Druhý list Korinťanom

Druhý list Korinťanom

II. Zbierka v Macedónsku

pre chudobných v Jeruzaleme, 8, 1 – 9, 15

 

8 Buďte veľkodušní. – 1 Bratia, oznamujeme vám, akú milosť dal Boh macedónskym cirkvám: 2 že v mnohých skúškach súženia z ich veľkej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. 3 Môžem dosvedčiť, že koľko mohli, ba aj viac, ako mohli, sami od seba  4 nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali milosť mať účasť na službe svätým. 5 Ba nad naše očakávanie samých seba odovzdali najprv Pánovi a potom z Božej vôle aj nám;  6 takže sme poprosili Títa, aby tak ako začal toto dielo lásky, aj ho u vás dokončil.

7 A ako vynikáte vo všetkom: vo viere, v slove, v poznaní, vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú sme vo vás vzbudili, tak vyniknite aj v tomto diele lásky. 8 Nehovorím vám to ako rozkaz, ale horlivosťou iných skúšam pravosť aj vašej lásky.  9 Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. 10 A v tomto dávam radu. Toto je vám na osoh, vám, čo ste už minulého roku začali nielen konať, ale aj chcieť. 11 Teraz to teda aj uskutočnite, aby ako bol duch ochotný chcieť, tak bol ochotný aj vykonať z toho, čo máte. 12 Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá. 13 Veď nejde o to, aby sa iným poľahčilo a vám priťažilo, ale o isté vyrovnanie. 14 Teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku, aby zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám; a tak sa to vyrovná, ako je napísané:  15 „Kto mal mnoho, nemal prebytok, a kto málo, nemal nedostatok.“

 

Pavlovi poverenci. – 16 Vďaka Bohu, že vložil do Títovho srdca takú istú starosť o vás. 17 Lebo nielenže výzvu prijal, ale vo svojej veľkej horlivosti sám od seba šiel k vám.  18 Poslali sme s ním aj brata, ktorý si evanjeliom získal chválu vo všetkých cirkvách. 19 A nielen to, ale cirkvi ho poverili, aby nás sprevádzal pri tomto diele lásky, ktoré konáme na Pánovu slávu a na prejavenie našej ochoty;  20 pričom sa chránime, aby nám nik nemohol nič vyčítať pri týchto veľkých daroch, ktoré opatrujeme. 21 Veď sa usilujeme robiť dobre nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi.  22 Poslali sme s nimi aj nášho brata, o ktorom sme sa veľa ráz presvedčili, že je horlivý v mnohých veciach – a teraz bude ešte horlivejší, lebo vám veľmi dôveruje.

23 Čo sa týka Títa, on je môj spoločník a spolupracovník u vás. A naši bratia sú apoštolmi cirkví, Kristovou slávou. 24 A tak im prejavte svoju lásku a pred cirkvami im ukážte, prečo sa vami chválime.

 

 
4. Ide o zbierku pre veriacich v Jeruzaleme (porov. Rim 15, 26).
6. Zbierkou medzi Korinťanmi poveril Títa.
9. Pravým vzorom štedrosti je Kristus. Vtelením sa stal pre nás chudobným a smrťou na kríži nás urobil bohatými (porov. Flp 2, 5 – 11).
15. Ex 16, 18; je to narážka na zbieranie manny.
18. Spomínaný brat je pravdepodobne sv. Lukáš, evanjelista.
20. Pavol to robí preto, aby ho nemohli obviniť zo zneužívania zbierky.
22. Nevie sa, kto bol ten brat.
Druhý list Korinťanom