Druhá kniha Machabejcov

Druhá kniha Machabejcov

6 Znesvätenie chrámu a zákaz židovskej posvätnej tradície. – 1 Čoskoro potom vyslal kráľ istého starca pôvodom z Atén donucovať Židov, aby odpadli od otcovských zákonov a neriadili sa Božími príkazmi.  2 Mal tiež znesvätiť jeruzalemský chrám a pomenovať ho menom Zeusa Olympského; a ten na Garizime mal, vzhľadom na povahu tamojších obyvateľov, nazvať menom Zeusa Pohostinného.

3 To bol príval zloby, priťažký a odporný najmä obyčajnému ľudu.  4 Lebo pohania naplnili chrám výstrednosťami a radovánkami, bavili sa tam so smilnicami a vo svätých nádvoriach sa stýkali so ženami, ba vnášali dovnútra aj neslušné veci 5 a obetný oltár napĺňali neprístojnosťami, ktoré zákony nedovoľovali. 6 Nebolo možné svätiť soboty, zachovávať otcovské sviatky; ba nik sa už nesmel ani priznať, že je Židom.

 7 Po krutom donucovaní vláčili ich k obete, ktorá sa konávala každý mesiac na deň kráľových narodenín. Alebo keď bol Dionýzov sviatok, nútili Židov, aby sa zúčastnili na sprievode s brečtanovými vencami.

 8 Do susedných gréckych miest tiež došlo nariadenie, a to na popud Ptolemaia, aby takisto postupovali proti Židom a donucovali ich obetovať; 9 a takých, ktorí by nechceli prestúpiť na grécke mravy, aby usmrtili. Bolo, pravda, aj vidieť, aká nastala bieda. 10 Tak udali dve ženy, ktoré obrezali svojich synov. Zavesili im nemluvňatá na prsia, verejne ich viedli mestom a potom zhodili z múru. 11 Keď sa zasa iní zhromaždili do najbližších jaskýň, aby tajne svätili sobotu, a udali ich Filipovi, boli upálení, pretože sa vzdali svojej obrany z veľkej úcty pred sviatočným dňom.

 

Napomenutie spisovateľovo. –  12 Prosím však čitateľov, ktorým raz príde do ruky táto kniha, aby sa nepozastavovali nad tými ťažkými navštíveniami; nech si uvážia, že tie tresty nie sú na záhubu, ale na poučenie nášho národa. 13 Veď práve to je dôkazom veľkého dobrodenia, keď sa bezbožníci neponechávajú na svojvôľu, ale ak ich hneď stíhajú tresty! 14 U iných národov zhovievavo čaká Pán s navštívením, až kým sa nenaplní miera ich hriechov, 15 s nami sa však rozhodol zaobchádzať inak, aby sa nemusel na nás pomstiť až potom, keď už došli naše hriechy k vrcholu. 16 Preto nám nikdy neodníma svoje milosrdenstvo, ale poučuje navštívením: svoj ľud však neopúšťa. 17 Toľko na povzbudenie! Ale po tejto skromnej poznámke vráťme sa k rozprávaniu.

 

Mučenícka smrť Eleazara. –  18 Istý Eleazar, jeden z popredných zákonníkov, muž hoc aj pokročilého veku, predsa krásneho výzoru tváre, bol nútený jesť bravčové mäso, pričom mu násilne otvárali ústa. 19 Ale on radšej volil slávnu smrť než potupný život a dobrovoľne šiel k mučidlu, 20 keď to už vypľul. Takto postupovať bolo povinnosťou tých, ktorí sa vytrvalo bránili proti tomu, čo nie je dovolené požívať, pri všetkej láske k životu.

21 Tí, čo dozerali nad nezákonnou obetnou hostinou, odviedli muža nabok a vzhľadom na dávnu známosť s ním ho nahovárali, aby si dal priniesť mäso podľa svojej žiadosti, nech si ho sám pripraví a nech naoko je ako z obetného mäsa podľa kráľovho rozkazu, 22 aby sa tým činom vyhol smrti; a že mu pre dávne priateľstvo poskytnú ohľaduplné zaobchádzanie.

23 On však urobil rozhodnutie ozaj hodné svojho veku a dôstojnosti starca, prirodzenej šľachetnosti svojich šedín i krásneho života od mladi, ba viac, v úplnom súlade so svätým, od Boha daným zákonom. Odpovedal rýchlo a povedal, nech ho radšej pošlú do podsvetia! 24 „Lebo,“ – riekol – „nesluší sa na náš vek pretvarovať sa. Veď mnohí mladíci by sa mohli domnievať, že deväťdesiatročný Eleazar prestúpil na pohanstvo, 25 a tak by sa mohli pomýliť pre moju pretvárku a trošku nestáleho života. Ja však by som si privolal len odpor a hanbu na moju starobu. 26 A keby som nateraz aj unikol ľudským mukám, rukám Všemohúceho neuniknem ani živý, ani mŕtvy. 27 Preto sa teraz mužne rozlúčim so životom a ukážem sa hodným svojej staroby. 28 Mladíkom zase zanechám šľachetný príklad, ak ochotne a bez bázne podstúpim smrť za vznešené a sväté zákony.“ S týmito slovami išiel hneď, aby ho umučili.

 29 Sprevádzali ho tí, ktorí síce krátko predtým boli k nemu milí, ale po jeho slovách sa rozbesnili, lebo si mysleli, že hovoril z blúznivej odvahy. 30 Už pod ranami dokonával, keď si zavzdychal a riekol: „Pán, ktorý má svätú múdrosť, vie, že hoci som sa mohol vyhnúť smrti, na tele síce znášam kruté muky bičovania, ale v duši rád trpím z bázne pred Bohom.“ 31 Tak dokonal a zanechal svoju smrť nielen mladíkom, ale väčšine národa za vzor veľkodušnosti a ako pamiatku statočnosti.

 

 

2. Pozri pozn. k 1 Mach 1, 57 n. 62. – Prečo mal byť pomenovaný chrám na Garizime podľa Zeusa Pohostinného? Jozef Flávius hovorí, že Samaritáni si podali žiadosť priamo na Epifanesa, aby ich chrám bol pomenovaný podľa Zeusa Helénskeho („Zeus Hellenios“), lebo oni vraj nemajú nič spoločné so Židmi. Zostáva nerozriešenou otázkou, prečo bol ochrancom garizimského chrámu „Zeus Xenios“ (Pohostinný).
4 – 6. Porov. 1 Mach 1, 62. Podľa Poseidonia (u Diodora 34, 1) na obetnom oltári bola zabitá veľká prasnica a veľkňaz aj ostatní Židia boli nútení jesť z jej mäsa.
7. Na sviatok Dionýza (= Bakchus), ktorému bol zasvätený brečtan (1 Mach 2, 29).
8 – 11. Vg číta: „na popud Ptolemaiovcov“, t. j. kráľov Ptolemaiovcov. Môže to byť Ptolemaios, Dorymenesov syn, ktorý mal na starosti náboženskú politiku v Epifanesovej ríši; 1 Mach 3, 38. – O Filipovi porov. 5, 22 a tiež 1 Mach 3, 38. Porov. tiež 1 Mach 1, 12 n. 30 – 34; 2, 31 – 38; 6, 14 – 16. Obriezka bola zakázaná; 1 Mach 1, 51. 63 n. – O bojovaní v sobotu 1 Mach 2, 31 – 38.
12 – 17. Porov. 7, 32b; Jdt 8, 27. Ako Boh odkladá trest pohanov, porov. Gn 15, 16; Iz 54, 7.
18 – 20. Vyzdvihuje sa nevšedná krása 90-ročného starca Eleazara, ktorá sa vždy pokladala za Boží dar; Ex 2, 2; Hebr 11, 23. – Bravčové mäso bolo zakázané ako nečisté; Lv 11, 7; Dt 14, 8; porov. 1 Mach 1, 51. „Mučidlo“ (gr. „tympanon“), drevený nástroj mučenia, ku ktorému boli odsúdenci priväzovaní a potom na smrť ubití.
29 – 31. Zvrat „z blúznivej odvahy“ = z náboženského fanatizmu, z bláznovstva (Vg: „z pýchy“). Posledné Eleazarove slová sú prejavom skalopevnej viery. Ján Zlatoústy ho vychvaľuje ako „knieža udatnosti a protomartýra Starého zákona“.
Druhá kniha Machabejcov