Kniha prísloví

Kniha prísloví

Ovocie múdrosti

 

2  1  Syn môj, ak prijmeš moje výroky

a moje prikázania schováš u seba,

2     ak budeš napínať ucho za múdrosťou

a nakloníš si srdce k umnosti,

keď budeš vzývať rozumnosť,

dovolávať sa svojím hlasom umnosti,

4 ak ju budeš hľadať ako strieborniak

a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi,

 

 5 vtedy porozumieš bázni pred Pánom

a získaš Božie poznanie.

Bo múdrosť udeľuje Pán,

z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.

7 Ukladá pomoc pre statočných,

bude štítom tým, čo žijú neporušene,

8 lebo chráni cesty spravodlivosti

a stráži dráhu svojich ctiteľov.

 

9 (Až) vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť

a (čo) právo (je),

(čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník,

10 bo sa ti múdrosť nasťahuje do srdca

a tvoju dušu blažiť bude poznanie,

11 rozvaha bude bedliť nad tebou

(a) rozumnosť ťa bude strážiť

12 tak, že ťa od zlej cesty zachová,

od človeka, čo vraví mam a klam,

13 od (tých), čo zanechali priame chodníky

a vykračujú temravými cestami,

14 ktorí sa tešia, keď sa môžu podopúšťať zla,

rozplývajú sa radosťou z (tých) najmrzkejších výčinov,

15 (od ľudí), ktorých cesty sú kľukaté

a sú podlí (všade), kde len nohou vykročia.

 

 16 Zachová ťa (tiež) od manželky blížneho,

od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami,

17 čo zanecháva druha svojej mladosti

a zabúda na zmluvu svojho Boha.

18 Jej dom sa vskutku zvažuje do smrti,

jej cesty (vedú) k nebohým.

19 Nevráti sa nik z tých, ktorí zalietajú k nej,

(nik z nich) viac nevkročí na chodník života.

 

 20 Preto sa cestou dobrých uberaj

a zachovávaj spravodlivých chodníky!

21 Lebo (len ľudia) správni budú bývať v krajine

a zostanú v nej (iba) počestní.

22 Nečestní sa odstránia z krajiny

a zločinci sa vykorenia z nej.

 

 
1 – 4. Tu sa mudrc usiluje nakloniť si čitateľovu priazeň a prebudiť v ňom opravdivú túžbu po múdrosti. Srdce značí tie duševné schopnosti, čo má každý človek od prírody (v. 2); treba sa dovolávať múdrosti, lebo nerozhodný záujem nestačí (v. 3); ba tak ju treba namáhavo hľadať ako drahý kov a poklad (v. 4).
5. Porov. 1, 7.
16 – 17. Porov. Mal 2, 14 n. Sinajská zmluva tiež uzákoňovala manželskú vernosť, veď obsahuje príkaz platný pre mužov i ženy: „Nescudzoložíš!“ (Ex 20, 14). Za manželskú neveru bol trest smrti pre obidve stránky, ktoré sa prehrešili (Lv 20, 10; Dt 22, 22). – Porov. 7, 5b.
20 – 22. Krajinu, zasľúbenú zem, Palestínu, dal Boh Židom do nájmu, a preto bývať v tejto zemi znamená priateľské a úzke spoločenstvo s Bohom, Božiu dobrotu a lásku: naproti tomu však byť z nej vytrhnutý značí Božie zavrhnutie, vyňatie z jeho milosti a z jeho kráľovstva. Toto stihne všetkých odpadlíkov od Boha.
Kniha prísloví