Druhý list Korinťanom

Druhý list Korinťanom

4 1 Preto keď máme túto službu z milosrdenstva, ktoré sme dosiahli, neochabujeme.  2 Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti; nepočíname si úskočne, ani nefalšujeme Božie slovo, ale zjavujeme pravdu, a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí.

3 A ak je naše evanjelium ešte zahalené, je zahalené tým, čo idú do záhuby.  4 Im, neveriacim, boh tohto veku zaslepil mysle, aby im nezažiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Boha. 5 Veď nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána; my sme len vaši služobníci pre Ježiša.  6 Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo,“ zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista.

 

Slabosť a sila apoštolov. –  7 No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc, a nie my. 8 Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa; 9 prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú nás, ale nehynieme. 10 Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život. 11 A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. 12 V nás teda účinkuje smrť, vo vás život.

 

Nádej vzkriesenia. –  13 Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: „Uveril som, a preto som povedal,“ aj my veríme, a preto hovoríme. 14 Veď vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás a postaví nás s vami. 15 A to všetko pre vás, aby hojnosť milosti prostredníctvom mnohých rozmnožila vzdávanie vďaky na Božiu slávu.  16 Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. 17 Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, 18 ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.

 

 

2. Narážky na misionárske metódy údajných apoštolov, ktorí možno z presvedčenia, že medzi pravdami evanjelia sú niektoré ťažko prijateľné prvky, falšovali Kristovo učenie podľa svojich predstáv.
4. „Boh tohto veku“ je zlý duch (porov. Lk 4, 6; Jn 12, 31; 14, 30; Ef 2, 2).
6. Porov. Gn 1, 3.
7. „Tento poklad“ znamená svetlo evanjelia (pozri v. 4) „v hlinených nádobách“, čiže v slabej ľudskej prirodzenosti.
13. Ž 116, 10.
16. „Vonkajší človek“ tu znamená jeho telesnú stránku.
Druhý list Korinťanom