Sidonu, bohom Moabčanov, bohom Amončanov a bohom Filištíncov; opustili Pána a neslúžili mu. 7 I vzbĺkol Pánov hnev proti Izraelu a vydal ich do ruky Filištíncov a do ruky Amončanov. 8 Znepokojovali a utláčali Izraelitov v tom roku už osemnásty rok: všetkých Izraelitov, ktorí boli na druhej strane Jordánu v krajine Amorejčanov, v Galaáde. 9 Ba Amončania prechádzali cez Jordán, aby bojovali aj proti Júdovi, Benjamínovi a proti Efraimovmu domu. Izraelitom sa veľmi zle vodilo.

10 Tu volali Izraelovi synovia k Pánovi a vyznávali: „Zhrešili sme proti tebe, lebo sme opustili svojho Boha a slúžili sme bálom.“ 11 Pán však povedal Izraelovým synom: „Nesužovali vás Egypťania, Amorejčania, Amončania, Filištínci,  12 Sidončania, Amalekiti a Madiánčania? Ale keď ste volali ku mne, vyslobodil som vás z ich ruky. 13 Vy ste ma však opustili a slúžili ste cudzím bohom. Preto vás už neoslobodím. 14 Choďte a volajte k bohom, ktorých ste si vyvolili! Nech vás oslobodia oni v čase vašej úzkosti!“ 15 Izraelovi synovia hovorili Pánovi: „Zhrešili sme. Zaobchádzaj s nami tak, ako uznáš za dobré! Len nás ešte teraz vysloboď!“ 16 Nato odstránili zo svojho stredu cudzích bohov a slúžili Pánovi. A zľutoval sa nad biedou Izraela.

Jefte povolaný za sudcu. –  17 Keď boli Amončania zvolaní a táborili v Galaáde, zatiaľ čo Izraelovi synovia sa zhromaždili a utáborili v Masfe, 18 hovoril si ľud, galaádske kniežatá, medzi sebou: „Kto je ten muž, ktorý začne bojovať proti Amončanom? Ten bude hlavou všetkých galaádskych obyvateľov.“

 

 
1 n. Meno Tola sa vyskytuje aj na iných miestach Svätého písma, napr. Gn 46, 13; Nm 26, 23; 1 Krn 7, 1. – Poloha mesta Samir, hebr. Šamír, niekde v Isacharovom území je bližšie neznáma.
3 – 5. O Jairovi a jeho dedinách („Havot Jair“) pozri Nm 32, 41; Dt 3, 14. Porov. tiež Joz 13, 30; 1 Kr 4, 13; 1 Krn 2, 22. Jazda na osliciach, osliatkach (porov. 5, 10; 12, 14) bola znakom bohatstva. Kamon, pravdepodobne dnešný Chirbet Kumen, 3 hodiny severovýchodne od Pelly v Zajordánsku.
6 – 9. K v. 6 porov. 2, 11; 3, 7. 12; 4, 1; 6, 1. – O báloch a aštartách pozri 2, 11 n. – O Amončanoch a Moabčanoch pozri 3, 13 – 14.
12. Madiánčania (podľa LXX; hebr. má: „Maʽón“ a Vg: „Kanaánčania“).
17 n. Masfa (hebr. Micpah; porov. Gn 31, 49; Joz 13, 26) bola severne od Jaboka.
Kniha sudcov