Kniha sudcov

Kniha sudcov

II. Gabaa a potrestanie Benjamínovcov, 19, 1 – 21, 25

Hanobný skutok v Gabae, 19, 1 – 30

 

19 Cesta levitu. – 1 V čase, keď nebolo v Izraeli kráľa, usadil sa istý levita ako cudzí v zadných končinách Efraimského pohoria a vzal si vedľajšiu ženu z Júdovho Betlehema. 2 Vedľajšia žena sa naň nahnevala a odišla od neho do domu svojho otca, do Júdovho Betlehema. Bola tam už štyri mesiace, 3 keď sa jej muž vybral za ňou, aby si ju naklonil srdečným prehováraním k návratu. Mal so sebou svojho sluhu a dva osly. Keď ho uviedla do domu svojho otca a otec dievčaťa ho zazrel, vyšiel mu radostne v ústrety. 4 A keď jeho tesť, otec dievčaťa, na neho naliehal, zostal u neho tri dni. Jedli a popíjali si a nocovali tam.

5 Na štvrtý deň včasráno vstali, a keď sa chystal na cestu, povedal otec dievčaťa svojmu zaťovi: „Posilni sa ešte kúskom chleba! Potom pôjdete!“ 6 Nato si sadli a obidvaja jedli a pili. Potom povedal otec dievčaťa mužovi: „Ale zostaň ešte na noc! Zabav sa!“ 7 A muž aj vstal, aby sa vydal na cestu, ale keď jeho tesť opäť na neho naliehal, zostal a prenocoval tam.

8 Na piaty deň včasráno vstali, a keď sa chystal na cestu, povedal otec dievčaťa: „Posilni sa najprv! Vyčkaj, až sa deň schýli!“ A zas jedli obidvaja. 9 Keď však muž vstal, aby sa vydal na cestu so svojou vedľajšou ženou a so svojím sluhom, povedal mu jeho tesť, otec dievčaťa: „Hľa, deň sa už schýlil. Zvečerieva sa! Prenocujže tu! Zajtra včasráno vstanete, vydáte sa na cestu a dostaneš sa do svojho stanu.“

 10 Ale muž už nechcel zostať na noc, lež vstal a odišiel. Tak sa dostal až do blízkosti Jebuza, to jest Jeruzalema. So sebou mal dva osedlané osly. Jeho vedľajšia žena bola tiež pri ňom.

Prijatie levitu v Gabae. –  11 Keď boli pri Jebuze – a deň sa už značne schýlil –, povedal sluha svojmu pánovi: „Poď, uchýľme sa do mesta Jebuzejov a prenocujme v ňom!“ 12 Ale jeho pán mu odvetil: „Neuchýlime sa ta – do mesta cudzincov, ktorí nie sú z Izraelových synov –, ale pôjdeme ďalej až do Gabay.“ 13 Potom povedal svojmu sluhovi: „Poď, zájdeme do niektorej dediny a prenocujeme, či už v Gabae, alebo v Ráme.“ 14 A uberali sa svojou cestou ďalej. Pri Gabae, ktorá patrí Benjamínovi, zapadlo im slnko.  15 Ta teda odbočili z cesty, aby si zašli na noc do Gabay. Keď však vošiel a zložil sa na námestí mesta, nebolo nikoho, kto by ich bol prijal do domu na nocľah.

16 Tu zvečera prichádzal starec z poľa, zo svojej práce. Muž pochádzal z Efraimského pohoria a zdržoval sa ako cudzí v Gabae. Miestni obyvatelia však boli Benjamínovci. 17 Keď zdvihol oči, zazrel na námestí mesta pocestného. Starec sa ho spýtal: „Kde ideš? Odkiaľ prichádzaš?“  18 Odpovedal mu: „Cestujeme z Júdovho Betlehema až do zadných končín Efraimského pohoria. Odtiaľ som. Zašiel som si do Júdovho Betlehema a zasa sa uberám do Pánovho domu. Niet tu však nikoho, kto by ma prijal do domu.  19 Máme slamu a obrok pre svojho osla, aj chlieb a víno pre mňa, pre tvoju služobnicu a pre sluhu, ktorý je s tvojím služobníkom. Vôbec nič nám nechýba.“ 20 Tu povedal starec: „Pokoj buď s tebou! Ak by ti aj niečo chýbalo, to už bude moja starosť. Na námestí predsa nocovať nemôžeš!“  21 Potom ho uviedol do svojho domu a nakŕmil osly. Keď si umyli nohy, jedli a pili.

Hanebný čin. –  22 Keď už boli v dobrej nálade, tu muži z mesta, zlosynovia, obstali dom a ustavične tĺkli na bránu. Vyvolávali na starca, pána domu: „Vyveď muža, čo prišiel do tvojho domu! Chceme s ním obcovať!“  23 Tu vyšiel k nim muž, pán domu, a vravel im: „Nie, bratia moji! Nerobte nič zlé, keď prišiel ten človek do môjho domu! Nedopustíte sa predsa takej nehanebnosti! 24 Mám však dcéru, pannu, a on zas vedľajšiu ženu. Môžem vám ich vyviesť. Tie znásilnite a urobte s nimi, ako sa vám ľúbi. Ale na tomto mužovi sa nedopustite takej nehanebnosti!“  25 Keďže muži ho nechceli ani len vypočuť, vzal muž svoju vedľajšiu manželku a vyviedol im ju von na ulicu. Zneužívali ju a ukájali si na nej svoje chúťky celú noc až do rána. Prepustili ju až pri východe zorničky.

26 Nad ránom sa žena pokúšala vojsť, ale klesla pred dvermi domu muža, u ktorého bol jej pán, a zostala tam až do rozvidnenia.

27 Ráno jej pán vstal, otvoril dvere domu, a keď vyšiel, aby sa vydal na cestu, jeho vedľajšia žena ležala predo dvermi domu s rukami na prahu! 28 Volal na ňu: „Vstaň! Pôjdeme!“ Ale nik mu neodpovedal. Tu ju vzal na osla, muž sa pobral a šiel do svojho bydliska.  29 Keď prišiel do svojho domu, vzal nôž, chytil svoju vedľajšiu ženu, rozsekal úd za údom na dvanásť kusov a rozposlal ich po celom Izraelovom území.  30 Každý, kto to videl, hovoril: „Také niečo sa ešte nestalo, ani nebolo vidieť odo dňa, keď vyšli Izraelovi synovia z krajiny Egypťanov, až podnes. Premýšľajte o tom, poraďte sa a vravte!“

 
10. Miesto „osedlané“ má Vg: „zaťažené“, t. j. bremenami. – Z Betlehema do Jeruzalema (Jebuz – toto pomenovanie vzniklo asi podľa obyvateľov mesta: Jebuzejci) sú 2 hodiny cesty. – Levita sa vybral z Betlehema neskoro odpoludnia, asi 3 hodiny pred západom slnka.
11 – 14. Miesto „prenocujme v ňom“ má Vg: „zostaňme v ňom.“ (Obdobne vo v. 6.) Gabaa (Gibʽah), dnes Tell el-Fúl, Joz 18, 28. – Ráma, dnes Er-Rám, Joz 18, 25. Obidve mestá sú asi 8 km vzdialené na sever od Jeruzalema a 2,5 km od seba. – V Palestíne je súmrak kratší než u nás; po západe slnka čoskoro nastáva noc.
15. „Na námestí mesta“, t. j. na širokej ulici, kde sa sústreďoval život obyvateľstva, takže každý ich mohol vidieť a ponúknuť im pohostinstvo. Nedostatok pohostinstva bol nielen zlým znamením, ale aj hanbou pre celé mesto, keď sa pocestný musel zložiť na noc len na ulici.
18. „Do Pánovho domu“ treba čítať podľa LXX: „do svojho domu“, t. j. domov. Alebo sa chcel staviť levita na spiatočnej ceste vo svätyni, ktorá bola v Bet-Eli (alebo v Šíle)?
19. „Tvoja služobnica“ a „tvoj služobník“ sú zdvorilostné výrazy. „Vôbec nič nám nechýba“ a Vg dodáva: „iba prístrešie.“
21. Porov. Gn 18, 4; 24, 32.
22. Hriech Benjamínovcov bola sodomia, protiprirodzená pohlavná rozkoš. Porov. Gn 19, 4 – 8.
23 n. Starec, ako hostiteľ, mal povinnosť hájiť všetkých svojich hostí proti bezpráviu, teda nielen muža, ale aj jeho manželku. V podobnom postavení bol kedysi Lot (Gn 19, 8).
25. Levita („muž“) obetoval svoju vedľajšiu ženu, aby znemožnil hriech proti prírode a tiež aby zachránil aj seba.
29. Na 12 kusov vzhľadom na 12 kmeňov Izraelových, aby sa tak o zločine dozvedel všetok Izrael a žiadal potrestať vrahov.
30. Miesto „Premýšťajte o tom...“ má Vg.: „Podajte úsudok a uzneste sa, čo treba robiť“, t. j. aby sa už nikdy také niečo nestalo.
Kniha sudcov