Druhý list Korinťanom

Druhý list Korinťanom

6 Sme Boží služobníci. – 1 Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo.  2 Veď hovorí:

 

„V milostivom čase som ťa vyslyšal

a v deň spásy som ti pomohol.“

 

Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy! 3 Preto nikomu v ničom nedávame pohoršenie, aby táto služba bola bez hany. 4 Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v núdzi, v úzkostiach, 5 pod ranami, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdení a v pôstoch; 6 v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v nepokryteckej láske,  7 v slove pravdy, v Božej moci; zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, 8 slávou aj potupou, zlou aj dobrou povesťou; ako zvodcovia, ale pravdiví, 9 ako neznámi, a predsa dobre známi, akoby zomierajúci, a hľa, žijeme, ako trestaní, ale nie usmrtení, 10 akoby smutní, no vždy sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí.

 

Výstraha pred pohanstvom. – 11 Pre vás, Korinťania, otvorili sa naše ústa a rozšírilo naše srdce. 12 Nie v nás máte málo miesta, ale vo svojom srdci máte málo miesta. 13 Hovorím ako svojim deťom: Odvďačte sa takisto, rozšírte sa aj vy.

 14 Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?!  15 Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?!  16 A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh:

 

„Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť,

budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

17 A preto vyjdite spomedzi nich,

oddeľte sa, hovorí Pán,

a nečistého sa nedotýkajte;

a ja vás prijmem

18 a budem vaším Otcom

a vy budete mojimi synmi a dcérami,

hovorí všemohúci Pán.“

 

 
2. Iz 49, 8.
7. Obraz je vzatý z vojenského života. Rímsky vojak držal v pravej ruke útočnú zbraň a v ľavej obranný štít. Preto niektorí prekladajú: „ozbrojení útočnou i obrannou zbraňou spravodlivosti“.
14. Porov. Dt 22, 10.
15. „Beliar“ (Beliál) znamená v hebr. naničhodný, márny. Takto nazývali diabla vtedajší Židia.
16 – 18. Celý text je zložený z nasledujúcich citátov: Lv 26, 12; Ez 37, 27; Iz 52, 11; Jer 51, 45; 2 Sam 7, 14; Jer 31, 9; Iz 43, 6.
Druhý list Korinťanom