Druhá kniha Machabejcov

Druhá kniha Machabejcov

10 Očista chrámu. –  1 Machabejec a jeho prívrženci zase zaujali s Pánovou pomocou chrám a mesto.  2 Rozváľali (pohanské) oltáre, ktoré postavili pohania na námestí, ako aj posvätné (pohanské) miesta. 3 Potom očistili chrám a postavili (v ňom) nový oltár. Z kameňov vykresali oheň, vzali z ohňa a po dvojročnej prestávke začali opäť prinášať obetu. Zažíhali zase kadidlo a svietniky a kládli predkladné chleby. 4 Keď to vykonali, padli na zem a prosili Pána, aby už nedopustil na nich také nešťastie a aby ich trestal miernejšie, keby aj niekedy znovu hrešili, ale aby ich nevydával bohorúhavým a barbarským pohanom.

 5 Práve ten istý deň, v ktorý kedysi pohania chrám poškvrnili, stalo sa aj očistenie chrámu, totiž dvadsiateho piateho dňa toho istého mesiaca, kisleva.  6 S radosťou konali osem dní oslavy, ako (robievali) na slávnosť Stánkov, rozpomínajúc sa na nedávnu slávnosť Stánkov, keď sa museli zdržovať na spôsob divých zverov po horách a v jaskyniach. 7 Preto nosili brečtanom ovenčené palice, zelené ratolesti a palmy a prespevovali chválospevy na počesť toho, ktorý im doprial šťastne očistiť svoj chrám. 8 Všeobecným rozkazom a rozhodnutím ustanovili pre celý židovský národ (za povinnosť), aby každoročne slávili tieto dni.

 

Časť druhá

 

Boje a víťazstvá Machabejcov až po smrť Nikanora, 10, 9 – 15, 40

I. Júdove boje proti vojvodcom Antiocha Eupátora a proti susedným nepriateľom, 10, 9 – 13, 26

 

Úvod. – 9 Takýto bol teda koniec Antiocha, ktorý sa nazýval Epifanes.  10 Teraz poukážeme na udalosti, ktoré sa odohrali za Antiocha Eupátora, syna onoho bezbožníka. Pri vojnových útrapách sa obmedzíme len na najpotrebnejšie. 11 Keď prevzal vládu do svojich rúk, vymenoval za ríšskeho správcu istého Lyziáša, hlavného veliteľa Celosýrie a Fenície.  12 Ptolemaios totiž, zvaný Makron, bol prvý, ktorý sa usiloval zaobchádzať so Židmi spravodlivo – najmä pre bezprávie, ktoré sa proti nim stalo – a mienil urovnať ich záležitosti pokojnou cestou. 13 Jeho dôverníci ho preto obžalovali u Eupátora; ba všeobecne sa o ňom rozchyrovalo, že je zradcom, pretože opustil Filométora, ktorý mu zveril Cyprus, a prešiel k Antiochovi Epifanesovi. V krajnej skľúčenosti, keď už nemal možnosť čestne zastávať svoj úrad, požil jed a urobil koniec svojmu životu.

 

Júdov boj proti Edomčanom. –  14 Gorgiáš, vtedajší veliteľ oných krajín, najal si cudzích žoldnierov a všade podnecoval do boja proti Židom.  15 Súčasne znepokojovali Židov aj Edomčania, ktorí držali (vo svojej moci) výhodne položené pevnosti. Prijímali zbehov z Jeruzalema a svojimi prepadmi podnikali boje.

16 Machabejcovi prívrženci však vzývali v modlitbe a prosili Boha, aby im bol spojencom. Potom zaútočili na pevnosti Edomčanov. 17 Rozhodným útokom sa zmocnili tých miest, všetkých, čo boli na hradbách, zahnali a na koho narazili, toho zabili. Pobili z nich nie menej ako dvadsaťtisíc mužov. 18 Utieklo však nie menej ako deväťtisíc mužov na dve veľmi dobre opevnené veže, ktoré boli vybavené všetkým, čo je za obliehania potrebné.

 19 Na obliehanie týchto miest zanechal Machabejec Šimona, Jozefa a Zacheja a dostatočný počet vojska; sám sa však odobral tam, kde bol pre boj potrebnejší. 20 Lenže Šimonovi bojovníci sa ulakomili na peniaze a dali sa podplatiť od ľudí na vežiach. Dostali sedemdesiattisíc drachiem a za to dovolili niektorým utiecť. 21 Keď sa Machabejec dozvedel o tomto prípade, zvolal veliteľov a vyčítal im, ako mohli zapredať za peniaze svojich bratov a na svoju hanbu nechať utiecť nepriateľov. 22 Dal ich ako zradcov zabiť a potom rýchle dobyl tie dve veže.  23 Keďže mal šťastie vždy, kedykoľvek sa chopil zbrane, pobil aj na tých dvoch pevnostiach vyše dvadsaťtisíc.

 

Porážka a smrť Timoteja. –  24 Timotej však – ten, ktorého predtým Židia porazili – zobral početné cudzinecké oddiely a zhromaždil aj veľké množstvo ázijskej jazdy. I pritiahol, aby zbraňou dobyl Judsko. 25 Keď sa približoval, Machabejec a jeho ľudia sa obrátili na Boha s prosbou o pomoc. Hlavy si posypali zemou a bedrá opásali kajúcimi rúchami.  26 Pri podstavci oltára padli na kolená a modlili sa, aby sa nad nimi zmiloval a aby bol nepriateľom ich nepriateľov a protivníkom ich protivníkov, ako hovorí zákon.

27 Keď vstali od modlitby, vzali zbrane, vytiahli ďaleko od mesta a zastavili sa až vtedy, keď sa dostali do blízkosti nepriateľov. 28 Práve pri východe slnka zaútočili obe strany. Jedni mali záruku svojho šťastia a víťazstva v dôvere v Boha a vo svojej statočnosti – druhí sa zas nechali v bojoch viesť len svojou vášňou.

 29 Keď sa boj stával ozaj prudkým, ukázalo sa nepriateľom z neba päť skvelých mužov na koňoch so zlatými uzdami, ktorí sa postavili na čelo Židov. 30 Dvaja vzali Machabejca medzi seba, kryli ho svojou výzbrojou a chránili pred zranením. Ale na nepriateľov hádzali strely a blesky. Tak boli tým omráčení a oslepení, že padali v najväčšom zmätku. 31 Zabitých bolo dvadsaťtisíc päťsto mužov a šesťsto jazdcov.

 32 Timotej sám utiekol do veľmi silnej pevnosti, zvanej Gazara, ktorej veliteľom bol Chereas. 33 Machabejec a jeho ľudia s nadšením obliehali pevnosť štyri dni. 34 Obľahnutí dôverovali v pevnosť miesta, nadmieru sa rúhali a vyvolávali potupné reči.

35 Keď zasvitol piaty deň, dvadsiati mladíci z Machabejcových ľudí, rozpálení hnevom pre rúhania, mužne vyrazili na múr a v divokej rozhorčenosti zrazili každého, kto im prišiel do cesty. 36 Takisto vyrazili aj iní proti obľahnutým z iných miest obkľučovacieho postavenia a podpálili veže; potom zapálili hranicu dreva a tých rúhačov zaživa spálili. Iní zas roztĺkli brány, ktorými vpustili ostatné vojsko dnu, a tak zaujali mesto.

37 Timoteja, ktorý sa skryl v akejsi cisterne, zabili; podobne aj jeho brata Chereasa a Apolofanesa. 38 Po týchto činoch chválospevmi a ďakovnými piesňami dobrorečili Pánovi, ktorý preukázal Izraelovi také veľké dobrodenia a doprial im víťazstvo.

 
1. Tu pokračuje rozprávanie, prerušené v 8, 29.
2 n. O „oltároch na námestí“ a „posvätných pohanských miestach“ (= svätyne, háje) porov. 1 Mach 1, 50. 58. – O očiste chrámu a postavení nového oltára pozri obšírnejšie v 1 Mach 4, 36 – 59; tiež 2 Mach 1, 8.
5. Porov. 1 Mach 1, 62; 4, 59.
6 – 8. Porov. 1, 9 a 1 Mach 4, 59.
10 n. Mladý kráľ Antiochos V. Eupátor vymenoval za ríšskeho správcu Lyziáša (porov. 1 Mach 3, 32 n.); pritom nemal ani tušenia, ako sa zdá, že jeho otec určil pre tento úrad Filipa (1 Mach 6, 14 n.).
12 n. O Ptolemaiovi porov. pozn. k 1 Mach 3, 38. Ptolemaiovi Sýrčania úplne nedôverovali, ba keď vystúpil ako zástanca spravodlivej a miernej politiky voči Židom, obžalovali ho u kráľa a rozchyrovali o ňom, že pomýšľa na velezradu. Pozri o ňom tiež 8, 8.
14. O Gorgiášovi pozri vyššie 8, 9; ďalej 12, 32; 1 Mach 3, 38; 5, 59.
15 – 18. Začína opis bojov so susednými Edomčanmi, ktorých podpichovali najmä jeruzalemskí utečenci (porov. 1 Mach 3, 5 – 8; 5, 3. 4).
19 n. Namiesto „Jozefa a Zacheja“ by asi malo byť „Jozefa, syna Zachejovho“ (či Zachariášovho?), porov. 1 Mach 5, 56.
23. V počte 20 000 zabitých Edomčanov sú pravdepodobne zahrnutí aj tí, čo padli predtým.
24. Pozri 8, 30; pozn. k 1 Mach 5, 6 – 8.
26 n. V modlitbe sa Júda odvoláva na Ex 23, 22. Boj sa odohrával v blízkosti Gazary (v. 32; pozri 1 Mach 4, 15); podľa toho museli prejsť z Jeruzalema až k bojisku asi 30 km.

29. Porov. nebeské zjavenie v 3, 25 n.
32. Porov. pozn. k 1 Mach 5, 8. Timotej utiekol do Gazar y. Tí, čo stotožňujú správu 2 Mach 10, 21 – 38 so správou 1 Mach 5, 6 – 8, by chceli namiesto „Gazara“ čítať „Jázer“ (porov. 1 Mach 5, 8). V takom prípade by sa boj odohrával v Zajordánsku. Lenže miestu v 1 Mach 5, 6 – 8 zodpovedá skôr 2 Mach 8, 30 n.
Druhá kniha Machabejcov