Evanjelium podľa Matúša

Evanjelium podľa Matúša

IV. Tajomstvo nebeského kráľovstva, 11, 1 – 13, 52

 

A. Naratívna časť, 11, 1 – 12, 50

 

11 1 Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.

 

Otázka Jána Krstiteľa a Ježišovo svedectvo o ňom. –  2 Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov 3 opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ 4 Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: 5 Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. 6 A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“ 7 Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? 8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. 9 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka!  10 Lebo to o ňom je napísané:

 

,Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou

a on pripraví cestu pred tebou.‘

 

11 Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.  12 Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. 13 Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána. 14 A on sám – ak to chcete prijať – je Eliáš, ktorý má prísť. 15 Kto má uši, nech počúva!

 

Ježišov súd nad hriešnym pokolením. –  16  Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov:

 

17 ,Pískali sme vám, a netancovali ste;

nariekali sme, a neplakali ste.‘

 

18 Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: ,Je posadnutý zlým duchom.‘ 19 Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: ,Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“

 

Beda nekajúcim mestám. –  20 Potom začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali:  21 „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. 22 Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. 23 A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento deň. 24 Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe.“

 

Evanjelium sa zjavuje maličkým. –  25  V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. 26 Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. 27 Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.

 

Ježiš volá k sebe preťažených. – 28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. 30 Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

 
2 – 19. Lk 7, 18 – 35.
10. Mal 3, 1.
12. Túto vetu možno rozumieť buď pasívne: Božie kráľovstvo trpí násilie, je prenasledované; alebo aktívne: Božie kráľovstvo treba dobýjať a účasť na ňom majú len odvážni a silní.
16 – 19. Lk 7, 31 – 35.

16 n. Kto sa chce pravde protiviť, vždy si nájde zámienku, aby sa pravde vyhýbal. Jána odmietli, lebo nejedol a nepil, Ježiša preto, že jedol a pil. Boží plán sa uskutoční aj napriek zlej vôli ľudí.
20 – 24. Lk 10, 12 – 15.
21. Korozain a Betsaida boli blízko Kafarnauma. Týrus a Sidon boli fenické mestá, teda pohanské.
25 – 27. Lk 10, 21 – 22.

25. „Múdri a rozumní“ – pyšní farizeji a zákonníci; „maličkí“ – Ježišovi učeníci, ktorí pre svoju pokoru chápu náuku spásy.
Evanjelium podľa Matúša