Druhá kniha Machabejcov

Druhá kniha Machabejcov

11 Lyziášova výprava. –  1 Lyziáš, kráľov poručník a príbuzný a spolu aj ríšsky správca, veľmi ťažko znášal posledné udalosti. V celkom krátkom čase  2 zobral na osemdesiattisíc pešiakov, okrem jazdy, a tiahol proti Židom s úmyslom, že mesto osídli Grékmi, 3 ďalej že použije chrám, ako ostatné pohanské svätyne, za zdroj príjmov a že bude veľkňazstvo každoročne predávať. 4 Na Božiu moc si však v svojej slepej namyslenosti ani nepomyslel; spoliehal sa na svojich desaťtisíc pešiakov, tisíc jazdcov a osemdesiat slonov. 5 Vtrhol do Judska a priblížil sa k silnej pevnosti Bet-Suru, ktorá je na stopäťdesiat stadií vzdialená od Jeruzalema, a dobýval ju.

6 Keď sa Machabejcovi bojovníci dozvedeli, že oblieha pevnosti, za horekovania a v slzách spolu s ľudom prosili Pána, aby poslal dobrého anjela na záchranu Izraela. 7 Sám Machabejec sa prvý chopil zbrane a povzbudzoval aj iných, aby sa s ním vydali do nebezpečenstva a prispeli svojim bratom na pomoc.

8 Tak sa spolu odhodlane vydali na cestu. Keď už boli blízko Jeruzalema, zjavil sa im jazdec v bielom rúchu, ktorý išiel pred nimi a mával zlatou zbraňou. 9 Tu všetci spoločne zvelebovali milosrdného Boha, a tak sa vzpružili na duchu, že boli hotoví zraziť nielen ľudí, ale aj najdivokejšie zvery a železné múry. 10 Pripravení do boja postupovali s nebeským spolubojovníkom, ktorého dostali z Pánovej láskavosti. 11 Ako levy sa oborili na nepriateľov a zrazili z nich jedenásťtisíc pešiakov a tisícšesťsto jazdcov, všetkých ostatných zahnali na útek. 12 Viacerí z nich boli ranení a zachránili si iba holý život. Aj sám Lyziáš sa zachránil iba hanebným útekom.

 

Dôsledok Lyziášovej porážky. – 13 (Lyziáš) v úvahe o svojej porážke, ktorú utrpel, prišiel k náhľadu – nakoľko mal dostatočný úsudok –, že Hebrejci sú nepremožiteľní, pretože ich spolubojovníkom je všemohúci Boh. Preto im poslal 14 odkaz, že sa s nimi dohodne o všetkom, čo je spravodlivé, ba presvedčovaním privedie aj kráľa k tomu, aby sa im stal priaznivcom. 15 Machabejec, ktorý mal na zreteli obecné blaho, súhlasil so všetkými Lyziášovými návrhmi. Kráľ zase prijal všetky podmienky, ktoré Machabejec písomne žiadal (potvrdiť) od Lyziáša pre Židov.

 

Lyziášov list Židom. –  16 Lyziáš napísal Židom list tohto znenia:

17 „Lyziáš posiela židovskému národu pozdrav. Vaši vyslanci Ján a Absalom odovzdali mi písomnú žiadosť a prosili odpoveď na predložené želania. 18 Čo muselo byť predložené aj kráľovi, predostrel som mu; a čo mu bolo možné, aj schválil. 19 Ak teda zostanete verní v ujednaných veciach, pousilujem sa i naďalej, aby som vám vymohol všetko najlepšie. 20 Vašim i mojim vyslancom som prikázal, aby sa s vami dohovorili o podrobnostiach.  21 Majte sa dobre! Roku stoštyridsiateho ôsmeho, dvadsiateho štvrtého dioskora.“

 

Kráľov list Lyziášovi. –  22 Kráľov list obsahoval toto:

„Kráľ Antiochos posiela svojmu bratovi Lyziášovi pozdrav.  23 Keďže náš otec bol prenesený medzi bohov, želáme si, aby sa mohli obyvatelia našej ríše pokojne venovať svojim zamestnaniam.  24 Dopočuli sme sa, že Židia nesúhlasili s (násilným) prevodom na grécke mravy, ako požadoval náš otec, ale že si prajú svojský spôsob života, a preto si žiadajú, aby im boli ponechané ich zákony. 25 Želáme si, aby nebol ani tento národ nespokojný, a preto nariaďujeme, aby sa im navrátil chrám; takisto nech sa im povolí správať sa podľa zvykov ich predkov. 26 Dobre teda urobíš, keď k nim pošleš a dohodneš sa s nimi, aby – keď sa dozvedia o našom rozhodnutí – boli dobrej mysle a radostne sa venovali vlastným úlohám.“

 

Kráľov list Židom. –  27 Kráľov list, (venovaný) národu, bol tohto znenia:

„Kráľ Antiochos posiela židovskej veľrade a ostatným Židom pozdrav. 28 Ak sa máte dobre, tak sa plní naše želanie. Čo sa nás týka, máme sa dobre. 29 Menelaos nám zvestoval, že vraj pomýšľate na návrat (z boja), aby ste sa mohli venovať svojim zamestnaniam. 30 Tým, ktorí sa vrátia až do tridsiateho xantika, zaručujeme ochranu. 31 Židia sa môžu správať svojimi predpismi o jedlách a vlastnými zákonmi ako predtým a nikto z nich nesmie byť nijakým spôsobom obťažovaný pre predošlé previnenie. 32 Posielame tiež Menelaa, aby vás tým uspokojil. 33 Majte sa dobre! Roku stoštyridsiateho ôsmeho, pätnásteho xantika.“

 

List Rimanov Židom. –  34 Aj Rimania im poslali list tohto obsahu:

„Rímski vyslanci Kvintus Memius a Títus Manlius posielajú židovskému národu pozdrav. 35 Čo vám povolil Lyziáš, kráľov príbuzný, schvaľujeme aj my. 36 Veci, ktoré on pokladal za potrebné predostrieť kráľovi, pošlite nám rýchle po niekom na preskúmanie, aby sme mohli podľa okolností podať svoju mienku. Sme totiž na ceste do Antiochie. 37 Preto čím skôr pošlite niekoho, aby sme sa aj my dozvedeli o vašich želaniach. 38 Majte sa dobre! Roku stoštyridsiateho ôsmeho, pätnásteho xantika.“

1. O úradoch a tituloch Lyziáša porov. 1 Mach 3, 32. – Podľa jednej mienky 11, 1 – 15 porov. o prvej Lyziášovej výprave, o ktorej zase hovorí 1 Mach 4, 26 – 35. Táto správa vecne vraj patrí na koniec kap. 8 (v spojení s v. 30 – 33). Príčinu Lyziášovho rozhorčenia by bolo treba hľadať v Nikanorovej porážke (8, 22 – 29). – Iní zase rozoznávajú až tri Lyziášove výpravy: Prvá skončila Lyziášovou porážkou; o nej je reč v 1 Mach 4, 26 – 35; druhá sa uskutočnila až vtedy, keď mal na ňu Lyziáš nový dôvod (t. j. Timotejovu porážku, 2 Mach 10, 24 – 38), hoci pomýšľal na ňu hneď po skončení prvej výpravy. Túto výpravu 1 Mach nespomína. Tretia výprava sa opisuje v oboch knihách (1 Mach 6, 28 – 63; 2 Mach 13).
2 – 5. Porov. 1 Mach 4, 26 – 35. – Namiesto „päť stadií“ vo Vg má byť „päť schoíniov“ = 150 stadií.
16 – 20. Ján (asi brat Machabejcov) a Absalom (1 Mach 11, 70) predostreli Lyziášovi listinu, v ktorej židovskí starší uviedli všetky svoje požiadavky. Najzávažnejšie body predostrel Lyziáš na rozhodnutie samému kráľovi, ktorý niektoré požiadavky Židov schválil, iné zamietol.
21. List je datovaný z 24. dioskora 148 Sel. – „Dioskorus“ (inokedy „dioskorinthios“), keďže ani jeden sýrsky mesiac nemá tento názov, bude najskôr prepis namiesto „dystros“ (tak Hontheim a iní). Mesiac „dystros“ sa kryje s hebrej. mesiacom „adarom“ = (druhá polovica februára a prvá marca). Lyziášova porážka bola v októbri – novembri a potom na jar roku 163 pred Kr. bol písaný tento list.
22. Tento list je kráľovou odpoveďou na židovské požiadavky, ktoré predostreli vyslanci Ján a Absalom (v. 18) Lyziášovi. Treba ho chápať ako „otvorený list“; porov. list Demetria II. Lastenesovi, 1 Mach 11, 32 n. Lyziášovi sa dostáva od kráľa oslovenie „brat“; bol to titul, ktorý patril vysokým hodnostárom.
23. Výraz: „náš otec (t. j. Antiochos IV. Epifanes, otec Antiocha V. Eupátora) bol prenesený medzi bohov“ tu znamená smrť kráľovho otca. Porov. pozn. k 1 Mach 6, 14 – 16.
24 – 26. List možno chápať ako dekrét, ktorým udeľuje kráľ Antiochos Eupátor amnestiu pri príležitosti prevzatia vlády nad celou Sýrskou ríšou. List bol napísaný asi začiatkom leta roku 163 pred Kr.
27 – 33. Krátko po dohode s Lyziášom (1. list z 24. dioskora) poslal kráľ Židom novší list, ktorým udeľuje židovským povstalcom amnestiu. – Návrat bol Židom povolený do 30. xantika (= 6. macedónsky mesiac, ktorý sa rovná židovskému nisanu = marec – apríl). List je datovaný z 15. xantika; za tri dni mohol byť doručený z Antiochie (cez Seleuciu), odtiaľ loďou do Joppe a odtiaľ do Jeruzalema. Od 15. – 22. nisana slávili Veľkú noc. Na návrat do svojich domovov im zostával ešte celý týždeň.
34 – 38. Prezieraví rímski vyslanci, ktorí cestovali z Egypta do Antiochie, radi vyhoveli žiadosti Židov, ktorí ich požiadali o zákrok u Sýrčanov v prospech ich vecí. – Proti pravosti listu sa namieta najmä to, že mená vyslancov Kvintus Memius (Quintus Memmius) a Títus Manlius sa nespomínajú v iných historických prameňoch. Takáto námietka by len vtedy obstála, keby sme poznali všetkých poslov, ktorých Rím vtedy posielal do Ázie. – Pôvodný text nemal dátum. Vo v. 38 je dátum zrejme prevzatý z predošlého listu (v. 33). Miesto mesiaca „xantika“ čítajú niektoré starolatinské preklady: „24. dioskora“, čo je zas prepis z 1. listu (v. 21). – List je dokladom vysokých mocenských rímskych záujmov na Blízkom východe, čo svedčí o jeho pravosti.
Druhá kniha Machabejcov