Kniha prísloví

Kniha prísloví

 

Naučenia kráľa Lamuela

31  1 Naučenia Lamuela, kráľa Massy, ktorým ho naučila jeho matka.

 

Naučenia

 

2 Čo, syn môj, čože, syn môjho života,

čo (ti), syn mojich sľubov, (povedať)?

 

 3 Nedávaj svoju (mužskú) silu ženám (záletným)

a svoju ľúbosť (tým, čo vedia) kráľov zahubiť.

 

4 Nesluší kráľom, Lamuel,

(nesluší kráľom) víno piť

a panovníkom túžiť za nápojom opojným.

5 Veď ináč pri popíjaní (by mohli) zabudnúť na zákon

a poprekrúcať právo všetkých bedárov.

 

6 Dávajte chudákovi nápoj opojný

a víno ľuďom skleslým na mysli,

7 nech sa napije a zabudne na svoju veľkú chudobu

a nech už ďalej nespomína na svoj trud!

 

8 Otváraj svoje ústa za zmĺknutého

v pravote všetkých ponechaných (na seba)!

9 Otváraj svoje ústa, spravodlivo súď

a zastávaj sa práva (človeka) biedneho a chudobného!

 

Zlatá abeceda o dobrej žene

 

(Alef)            10 Ach, ktože nájde ženu dobrú?

                    Jej cena je nad perly.

 

(Bet)             11 Bezpečnosť nachodí srdce jej muža v nej,

                    bo núdze o zisk niet.

 

(Gimel)         12 Gazduje mu dobre, a nie zle

                    po všetky dni svojho života.

 

(Dalet)          13 Dbá veľmi o vlnu a o ľan

                    a radostne jej ide práca od ruky.

 

(He)              1Hľa, podobá sa lodiam kupeckým:

                     zďaleka dováža si výživu.

 

(Vau)            15 Veď vstáva ešte za noci

                     a rozdeľuje pokrm svojej čeľadi

                     a prácu svojim dievčatám.

 

(Zain)            16 Zobzrie sa za poľom a (hneď) ho kupuje,

                     vinicu vysádza zo zárobku svojich rúk.

 

(Chet)            1Chrabrosťou si prepasuje bedrá

                     a zosilňuje svoje ramená.

 

(Tet)              18 Tu sladko zakúša, aké dobré je jej podnikanie,

                     nezhasína jej svetlo za noci.

 

(Jod)              19 Jej ruky siahajú po praslici,

                     prstami drží vreteno.

 

(Kaf)             20 Kde bedár, tam svoju ruku otvára

                     a k chudákovi ruky vystiera.

 

(Lamed)         21 Ľakať sa neľaká, čo s čeľaďou, keď (príde) sneh,

                     bo všetka jej čeľaď má po dvoch oblekoch.

 

(Mem)           22 Má narobené prikrývadlá pre seba,

                     batist a purpur sú jej odevom.

 

(Nun)            23 Navôkol povestný je jej muž pri bránach

                     na zasadaniach so starcami krajiny.

 

(Samech)        24 Speňažuje tiež jemné šatstvo, ktoré vyrába,

                     a kupcom odpredáva opasky.

 

(Ajin)            25 Ako jej svedčia moc a krása za odev,

                     tak s úsmevom sa díva na budúci deň.

 

(Pe)               26 Prehovoria jej ústa s múdrosťou,

                     láskavé slová sú na jej jazyku.

 

(Çade)              27 Sleduje priebeh všetkej práce po dome

                     a nejedáva z chleba záhaľčivého.

 

(Qof)             28 Keď prehovoria jej synovia, dobrorečia jej

                     a jej manžel zahŕňa ju pochvalou:

 

(Reš)              29 „Rúče sa namáhalo veľa žien,

                     lež ty si ich všetky predstihla.“

 

(Šin)              30 Spanilosť je klam a krása – daromnosť;

                     chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.

 

(Tau)              31 (Tak teda) dožičte jej z ovocia jej rúk

                     a nech jej skutky zvestujú v bránach jej chválu!

 

1. Samostatný zlomok obsahuje všeobecne platné napomenutia, čo dostal od matky kráľ Lamuel. – Text (1 – 9) v pôvodine je veľmi porušený. Preklad s opravami podľa LXX. – O Masse pozri 30, 1. O Lamuelovi sa nevie nič bližšie.
3 – 7. O kráľovnách – matkách porov. 1 Kr 2, 19 n.
10 – 31. Kniha prísloví sa končí básňou, zvanou „Zlatá abeceda o statočnej žene“. Táto stať si právom zasluhuje toto meno, lebo každé dvojveršie tejto básne (31, 15 výnimočne trojveršie) sa začína písmenom v tom poradí, ako nasledujú spoluhlásky v abecede hebrejského jazyka. Hebrejské písmo má dvadsaťdva spoluhlások, preto má báseň práve tento počet dvojverší.
22. Oblieka sa do šiat z vyberaných látok. Batist, plátno z najjemnejšej priadze. Purpur, tmavočervená farba, tu látka purpurovej farby. Purpur dovážali kupci z Fenície.
30. Bohabojnosť, zbožnosť prevyšujú spanilosť a krásu, ktoré odkvitnú a vädnú. Čnosti sú však večné.
31. V mestách pri bránach sa odohrával celý život verejnosti, tam sa schádzali ľudia na rozhovory, porady a súdy.
Kniha prísloví