Druhá kniha Machabejcov

Druhá kniha Machabejcov

13 Biedna smrť Menelaova. –  1 V stoštyridsiatom deviatom roku sa Júdovi ľudia dozvedeli, že Antiochos Eupátor vytiahol s veľkým vojskom proti Judsku 2 a s ním jeho poručník Lyziáš, ríšsky správca. Každý z nich mal grécke vojsko, v ktorom bolo stodesaťtisíc pešiakov, päťtisíctristo jazdcov, dvadsaťdva slonov a tristo vozov, (obrnených) kosákmi.

 3 Tiež Menelaos sa k nim pripojil a s nevšednou pretvárkou dorážal na Antiocha, nie však preto, že by bol mal na zreteli záchranu svojej vlasti, ale chcel sa znovu dostať k svojmu úradu. 4 Ale Kráľ kráľov vyvolal Antiochov hnev proti tomuto zločincovi. A keď Lyziáš ukázal na neho ako na pôvodcu všetkého nešťastia, rozkázal ho priviesť do Berey a tam ho dal zabiť podľa miestneho zvyku. 5 Na tom mieste totiž bola veža vysoká päťdesiat lakťov, ktorá bola naplnená popolom. Na nej bol otáčavý prístroj, ktorým sa dalo zo všetkých strán vhodiť hocičo do popola. 6 Tam vydávali na záhubu všetkých chrámových lupičov a ostatných veľkých zločincov. 7 Taká smrť zastihla aj priestupníka zákona, Menelaa; ani len do zeme nemal byť pochovaný. 8 A to sa stalo celkom podľa spravodlivosti. Veď sa dopustil mnohých hriechov proti oltáru, ktorého oheň i popol bol svätý! Preto ho zastihla smrť v popole.

 

Bojovná odvaha Židov. –  9 Kráľ sa však blížil s divokou zúrivosťou a chystal sa ešte horšie zaobchádzať so Židmi ako jeho otec. 10 Keď sa to Júda dozvedel, vyzval všetkých, aby dňom i nocou vzývali Pána, žeby ako vždy, tak aj teraz pomohol tým, 11 ktorí boli v nebezpečenstve, že prídu o Zákon, vlasť a svätý chrám; a aby nedopustil, žeby sa dostal do područia rúhavých pohanov ľud, ktorý si len pred nedávnom trošku oddýchol.

12 Všetci to robili spoločne a na kolenách prosili milosrdného Pána nepretržite tri dni v slzách a pôstoch. Potom ich Júda povzbudil a vydal rozkaz, aby sa pripravili.  13 Sám sa však po porade so staršími rozhodol, že vytiahne (do boja) a s Pánovou pomocou zvedie rozhodný boj prv, než vtrhne kráľovské vojsko do Judska a zmocní sa mesta. 14 Celkom sa odovzdal do moci Stvoriteľa sveta a svojich povzbudil, aby statočne bojovali až po smrť za svoje zákony, chrám, mesto, vlasť a zriadenie. Potom sa utáboril s vojskom pri Modeine.

 15 Svojim vojakom dal za heslo: „Boh je naše víťazstvo!“ Potom vybral najudatnejších junákov, v noci prepadol kráľovský stan a pobil v tábore asi dvetisíc mužov. Zabil aj najväčšieho slona spolu s tými, ktorí boli v jeho veži. 16 Nakoniec zachvátil tábor strach a zmätok. Víťazoslávne odtiahli, 17 keď sa práve rozodnievalo. Že sa toho mohli dožiť, vďaka patrí Pánovi za jeho pomoc a ochranu.

 

Boj o Bet-Sur a uzavretie mieru. –  18 Kráľ už mal vyskúšanú odvahu Židov, preto sa pokúšal dobyť tie miesta podvodom. 19 Pritiahol k Bet-Suru, silnej židovskej pevnosti, ale bol odrazený; znovu zaútočil a opäť bol porazený.  20 Posádke totiž posielal Júda zásoby. 21 Ale akýsi Rodokos zo židovského vojska prezrádzal nepriateľom tajomstvá. Preto po ňom pátrali, chytili ho a zabili. 22 Kráľ opäť vyjednával s obyvateľmi Bet-Suru, ponúkol mier a oni pristali. Potom odtiahol.  23 Napadol Júdových ľudí, ale bol premožený. Tu došla správa, že ríšsky správca Filip vyvolal v Antiochii povstanie. To ho znepokojilo. Preto, aby uchlácholil Židov, podroboval sa im (vo všetkom) a prísažne pristával na všetky ich spravodlivé požiadavky. Zmieril sa s nimi a priniesol obetu. Úctivo sa zachoval voči chrámu a blahosklonne voči mestu. 24 Láskavo prijal Machabejca a ustanovil ho za miestodržiteľa (nad územím) od Ptolemaidy až po územie Gerenitov.

 25 Potom sa odobral do Ptolemaidy. Ale obyvatelia Ptolemaidy si sťažovali na priateľskú dohodu; rozhorčovali sa totiž nad ustanoveniami, ktoré by boli chceli pozmeniť. 26 Tu vystúpil Lyziáš na rečnište a obhájil dohodu (dôvodmi), ako len mohol. Presvedčoval ich, chlácholil, až si získal ich dôveru. Potom sa odobral do Antiochie. Tak sa odohral kráľov príchod a jeho návrat.

 
1 n. O Lyziášových výpravách proti Judsku porov. pozn. k 11, 1. Táto druhá Lyziášova výprava bola v roku 149 Sel., t. j. medzi jeseňou 163 a jeseňou 162 pred Kr. (podľa Kuglera: 164 – 163 pred Kr.). O tejto výprave porov. 1 Mach 6, 17 – 31 a tiež príslušné poznámky. V 1 Mach 6, 20 sa síce udáva rok 150 Sel., ale nie je to v rozpore s rokom 149 v našom verši, lebo spisovateľ 1 Mach počíta roky od nisana, t. j. o 6 mesiacov skôr (spisovateľ 2 Mach začína počítať roky mesiacom tišri). Podľa toho sa výprava uskutočnila medzi májom a septembrom roku 162 pred Kr. – O príčine, ktorá pohla kráľa k tejto novej vojne proti Židom, porov. 1 Mach 6, 20 – 27; porov. nižšie v. 3. Chcel sa tiež pomstiť za porážku Timoteja (2 Mach 12). O ceste, po ktorej tiahol proti Židom, porov. pozn. k 1 Mach 6, 31.
3 – 8. Veľký helenofil Menelaos (porov. 4, 23 n.) sa pripojil k Lyziášovmu vojsku, lebo mal nádej, že znovu nadobudne veľkňazstvo, ktorého bol pozbavený vtedy, keď Júda očistil chrám a obnovil v ňom bohoslužbu. „Dorážal na Antiocha“, t. j. huckal ho do vojny; porov. 1 Mach 6, 24 n. Menelaos – ako sprostredkovateľ medzi Židmi a kráľom – sklamal, nevedel uspokojiť Machabejcov (porov. 11, 29. 32), čo mu Lyziáš nevedel odpustiť. Nahuckal proti nemu kráľa, ktorý ho dal odstrániť celkom podľa perzského spôsobu, dal ho totiž vhodiť do horúceho popola. Podľa nášho textu by sa zdalo, že bol Menelaos zabitý hneď na začiatku výpravy, ale stalo sa tak až na konci výpravy, ako dosvedčuje aj Jozef Flávius (Starožitnosti 12, 9, 7; porov. pozn. k v. 26). Berea, pravdepodobne dnešné Aleppo, východne od Antiochie.
13, 9. Kráľ, ako 14-ročný mladík (porov. 1 Mach 6, 17), bol úplne v rukách svojho poručníka Lyziáša. Preto všetko, čo sa tu pripisuje kráľovi, je vlastne Lyziášovo dielo.
13 n. Porov. 1 Mach 2, 1a pozn. k 1 Mach 3, 16.
15 – 17. Porov. podobné heslo v 8, 23. Podobný, ale rozdielny prípad pozri v 1 Mach 6, 43 – 46.
18 n. Porov. 1 Mach 6, 31 n.
20 n. „Zabili“, doslovne „uväznili“; v 2 Mach častejšie treba brať slovo „uväzniť“ vo význame „zabiť“. Táto zrada znemožnila ďalšie zásobovanie pevnosti, takže Bet-Sur sa musel vzdať a prijať ponúknutý mier. Porov. 1 Mach 6, 49 n. a tiež 6, 32 n.
23. Čo sa dialo po odovzdaní Bet-Suru, o tom porov. 1 Mach 6, 47 – 60. Povstanie v Antiochii, vyvolané Filipom, ktorého Antiochos Epifanes ustanovil za správcu ríše (porov. 1 Mach 6, 14 n. 55), sa stalo pre Židov záchranou. Obšírnejšie o dojednaní kráľa so Židmi pozri 1 Mach 6, 58 – 62.
25. Do Ptolemaidy (1 Mach 5, 15) došiel kráľ s Lyziášom. Ptolemaidčania závideli Židom náboženskú slobodu a politickú samosprávu (porov. 1 Mach 5, 52; 6, 59). Preto bol Lyziáš nútený osobne vystúpiť pred nich a výrečnými slovami ich upokojiť. – Eupátor a Lyziáš tiahli potom proti povstaleckej Antiochii a vyhnali stadiaľ Filipa. Krátko nato boli však Eupátor a Lyziáš zabití a tým stratil aj Júda postavenie miestodržiteľa. – Zavraždením Menelaa, čo sa stalo najneskôr hneď po výprave, stratilo Judsko svojho oficiálneho vodcu a veľkňaza. Po ňom preberá akési hlavné vedenie národa Júda, ako miestodržiteľ. No veľkňazom sa nestal, hoci sa toho židovská tradícia pridŕžala. Až o rok neskôr, keď nastúpil na trón Demetrios, sa veľkňazom stal Alkimos. Niekedy sa éra Hasmonejcov ráta už od roku 162 pred Kr., keď sa Júda stal miestodržiteľom, ale zvyčajne sa počíta od doby, keď sa Šimon stal kniežaťom – až po smrť Antigona, t. j. od roku 142/141 – 37 pred Kr.
Druhá kniha Machabejcov