Evanjelium podľa Matúša

Evanjelium podľa Matúša

20 Podobenstvo o robotníkoch vo vinici. –  1 Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. 2 Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. 3 Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. 4 I povedal im: , Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ 5 A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. 6 Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: ,Čo tu nečinne stojíte celý deň?‘ 7 Vraveli mu: ,Nik nás nenajal.‘ Povedal im: ,Choďte aj vy do mojej vinice!‘

8 Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ,Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘ 9 Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. 10 Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. 11 Vzali ho a šomrali na hospodára: 12 ,Tí poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘ 13 Ale on jednému z nich odpovedal: ,Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? 14 Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. 15 Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý? 16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými.‘“

 

Tretia predpoveď utrpenia. –  17 Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: 18 „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť 19 a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

 

Žiadosť matky Zebedejových synov. – 20  Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. 21 On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ 22 Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ 23 On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“

 

Predstavení majú slúžiť. – 24 Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. 25 Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. 26 Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. 27 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.  28 Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

 

Uzdravenie slepých pri Jerichu. –  29 Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup. 30 A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Ako počuli, že tadiaľ ide Ježiš, vykríkli: „Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ 31 Zástup ich okríkal, aby mlčali; ale oni tým väčšmi kričali: „Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ 32 Ježiš zastal, zavolal si ich a povedal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ 33 Odpovedali mu: „Pane, nech sa nám otvoria oči.“ 34 Ježiš sa zľutoval nad nimi, dotkol sa ich očí a hneď videli a išli za ním.

 
1 – 16. Podobenstvo učí, že spása je Božím darom. Boh ju dá tým, čo v kresťanskom povolaní vydržia až do konca, bez ohľadu na čas obrátenia.
17 – 19. Mk 10, 32 – 34; Lk 18, 31 – 33. ‒ Ježiš tretí raz predpovedá svoje umučenie, a to omnoho podrobnejšie.
20 – 22. Zebedejovi synovia boli Ján a Jakub Starší. Ich matka bola Salome. Patrila medzi tie nábožné ženy, čo sprevádzali Ježiša a hmotne ho podporovali. – „Sedieť po pravici alebo ľavici“ je obraz najvyššej hodnosti a moci. – Piť s niekým z jedného kalicha znamená mať účasť na jeho osude.

20 – 28. Mk 10, 35 – 45.
29 – 34. Mk 10, 46 – 52; Lk 18, 35 – 43.
Evanjelium podľa Matúša