Kniha sudcov

Kniha sudcov

14 Samsonove vohľady. –  1 Raz Samson zostúpil do Tamnaty a v Tamnate sa zahľadel do jednej z filištínskych dcér. 2 Keď sa vrátil, rozpovedal to svojmu otcovi a svojej matke. Hovoril: „V Tamnate som sa zahľadel do jednej z filištínskych dcér. Vezmite mi ju za manželku!“ 3 Ale jeho otec a matka mu namietali: „Niet už medzi dcérami tvojich bratov a v celom mojom ľude ani jednej ženy, keď si chceš vziať ženu z tých neobrezancov, Filištíncov?“ Samson však povedal svojmu otcovi: „Túto mi vezmi! Lebo ona sa mi páči.“

4 Jeho otec a matka nevedeli, že sa tak stalo od Pána. On vyhľadával totiž zádrapku proti Filištíncom. Toho času panovali Filištínci nad Izraelom.

Zápas s levom. –  5 Raz Samson zostupoval so svojím otcom a so svojou matkou do Tamnaty. Tak došli až k tamnatským viniciam. Zrazu zareval oproti nemu mladý lev. 6 Tu zostúpil na neho Pánov duch a leva roztrhol, ako sa rozdvojuje kozľa, hoci nemal nič v ruke. Ale svojmu otcovi a svojej matke sa nepochválil, čo urobil. 7 Potom sa pobral ďalej a zhováral sa so ženou. Páčila sa Samsonovi.

Samsonova svadba. – 8 Keď o nejaký čas zase tade išiel, aby si ju vzal, odbočil, aby sa podíval na mŕtvolu leva. A hľa, v tele leva bol roj včiel a med. 9 Nabral si ho do rúk a na ďalšej ceste pojedal. Keď prišiel k svojmu otcovi a svojej matke, dal im z toho a jedli. Ale nepovedal im, že med vybral z levieho tela.  10 Potom zostúpil k žene. A Samson tam vystrojil hostinu, lebo tak to robievali mladoženísi. 11 Keď ho videli, dali mu tridsať družbov, ktorí boli pri ňom.

Hádanka. –  12 Samson im povedal: „Dám vám hádanku. Ak ju za sedem dní hostiny uhádnete a správne rozlúštite, dám vám tridsať spodných šiat a tridsať sviatočných oblekov. 13 Ale ak mi ju nebudete môcť rozlúštiť, tak dáte vy mne tridsať spodných šiat a tridsať sviatočných oblekov.“ Keď na neho naliehali: „Daj nám hádanku! Chceme ju počuť!“ 14 – povedal im:

„Z požierajúceho vyšiel pokrm

a zo silného vyšla sladkosť.“

Po tri dni nemohli rozlúštiť tú hádanku.

15 Na štvrtý deň povedali Samsonovej žene: „Nahováraj svojho muža, aby nám prezradil hádanku! Ináč spálime teba i dom tvojho otca. To ste nás sem pozvali, aby ste nás ožobráčili?“ 16 A Samsonova žena plakala pred ním a dohovárala mu: „Zanevrel si na mňa a iste ma nemiluješ! Hádanku si dal mojim krajanom a mne si ju neprezradil!“ Odpovedal jej: „Ani svojmu otcovi a svojej matke som to nepovedal a tebe by som to mal prezradiť?“ 17 Sedem dní, čo bola u nich hostina, vyplakávala pred ním. Konečne na siedmy deň jej to vyzradil, lebo na neho naliehala. Ona zas prezradila rozlúštenie hádanky svojim krajanom. 18 A na siedmy deň pred západom slnka mu povedali muži mesta:

„Čo je sladšie nad med

a čo je silnejšie nad leva?“

On im odpovedal:

„Keby ste neboli orali na mojej jalovici,

neboli by ste rozlúštili moju hádanku.“

Samsonov hnev. – 19 Tu zostúpil na neho Pánov duch, zašiel do Askalona, pobil tam tridsať mužov, pobral im odevy a dal ich sviatočné obleky tým, ktorí rozlúštili hádanku. Náramne bol rozhnevaný a odišiel do domu svojho otca.

20 Samsonovu ženu však dali jednému z družbov, ktorí boli v jeho spoločnosti.

 
1 n. Tamnata (hebr. Timnatah), dnes Tibne, 7 km juhozápadne od Saray (Joz 15, 10; 19, 43).
5 – 7. Keď dostal Samson od rodičov odmietavú odpoveď, vybral sa do Tamnaty sám (porov. v. 7). Že by sa boli pobrali rodičia do Tamnaty proti svojej vôli? Preto „So svojím otcom a so svojou matkou“ bude pravdepodobne neskoršia glosa. A tak dôsledne miesto „došli“ treba čítať: „došiel“. – Levov bývalo kedysi v Palestíne mnoho. Porov. 1 Sam 17, 34; 2 Sam 23, 20; 1 Kr 13, 24; 20, 36.
10 n. Zaujímavé je, že si Samson nepriviedol družbov zo Saray – ako by sa podľa zaužívaných zvyklostí čakalo –, ale pridelia mu ich v Tamnate.
12 – 14. Svadobné hostiny trvali sedem dní.
Kniha sudcov