Evanjelium podľa Matúša

Evanjelium podľa Matúša

9 Uzdravenie ochrnutého. –  1 On nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. 2 Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ 3 Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha.“ 4 Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? 5 Čo je ľahšie – povedať: ,Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ,Vstaň a choď‘? 6 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ 7 A on vstal a odišiel domov. 8 Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom.

 

Povolanie Matúša. –  9  Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.

10 Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. 11 Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ 12 On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.  13 Choďte a naučte sa, čo to znamená: ,Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

 

Spor o pôste. –  14 Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“  15 Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.  16 Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. 17 Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov, a tak sa oboje zachová.“

 

Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok a vzkriesenie Jairovej dcéry. –  18 Ako im toto hovoril, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal: „Pred chvíľkou mi zomrela dcéra; ale poď, vlož na ňu ruku a ožije.“ 19 Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi.

20 Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, a dotkla sa obruby jeho odevu. 21 Povedala si totiž v duchu: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ 22 Ježiš sa obrátil, a keď ju zazrel, povedal: „Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.“ A žena bola od tej hodiny zdravá.

23 Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav,  24 povedal: „Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali. 25 Ale keď dav rozohnali, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. 26 A chýr o tom sa rozniesol po celej krajine.

 

Uzdravenie dvoch slepcov. – 27 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ 28 Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali: „Áno, Pane.“ 29 Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ 30 A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: „Ale nech sa to nik nedozvie!“ 31 No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji.

 

Uzdravenie nemého. – 32 Keď odchádzali, priviedli mu nemého človeka, posadnutého zlým duchom. 33 On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo.“  34 Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“

 

Žatva je veľká, ale robotníkov málo. –  35 A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. 36 Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. 37 Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. 38 Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

 

 
1 – 8. Mk 2, 1 – 12; Lk 5, 17 – 26.
9 – 13. Mk 2, 14 – 17; Lk 5, 27 – 32.

9. Podľa tradície Matúš je autorom tohto evanjelia. Mk a Lk ho nazývajú Lévim.
13. Oz 6, 6.
14 – 17. Mk 2, 18 – 22; Lk 5, 33 – 38.
15. Ženíchom na tejto „svadbe“ je sám Ježiš. Kým Ježiš ešte viditeľne žije so svojimi, je to pre nich čas radosti. No keď im bude odňatý, nastane pre nich čas smútku a pôstu.
16 – 17. Nové šaty, víno a mechy znamenajú nového ducha mesiášskeho Božieho kráľovstva; staré formy nábožnosti na to už nestačia.
18 – 26. Mk 5, 21 – 43; Lk 8, 40 – 56.
24. Kristus mohol toto povedať; preňho niekoho vzkriesiť z mŕtvych je ako zobudiť ho zo spánku.
34. Mt 12, 24.
35 – 38. Mk 6, 34; Lk 10, 2.
Evanjelium podľa Matúša