Druhý list Korinťanom

Druhý list Korinťanom

9 1 O službe svätým vám vlastne zbytočne píšem. 2 Veď poznám ochotu vášho ducha, pre ktorú sa vami chválim pred Macedónčanmi, že Achájsko je už od minulého roku pripravené, a vaša horlivosť povzbudila mnohých. 3 Poslal som však bratov, aby nebolo len prázdnou rečou, keď sa v tomto vami chválime; aby ste boli pripravení, ako som povedal, 4 aby sme sa v tejto veci nezahanbili my, nechcem povedať vy, až prídu so mnou Macedónčania a nájdu vás nepripravených. 5 Preto som pokladal za potrebné poprosiť bratov, aby šli napred k vám a pripravili váš vopred sľúbený dar a aby takto pripravený bol prejavom štedrosti, a nie lakomstva.

 

Ovocie almužny. – 6 Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať. 7 Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. 8 A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok,  9 ako je napísané:

 

„Rozsýpal a dal chudobným;

jeho spravodlivosť trvá naveky.“

 

 10 Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. 11 Budete vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu. 12 Veď vykonávanie tejto služby nielenže dopĺňa, čo chýba svätým, ale aj rozmnožuje vzdávanie vďaky Bohu. 13 Keď sa osvedčíte v tejto službe, budú oslavovať Boha za vašu poslušnosť, s akou vyznávate Kristovo evanjelium, a za štedrú účasť s nimi i so všetkými; 14 budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre nesmiernu Božiu milosť, ktorá je vo vás. 15 Bohu vďaka za jeho nevýslovný dar.

 
9. Ž 112, 9.
10. Porov. Iz 55, 10; Oz 10, 12.
Druhý list Korinťanom