Druhá kniha Machabejcov

Druhá kniha Machabejcov

4 Šimonove ohovárania. –  1 Vyššie spomenutý Šimon, zradca pokladu a otčiny, osočoval Oniáša, akoby on bol podnecovateľom proti Heliodorovi a pôvodcom zlého zaobchádzania. 2 Ba opovážil sa dobrodincu mesta, ochrancu spolurodákov a horliteľa zákonov nazvať velezradcom. 3 Nepriateľstvo sa natoľko vyostrilo, že ktorýsi zo Šimonových prívržencov sa dopúšťal vrážd. 4 Keď Oniáš videl, že svárlivosť je už nebezpečná a že Apolonios, miestodržiteľ Celosýrie a Fenície, svojou zúrivosťou môže len rozmnožiť Šimonovu zlobu, vybral sa ku kráľovi, 5 nie však ako žalobca občanov, ale zo starostlivosti o obecné blaho celej pospolitosti. 6 Videl totiž, že pokojné pomery sa nedajú obnoviť bez kráľovho zásahu a že Šimon nezanechá svoje šialenstvo.

 

II. Helenistická propaganda za Antiocha Epifanesa, 4, 7 – 5, 27

 

Jason veľkňazom. –  7 Po smrti Seleuka prevzal kráľovskú moc Antiochos, zvaný Epifanes. Vtedy bažil po veľkňazstve Jason, Oniášov brat. 8 Pri jednej návšteve u kráľa mu sľúbil tristošesťdesiat talentov striebra a osemdesiat talentov z iného dôchodkového prameňa.  9 Okrem toho sa zaviazal, že poukáže aj ďalších stopäťdesiat, ak dostane od neho plnú moc postaviť telocvičňu a ihrisko pre mládež a udeľovať antiochijské občianske právo jeruzalemským obyvateľom. 10 Kráľ s tým súhlasil. A len čo sa dostal k moci, hneď začal zavádzať u svojich súkmeňovcov grécke mravy. 11 Rušil kráľovské výsady, ktoré Židom vydobyl Ján, Eupolemov otec, keď bol vyslaný k Rimanom s poverením získať ich priateľstvo a spojenectvo. Rušil práva občanov a zavádzal nové, protizákonné obyčaje.  12 Svojvoľne vystaval telocvičňu pod samým hradom a navádzal najvznešenejších mladíkov, aby nosili klobúk (so širokou strechou).

13 Tak nastalo akoby vyvrcholenie helenizmu, akýsi rozmach cudzoty pre bezmedznú ohavnosť hriešneho a nekňazského Jasona. 14 Boli aj takí kňazi, ktorí nielenže nevedeli, čo je horlivosť v službách oltára, ale ešte aj pohŕdali chrámom a zanedbávali obety, ba dokonca sa aj ponáhľali, aby sa mohli v telocvični zúčastniť na nemravných cvičeniach vrhaním disku. 15 Otcovské pocty nepokladali už za nič, ale helénske vyznamenania si na výsosť vážili. 16 Preto ich postihlo kruté navštívenie; lebo tí, ktorých spôsob života si horlivo osvojovali a ktorým sa chceli vo všetkom pripodobniť, stali sa nakoniec ich nepriateľmi a škodcami. 17 Nie je také ľahké prehrešovať sa bezbožne proti Božím príkazom; však to budúcnosť ukáže.

 

Jasonovi ľudia na oslavách v Týre. – 18 Keď v Týre usporiadali päťročné zápasy, na ktorých sa zúčastnil aj kráľ, 19 poslal ta ničomný Jason vyslancov ako zástupcov Jeruzalema, ktorí mali antiochijské občianske právo, a priniesli tristo drachiem striebra na obetu na počesť Herkula. Lenže sami doručitelia žiadali, aby sa nepoužili na obetu, bolo by to vraj neslušné, ale aby sa použili na iné výlohy.  20 Odosielateľ to síce poslal na obetu Herkulovi, ale kvôli doručiteľom sa to obrátilo na výzdobu lodí s tromi radmi vesiel.

 

Antiochos v Jeruzaleme. –  21 Keď sa Antiochos dozvedel od Apolonia, syna Menesteovho, ktorého vyslal do Egypta na výročie kraľovania Ptolemaia Filométora, že tento bude nepriateľom jeho verejnej činnosti, postaral sa o vlastnú bezpečnosť. Preto sa vybral do Joppe a odtiaľ do Jeruzalema. 22 Jason a mesto mu pripravili okázalé uvítanie, takže vtiahol vo svetle fakieľ a za radostných výkrikov. Odtiaľ sa odobral aj s vojskom do Fenície.

 

Menelaos veľkňazom. –  23 Po troch rokoch poslal Jason Menelaa, brata vyššie spomenutého Šimona, aby zaniesol kráľovi peniaze a podal vysvetlenie o naliehavých záležitostiach. 24 Ale on zveleboval kráľa, aby sa mu zalíškal, pričom sa tváril ako veľmož. Tak získal veľkňazstvo pre seba a nadhodil nad Jasona tristo talentov striebra.  25 Keď dostal od kráľa poverovacie listiny, prišiel naspäť; nijako však nebol súci za veľkňaza, lebo bol posadnutý vášňou krutého tyrana a zúrivosťou divej zveri. 26 Tak bol aj sám Jason, ktorý ľstivo vytlačil vlastného brata, odstavený zasa iným a musel zutekať ako nejaký vyhnanec do Amonska.

27 Menelaos síce začal vládnuť, ale vôbec neposielal peniaze, ktoré sľúbil kráľovi, hoci ich Sostrates, veliteľ hradu, požadoval. 28 On mal totiž na starosti daňové záležitosti. Preto boli obidvaja predvolaní pred kráľa. 29 Menelaos zanechal ako zástupcu vo veľkňazskom úrade svojho brata Lysimacha, Sostrates zasa Kratesa, vladára na Cypre.

 

Menelaos dá zabiť Oniáša. – 30  Počas týchto udalostí vypuklo povstanie medzi Tarzanmi a Malanmi, pretože boli daní do daru vedľajšej kráľovej žene Antiochide. 31 Preto sa tam kráľ čo najrýchlejšie dostavil, aby urovnal pomery. Ako námestníka zanechal Andronika, jedného z hodnostárov.

 32 Menelaos v domnienke, že nadišla pre neho vhodná chvíľa, pokradol z chrámu niektoré zlaté nádoby a daroval ich Andronikovi. Iné zas popredal do Týru a do okolitých miest. 33 Keď Oniáš dostal o tom spoľahlivé správy, prísne ho karhal zo svojho bezpečného miesta v Dafne pri Antiochii, kde sa utiahol. 34 Preto sa dal Menelaos tajne do spojenia s Andronikom a žiadal ho, aby Oniáša odstránil. On sa aj vybral k Oniášovi, a aby si získal pri všetkej svojej falošnosti dôveru, pod prísahou mu podal ešte i pravicu. A hoci aj budil podozrenie, predsa sa mu podarilo prehovoriť ho a vylákať ho z útočištného miesta. A hneď ho aj zabil bez akéhokoľvek ostychu pred spravodlivosťou. 35 Nad tým sa už zhrozili nielen Židia, ale aj mnohí z iných (pohanských) národov a s odporom prijali nespravodlivé krvipreliatie takého muža.

36 Keď sa kráľ vrátil z cilícijských miest, Židia hlavného mesta si sťažovali u neho, ale aj Gréci prejavili svoju nevôľu nad nespravodlivým zavraždením Oniáša. 37 Antiochos bol tiež skormútený do hĺbky a plakal od dojatia pre ohľad na čnostný život a statočnosť zosnulého.  38 Nato v ňom vzkypel hnev a hneď dal strhnúť z Andronika purpur, zvliecť kabátec a kázal ho previesť celým mestom až na miesto, kde sa dopustil zločinu na Oniášovi. Tam dal krvilačníka zabiť, a tak dostal od Pána zaslúžený trest.

 

Menelaos oslobodený z obžaloby. –  39 Keď už Lysimachus na Menelaovu radu pokradol z chrámu a rozpredal po meste mnoho zlatých nádob, takže sa to rozchýrilo aj navonok, ľud sa vzbúril proti Lysimachovi; lenže vtedy už bolo roznesených mnoho zlatých nádob. 40 Proti rozbúreným zástupom, ktoré až prekypovali rozhorčením, vyzbrojil Lysimachus na tritisíc mužov a už siahol k násiliu pod vedením akéhosi Tyrana, pokročilého síce vekom, ale nie menej zvrhlosťou. 41 Ale keď spozorovali, že sa Lysimachus chystá na útok, jedni sa chopili kamenia, iní mocných kyjakov, niektorí zas naporúdzi ležiaceho popola a hádzali na Lysimachových ľudí. 42 Pritom mnohých poranili, niektorých vytĺkli, ale všetkých zahnali na útek; aj samého chrámového lupiča zabili pri pokladnici.

 43 Pre tieto výčiny bolo zavedené proti Menelaovi súdne vyšetrovanie. 44 Keď prišiel kráľ do Týru, podali na neho žalobu traja muži, vyslaní veľradou. 45 Menelaos bol už skoro usvedčený, ale sľúbil Ptolemaiovi, synovi Dorymenesovmu, veľkú sumu peňazí, ak prehovorí kráľa. 46 Ptolemaios na to odviedol kráľa do stĺpovej chodby akoby na osvieženie a tam ho spracoval. 47 Menelaa teda, pôvodcu všetkého zla, oslobodil spod žalôb, ale úbožiakov, ktorí by boli bývali uznaní za nevinných, aj keby boli viedli svoj spor pred Skýtmi, odsúdil na smrť. 48 A nespravodlivý trest bol bezodkladne vykonaný na tých, ktorí viedli žalobu za mesto, národ a posvätné náradie. 49 Ešte aj Týrčania sa nad tým pohoršili, a preto im vystrojili okázalý pohreb. 50 Menelaos však zostal pri moci pre chamtivosť mocných. Jeho zloba len vzrastala a stal sa veľkým nepriateľom svojich spoluobčanov.

1 n. Šimon obviňoval Oniáša z Heliodorovho nezdaru.
7 n. O Antiochovi Epifanesovi porov. pozn. k 1 Mach 1, 11. – Nového kráľa si vedel získať Oniášov brat Jason (= pogréčtené meno, pôvodne sa menoval: Josua, Jesus alebo Ješua; podľa Jozefa Flávia zmenou mena dal najavo, že jeho snahou je zhelenizovať národ, a tak sa zapáčiť kráľovi). O Jasonovi porov. tiež 1 Mach 1, 12 n.
9 – 11. Jason, ako horlivý propagátor helenizmu, chcel vybudovať „telocvičňu“ = „gymnásion“ (aká už bola napr. vo Filadelfii = Rabbat-Ammón) pre dospelých a pre mládež od 14 rokov vyššie zase iné „ihrisko“ = „efebeion“. Porov. pozn. k 1 Mach 1, 16. – O Eupolemovi porov. 1 Mach 8, 17 n. – Porov. tiež 1 Mach 1, 43 n.; 3, 29 n.
12. „Petasos“ bol klobúk so širokým okrajom, aký nosievali grécki mladíci pri hrách na ochranu proti slnku. Pomocou hier si Jason získal mládež, a tak mal možnosť prevychovávať ju v duchu pohanského helenizmu. Tak treba chápať nosenie „petasosu“.
20. Pri spomenutých zápasoch bývali usporiadané aj lodné slávnosti na počesť Herkula (Arianus). Jasonove peniaze, ako sa zdá, použili na výzdobu (ovenčenie a osvetlenie) týchto lodí.
21 n. Porov. 1 Mach 1, 18 – 22. O Apoloniovi, synovi Menestea, porov. pozn. k 3, 5.
23 n. Menelaos bol bratom Šimona (3, 4), no nie bratom Jasona a Oniáša (ako hovorí Jozef Flávius); nepochádzal teda z veľkňazského rodu. – „Po troch rokoch“ – rozumie sa od tej doby, čo sa stal Jason veľkňazom (v. 10); ak sa stal Jason veľkňazom ešte pred koncom roka 175, tak Menelaos navštívil kráľa Epifanesa v Antiochii roku 172 pred Kr. – Porov. 1 Mach 1, 21 n.
25 n. Jason utiekol za Jordán do Amonska, pravdepodobne k tamojším Tobiášovcom; porov. pozn. k 3, 10 n.; tiež pozn. k 1 Mach 5, 6 – 8.
30 n. Tarzus a Malus (Mallus), mestá v Cilícii. – Andronikos je dobre známy aj zo svetských dejín (Herodotos 3, 64; Diodor 30, 7, 2).
32 – 34. Oniáš použil právo azylu, ktoré mu poskytoval posvätný háj Dafne, oddelený od Antiochie riekou Orontes, kde bola svätyňa Apolóna a Diany. Nemožno pripustiť, že by Oniáš uznával Apolóna a Dianu za skutočné božstvo, veď jeho vernosť zákonu bola všeobecne známa; on len využil výhodu útočištného práva.
38. Nosiť purpur bolo veľkým vyznamenaním. Porov. 1 Mach 10, 20. 62. 64; 11, 58.
39. O Lysimachovi porov. v 29.
43 – 50. Skýti boli vtedy pokladaní za najsurovejších barbarov. – K Menelaovej bezcharakternosti porov. 5, 15. 23; 13, 3; 11, 32.
Druhá kniha Machabejcov