Druhá kniha Machabejcov

Druhá kniha Machabejcov

II. Šťastné boje Júdu za Demetria Sotéra, 14, 1 – 15, 40

 

14 Alkimos žaluje u Demetria. –  1 Po troch rokoch sa Júdovi prívrženci dozvedeli, že Demetrios, syn Seleukov, pristál v tripolskom prístave so silným vojskom a veľkým loďstvom, 2 zmocnil sa krajiny a dal zabiť Antiocha a jeho poručníka Lyziáša.

 3 Akýsi Alkimos, bývalý veľkňaz – ale v časoch nejednoty sa stal vierolomníkom –, po uvážení, že sa nijakým spôsobom nezachráni, ani už nebude mať prístup k svätému oltáru, 4 vybral sa v stopäťdesiatom prvom roku ku kráľovi Demetriovi a priniesol mu okrem obvyklých chrámových olivových ratolestí aj zlatú korunu a palmovú ratolesť. V ten deň bol ešte tichý.

5 Naskytla sa mu však vhodná príležitosť (uskutočniť svoj) hanebný zámer, keď ho Demetrios povolal do poradného zboru, kde sa ho opýtal, aká nálada a zmýšľanie panuje medzi Židmi.

 6 Odpovedal: „Tí zo Židov, ktorí sa nazývajú chasidejci a ktorých vodcom je Júda Machabejec, rozduchujú vojnu a vyvolávajú vzbury a nedovoľujú, aby sa ríša dožila pokoja. 7 Preto aj keď som bol olúpený o zdedenú dôstojnosť, to jest o veľkňazstvo, teraz som sem prišiel 8 predovšetkým z úprimnej starostlivosti o záujmy kráľa, ale tiež z ohľadu na svojich spoluobčanov. Veď títo ľudia nie málo ožobráčili celý náš národ svojím nerozumným počínaním! 9 Ráč sa, kráľu, sám presvedčiť o všetkých tých veciach a ujať sa nášho ubiedeného národa podľa svojej láskavosti, ktorá každému vychádza v ústrety. 10 Lebo dokiaľ je Júda nažive, pokoja v ríši nebude.“

 11 Keď takto hovoril, aj ostatní jeho priatelia, ktorí boli nepriateľsky naladení proti Júdovi, rýchlo huckali Demetria. 12 On hneď zavolal Nikanora, niekdajšieho veliteľa slonov, a ustanovil ho za miestodržiteľa Judska. Vyslal ho 13 s rozkazmi, aby Júdu odstránil, jeho prívržencov rozohnal a Alkima ustanovil za veľkňaza hlavného chrámu. 14 Pohania, ktorí utiekli z Judska pred Júdom, hromadne sa pridávali k Nikanorovi. Nazdávali sa, že nešťastie a pohromy Židov budú pre nich samých šťastím.

 

Boj pri Desau. – 15 Keď sa dopočuli, že Nikanor prichádza proti nim a že sa pridávajú k nemu pohania, posypali (si hlavy) zemou a prosili toho, ktorý zabezpečil večné trvanie svojmu ľudu a vždy sa zjavne zaujal svojho dedičného podielu.  16 Na rozkaz vojvodcu sa rýchlo odtiaľ vybrali a pri obci Desau sa zrazili s nepriateľmi. 17 Šimon, brat Júdov, zrazil sa s Nikanorom, ale trochu ho zarazilo, keď sa nepriateľ náhle vynoril. 18 Nikanor sa však bál vykonať rozhodnutie krviprelievaním, lebo sa dopočul o udatnosti, ktorou vynikali Júdovi spoločníci, a tiež o ich veľkodušnosti v bojoch za vlasť.

 

Pokojné riešenie. –  19 Preto poslal Posidonia, Teodota a Matatiáša, aby ponúkli a prijali podmienky mieru. 20 Vyjednávanie sa preťahovalo. Potom vojvodca oznámil stav veci svojmu vojsku a dohoda bola schválená jednohlasným rozhodnutím. 21 Ustálili tiež deň, kedy sa mali stretnúť medzi štyrmi očami. Od každého vyšiel napred bojový voz a postavili kreslá. 22 Ale Júda si rozostavil do pohotovosti ozbrojencov na vhodných miestach pre prípad, keby nepriatelia nečakane zákerne zaútočili. Rozhovor sa však dial nerušene.

23 Potom sa Nikanor zdržoval v Jeruzaleme a neurobil nič, čo by bolo neprístojné; ba prepustil aj stádovité zástupy vojska, ktoré zhromaždil. 24 Júdu mal ustavične pri sebe a bol úprimne naklonený tomuto mužovi.  25 Povzbudzoval ho, aby sa oženil a založil si rodinu. Oženil sa teda, bol šťastný a tešil sa životu.

 

Alkimos znovu žaluje u kráľa. – 26 Keď Alkimos spozoroval ich vzájomnú dôvernosť, vzal odpis dojednaných zmlúv, prišiel s tým k Demetriovi a nahovoril mu, že Nikanor pomýšľa (spáchať) zradu, pretože ustanovil Júdu, úkladného nepriateľa ríše, za jeho nástupcu. 27 Tu sa kráľ rozhneval a podráždený ohováraniami toho vyvrheľa napísal Nikanorovi, že tie zmluvy neschvaľuje a že mu nariaďuje, aby Machabejca ihneď poslal v okovách do Antiochie.

28 Táto správa Nikanora veľmi vzrušila, lebo mu ťažko padlo, že má zrušiť ujednania, keď druhá stránka nepodnikla nič nespravodlivé. 29 Kráľovi však odporovať nemohol, a preto čakal na vhodnú príležitosť, aby vykonal rozkaz podvodne.

 30 Keď Machabejec pozoroval, že Nikanor sa stáva voči nemu menej vľúdnym a pri ich obvyklom stretnutí sa stáva bezočivejším, porozumel, že táto nevľúdnosť neznamená nič dobré. Preto zobral značný počet svojich ľudí a skryl sa pred Nikanorom. 31 Keď ten spoznal, že ho poriadne previedol, odobral sa k presvätému chrámu, keď práve kňazi prinášali príslušné obety, a žiadal ich, aby mu vydali toho muža. 32 Oni však pod prísahou vyhlásili, že nevedia, kde je ten, ktorého hľadá. Nato vystrel pravicu proti chrámu 33 a zaprisahal sa takto: „Ak mi nevydáte Júdu zviazaného, tak zrovnám tento Boží dom so zemou, zbúram oltár a postavím tu nádherný chrám Dionýzovi!“ 34 Po týchto vyhrážkach odišiel.

Kňazi však vystreli ruky k nebu, vzývali toho, ktorý vždy bojoval za náš národ, a hovorili takto: 35 „Ty, Pane, si úplne nezávislý od bytostí, a predsa si chcel mať chrám, v ktorom by si prebýval medzi nami. 36 Preto teraz, svätý Pane, pôvodca všetkej svätosti, zachovaj naveky nepoškvrnený tento príbytok, ktorý sme len nedávno mohli očistiť.“

 

Razisova samovražda. –  37 Tu obžalovali u Nikanora akéhosi Razisa z jeruzalemských starších. Bol to muž veľmi dobrej povesti, ktorý miloval svojich spoluobčanov. Pre jeho láskavosť ho nazývali otcom Židov. 38 On už prv, za čias roztržky, bol obvinený za to, že sa rozhodne pridržiaval židovstva a za židovstvo bol hotový obetovať svoje telo i život. 39 Nikanor zrejme chcel dať najavo svoju nenávisť, ktorú prechovával voči Židom, preto poslal vyše päťsto vojakov, aby ho zatkli. 40 Nazdával sa totiž, že keď jeho zatkne, zasadí im ťažký úder.

41 Ale keď sa oddiely chystali zmocniť sa jeho príbytku, už aj vyrazili bránu do dvora a kázali priniesť oheň, aby mohli podpáliť drevo, vrhol sa, uzavretý zo všetkých strán, na meč. 42 Chcel radšej čestne zomrieť, ako sa dostať do rúk zločincov a za svoje šľachetné zmýšľanie nechať sa nedôstojne potupovať.

43 Lenže v rýchlosti a rozčúlenosti nezasiahol sa smrteľne. A zástupy sa už predierali dverami. Preto vybehol odvážne na múr a vrhol sa statočne na zástup vojakov. 44 Oni sa rýchle rozostúpili, takže vznikla medzera, a padol doprostred na prázdne miesto. 45 Ale ešte bol pri živote, ba vo vášnivom rozčúlení aj vstal, hoci sa mu krv prúdom liala z bolestných rán. Behom sa predral cez zástupy 46 a vystúpil na akúsi strmú skalu. Hoci skoro celkom vykrvácal, predsa ešte uchopil svoje vnútornosti a hodil ich oboma rukami na zástupy. Pritom vzýval Panovníka života i ducha, aby mu ich vrátil. Takto dokonal.

 
1 n. Údaj „po troch rokoch“ sa počíta od roku 149 Sel. (porov. 13, 1). Tie tri roky (podľa semitského spôsobu počítania, kde sa do súčtu berie aj rok, od ktorého sa začína, aj rok, ktorým sa doba končí) sú roky 149 – 151. Rok 151 Sel. (podľa 2 Mach) sa začínal na jeseň 161 pred Kr. a končil v jeseni 160 pred Kr. – Ako sa dostal Demetrios I. Sotér na trón, o tom porov. obšírnejšie 1 Mach 7, 1 – 4 aj s poznámkami.
3 n. O Alkimovom pôvode pozri pozn. k 1 Mach 7, 10 – 16. Alkimos sa stal „v časoch nejednoty“ (niektoré rukopisy: „za čias zmiešania“, t. j. s pohanmi) vierolomníkom, lebo prijímal a šíril pohanské mravy. – Ako čestný dar priniesol kráľovi: olivovú ratolesť (akiste zo zlata), palmovú ratolesť (1 Mach 13, 37) a zlatú korunu, ktorá bola akýmsi druhom dane (1 Mach 10, 29).
6. Alkimos nazval Júdu „vodcom chasidejcov“ (o týchto porov. pozn. k 1 Mach 2, 42).
11 n. „Priatelia“ = (dôverníci) členovia štátnej rady (v. 5). O Nikanorovi, ktorý prevzal po Bakchidesovi vojenské velenie výpravy proti Judsku, pozri pozn. k 1 Mach 7, 26.
16 n. Zrážka nastala pri obci Desau (= najskôr nesprávny prepis z mena „Adasa“; porov. 1 Mach 7, 40).
19 – 22. V posolstve, ktoré vyslal Nikanor k Júdovi, boli: Posidonios (pravdepodobne Sýr), Teodotos a Matatiáš.
25. „Oženiť sa“ ‒ vzdať sa vojenského života.
30 – 33. Porov. 1 Mach 7, 31 – 35; 2 Mach 15, 30. 33; 1 Mach 7, 47 – 50.
37 n. Razis (Razeis, Vg: Raziáš) sa volá v sýrskom preklade: Rageš (Rages), čo bolo asi jeho pôvodné meno. – „Za čias roztržky“, porov. pozn. k v. 3.
Druhá kniha Machabejcov