Kniha sudcov

Kniha sudcov

IV. Sudkyňa Debora a sudca Barak, 4, 1 – 5, 31

 

4 Jabín utláča Izrael. –  1 Po Aodovej smrti synovia Izraela opäť robili, čo je zlé v Pánových očiach. 2 Preto ich Pán vydal do ruky kanaánskeho kráľa Jabína, ktorý kraľoval v Asore. Jeho vojvodca bol Sisara, ktorý sídlil v pohanskom Harosete. 3 Tu volali Izraelovi synovia k Pánovi. Mal totiž deväťsto železných vozov a dvadsať rokov náramne utláčal Izraelových synov.

Debora a Barak na čele izraelského vojska. –  4 V tom čase súdila Izrael Lapidotova manželka, prorokyňa Debora.  5 Debora sedávala pod palmou medzi Rámou a Bet-Elom na Efraimskom pohorí a Izraelovi synovia prichádzali k nej ta hore na súd.

 6 Tu dala zavolať Abinoemovho syna Baraka z Neftaliho Kadesa a povedala mu: „Pán, Izraelov Boh, ti rozkazuje: Choď, tiahni na vrch Tábor a vezmi so sebou desaťtisíc mužov z Neftaliho synov a zo Zabulonových synov! 7 Jabínovho vojvodcu Sisaru ti s jeho vozmi a zástupmi privediem k potoku Kišon a dám ti ho do ruky.“ 8 Barak jej odpovedal: „Ak pôjdeš ty so mnou, pôjdem aj ja, ale ak ty nepôjdeš, nepôjdem ani ja.“ 9 Povedala: „Pravdaže pôjdem s tebou, ale sláva z výpravy, na ktorú sa vyberáš, nebude patriť tebe, lebo Pán vydá Sisaru do ruky ženy.“ Potom Debora vstala a išla s Barakom (do Kadesa).

10 Barak zvolal Zabulona a Neftaliho (do Kadesa) a vytiahlo za ním desaťtisíc mužov. Išla s ním aj Debora.

 11 Kenejec Heber sa kedysi oddelil od ostatných Kenejcov, synov Mojžišovho svokra Hobaba, a postavil si stan až k dubine Senim pri Kadese.

Sisarova porážka. – 12 Tu oznámili Sisarovi, že Abinoemov syn Barak vytiahol na vrch Tábor. 13 Nato Sisara zvolal všetky svoje bojové vozy, deväťsto železných vozov, a všetko mužstvo, ktorému velil, z pohanského Haroseta k potoku Kišonu.

14 Tu povedala Debora Barakovi: „Hor’ sa! Lebo toto je deň, keď Pán vydá Sisaru do tvojej ruky. Či nepôjde sám Pán pred tebou?“ Barak teda zostúpil z vrchu Tábor a desaťtisíc mužov za ním. 15 A Pán uviedol do zmätku Sisaru, všetky jeho bojové vozy a všetko jeho vojsko (mečom) pred Barakom. Sisara zoskočil z voza a utekal peši. 16 Ale Barak prenasledoval vozy a vojsko až do pohanského Haroseta, a tak celé Sisarovo vojsko padlo ostrím meča. Neostal ani jediný.

Jahel usmrtí Sisaru. – 17 Sisara utekal peši k stanu manželky Kenejca Hebera Jahel. – Bol totiž mier medzi asorským kráľom Jabínom a medzi domom Kenejcu Hebera. 18 Jahel vyšla Sisarovi v ústrety a prihovorila sa mu: „Vojdi, môj pane, vojdi ku mne! Neboj sa!“ Vošiel teda k nej do stanu a zakryla ho prikrývkou. 19 Požiadal ju: „Daj sa mi napiť trochu vody, lebo som smädný.“ I otvorila mech s mliekom a dala sa mu napiť. A zase ho prikryla. – 20 Potom jej povedal: „Postav sa ku vchodu do stanu! Keď niekto príde a opýta sa ťa: »Je tu voľakto?« – odpovieš: »Nie je!«“

21 Tu Heberova manželka Jahel vzala stanový kolík, do ruky vzala kladivo, potichu vošla k nemu a vrazila mu kolík do slúch tak, že prenikol až do zeme. – Od únavy totiž zaspal. – A tak zomrel.

 22 Ako Barak prenasledoval Sisaru, vyšla mu v ústrety Jahel a povedala mu: „Poď, ukážem ti muža, ktorého hľadáš!“ Vošiel teda k nej a hľa, Sisara ležal mŕtvy a kolík mal v sluchách.

23 Tak Boh v ten deň uponížil kanaánskeho kráľa Jabína pred Izraelovými synmi. 24 A ruka Izraelových synov čoraz tvrdšie doliehala na kanaánskeho kráľa Jabína, až kanaánskeho kráľa Jabína zničili.

 

 
1 – 3. Sisara, veliteľ spojeného vojska, sídlil v Harosete (hebr. Charošet, asi dnešné zrúcanisko el-Háritije v západnom výbežku Ezdrelonskej nížiny pri rieke Kišon – Nahr el-Mukatta –, ktorá vyviera západne spod hory Tábor). „Pohanský Haroset“, hebr. Charošet haggojim, bolo tam viacero rôznych pohanských národov.
4. Debora (deborah – včela) je nazvaná prorokyňou, ako kedysi Mojžišova sestra Mária (Ex 15, 20).
5. Ráma, dnes Er-Rám, 8 km severne od Jeruzalema a 8 km odtiaľ ďalej je Bet-El.
6. Barak („Blesk“), syn Abinoemov („Môj otec je ľúbezný“) z Kadesa (Kedesa) severozápadne od Hulského jazera, Joz 19, 37. Tábor, dnes Džebel et-Tór, na severnom okraji Ezdrelonskej nížiny v Zabulonovom území.
11. Poznámka o Heberovi pripravuje čitateľa na v. 17.
22. Aj keď sa Jahel pri svojom dopustila skutku lži, lesti a vraždy, predsa ju nemožno posudzovať podľa zásad kresťanskej mravouky. Konala v presvedčení, že zbaví národ veľkého nepriateľa.
Kniha sudcov