Druhý list Korinťanom

Druhý list Korinťanom

5 Nádej budúcej slávy. –  1 Veď vieme, že keď sa tento stánok – náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.  2  Lebo v tomto vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok, 3 aby sme hoci aj vyzlečení, neostali nahí. 4 Veď kým sme v tomto stánku, vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vyzliecť, ale priodiať iným, aby život pohltil to, čo je smrteľné. 5 A to nás takto uspôsobil Boh, ktorý nám dal závdavok Ducha.

6 Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána;  7 lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní. 8 Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána. 9 A preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma alebo mimo domu. 10 Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.

 

Sme Kristovými vyslancami. – 11 Pretože poznáme bázeň pred Pánom, presviedčame ľudí, ale Boh nás pozná, a dúfam, že nás pozná aj vaše svedomie. 12 Zasa vám nie seba odporúčame, ale vám dávame príležitosť chváliť sa nami, aby ste to mali proti tým, čo sa chvália navonok, a nie v srdci.  13 Lebo ak strácame rozum, tak pre Boha, ak sme triezvi, to pre vás.

 14 Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. 15 A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych.  16 Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. A ak sme aj poznali Krista podľa tela, teraz už nepoznáme. 17 Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.

18 Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. 19 Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. 20 Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!  21 Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.

 
1. „Stánok – náš pozemský dom“, čiže naše telo.
2. „Nebeský príbytok“ tu znamená oslávené telo človeka.

2 – 4. Pavol netúži len jednoducho sa zaodiať nebeským príbytkom, čiže mať oslávené telo, ale na svoj pozemský príbytok, čiže na smrteľné telo, obliecť si nebeský príbytok; inými slovami, chce prejsť do nebeského príbytku osláveného tela bez toho, že by musel prejsť úzkosťami smrti. Je si však vedomý, že to je možné iba pre tých, čo budú ešte živí pri slávnom príchode Ježiša Krista.
7. „Nazeranie“, t. j. blažené videnie Boha vo večnosti.
13. „Strácať rozum“, čiže byť bez zmyslov, vo vytržení. Verš je odpoveďou na výčitky jeho protivníkov. Pavlove videnia a extázy (porov. 12, 1) chápali zle, ako prejav šialenstva. Pavol kladie do protikladu toto „šialenstvo“ prejavujúce sa v jeho vzťahu k Bohu s múdrosťou v jeho vzťahu ku Korinťanom.
14. „Kristova láska“ tu znamená aj lásku, ktorou nás miluje Kristus, ale aj lásku, ktorou my milujeme Krista a blížnych. „Všetci zomreli“ sebe samým, hriechu alebo Starému zákonu.
16. Neznamená to, že by Pavol poznal Krista počas jeho pozemského života, ale že to, čo o ňom vedel, bolo vlastne iba ľudským poznaním. Preto Pavol od svojho obrátenia nikoho neposudzuje podľa tela, čiže podľa toho, ako sa kto javí telesným očiam.
21. Boh ho „urobil hriechom“ tým, že Ježiš vzal na seba hriechy sveta, že sa stal obetou za hriechy.

Druhý list Korinťanom