Kniha sudcov

Kniha sudcov

12 Potrestanie Efraimcov. –  1 Teraz však boli zvolaní Efraimci. Vytiahli na sever a vraveli Jeftemu: „Prečo si vytiahol do boja proti Amončanom bez toho, žeby si nás bol povolal, aby sme tiahli s tebou?! Zapálime ti dom nad hlavou!“ 2 Jefte im povedal: „Ja a môj ľud sme zviedli ťažký boj s Amončanmi. Volal som vás, ale nevyslobodili ste ma z ich ruky.  3 Keď som videl, že mi nechcete pomôcť, vystavil som svoj život nebezpečenstvu a tiahol som proti Amončanom. A Pán mi ich dal do ruky. Prečo ste dnes vytiahli ku mne, aby ste ma napadli?“

 4 Potom Jefte zhromaždil všetkých galaádskych mužov a zaútočil na Efraimcov. A Galaádčania Efraimcov porazili, lebo hovorili: „Vy ste efraimskí utečenci. Galaád predsa býva medzi Efraimom a Manassesom.“ 5 Galaádčania potom obsadili jordánske brody pre Efraimcov, a keď nejaký efraimský utečenec prosil: „Chcel by som prejsť“ – Galaádčania sa ho opýtali: „Si Efraimec?“, a ak odvetil: „Nie!“, 6 povedali mu: „Vyslov ,šibboleth‘!“ Ak povedal ,sibboleth‘, lebo to nevedeli správne vysloviť, chytili ho a zabili na jordánskych brodoch. Vtedy tak padlo z Efraima na štyridsaťdvatisíc mužov.

 7 Jefte súdil Izrael šesť rokov. Keď Galaádčan Jefte zomrel, pochovali ho v jednom galaádskom meste.

 

IX. Sudca Abesan, 12, 8 – 10

 

 8 Po ňom súdil Izrael Abesan z Betlehema. 9 Mal tridsať synov a tridsať dcér, ktoré povydával von; svojim synom priviedol tridsať dcér odinakiaľ. Súdil Izrael sedem rokov. 10 Keď Abesan zomrel, pochovali ho v Betleheme.

 

X. Sudca Ahialon, 12, 11 – 12

 

 11 Po ňom súdil Izrael Zabulonovec Ahialon. Súdil Izrael desať rokov. 12 Keď Zabulonovec Ahialon zomrel, pochovali ho v Ajalone v Zabulonsku.

 

XI. Sudca Abdon, 12, 13 – 15

 

 13 Po ňom súdil Izrael Ilelov syn, Faratončan Abdon. 14 Mal štyridsať synov a tridsať vnukov, ktorí jazdili na sedemdesiatich osliatkach. Súdil Izrael osem rokov. 15 Keď Ilelov syn, Faratončan Abdon zomrel, pochovali ho vo Faratone v Efraimsku, na pohorí Amalekitov.

 

 

1. Efraimci žiarlili na prekvapujúce víťazstvo Galaádčanov. Azda im závideli aj korisť a obávali sa, že ich moc bude naďalej vzrastať.
3. „Vystavil som svoj život nebezpečenstvu“ – doslovne: „položil som svoju dušu do svojich rúk.“ Porov. 9, 17; 1 Sam 19, 5; 28, 21.
4 – 6. Každý efraimský utečenec, ak tvrdil, že nie je Efraimovec, musel dokázať svoje vyhlásenie pri vyslovovaní hlásky „š“ v slove „šibbolet“ (= klas). Keď vyslovil „sibbolet“ (výslovnosť efraimská), prezradil sa a hneď ho stihol trest smrti.
7. Vg: „... bol pochovaný vo svojom meste v Galaáde“. Podľa 11, 34 Jefteho mestom bola Masfa.
8 – 10. Abesan (hebr. ʽIbcan) pochádzal z Betlehema v Galilei (v území Zabulonovom). Pozri Joz 19, 15. Betlehem v Júdovom území máva prídavok: „Judský“ alebo „Efratský“.
11 n. Ahialon (hebr. ʽElón – Dub). – Ajalon bol asi tam, kde je dnes Jalun, 4 hodiny východne od Akka. (Iný bol Ajalon v Danovom území, 19, 43.)
13 – 15. Faraton (hebr. Pirʽatón), pravdepodobne Farʽata, 12 km juhozápadne od Nablusu (Sichemu).  K ustálenému zvratu „jazdiť na osliatkach“ (znak bohatstva) porov. 5, 10; 10, 4.
Kniha sudcov