Kniha prísloví

Kniha prísloví

30  1 Slová Agura, Jakeho syna z Massy.

(Takto zneje) výrok (tohto) muža:

 

Vyznanie

 

Ja trápil som sa, Bože, do vysilenia,

do vysilenia som sa trápil, Bože, a som na konci.

2 Veď menej viem než (ktorýkoľvek) muž

a nemám rozum ako iní ľudia,

3 nenaučil som sa múdrosti

a nenadobudol som vedomosti o Najsvätejšom.

 

4 Kto vstúpil do neba a (zasa) zostúpil?

Kto do svojho priehrštia vietor zozbieral?

Kto zviazal vody do odevu?

Ktože dal povstať všetkým zemským končinám?

Ako sa menuje a ako sa volá jeho syn? Ak to vieš.

 

5 Každá Božia reč je rýdza,

je štítom tým, čo dúfajú v neho.

6 Nepridávaj nič k jeho výrokom,

aby ťa nestrestal a nedokázalo sa, že si luhárom.

 

Prosba

 

7 Dve veci prosím od teba,

neodopri mi (ich), pokým nezomriem:

8 Nepravdivosť a lživú reč

(ráč) vzdialiť odo mňa!

Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo,

udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie,

9 aby som sa nenasýtil (var’) a nezaprel ťa

a nepovedal: „Kto je Pán?“,

alebo neschudobnel (vari), a (tak) nekradol

a nepotupil meno svojho Boha.

 

Príslovia a výpovede

 

10 Nehanob sluhu pred jeho pánom,

veď by ťa klial, a ty by si sa previnil.

 

 11 Je pokolenie, ktoré kľaje svojho otca

a svojej matke nedobrorečí.

12 Je pokolenie, ktoré je čisté podľa svojho názoru,

hoci sa z neho nezmyl jeho hnus.

 

13 Je pokolenie, ktoré sa (na všetko) díva zvysoka

a ktoré zdvíha brvy vozvysok.

 

14 Je pokolenie so zubmi (ako) paloše

a s črenovými zubmi (sťaby) kosáky,

by zosekalo biednych zo sveta

a núdznych z povrchu zemského.

 

 15 Pijavica má dvoje dcér

(a ony hovoria): „Daj! Daj!“

 

Tri (veci) sú, čo nedajú sa nasýtiť,

a štyri, (ktoré nikdy) nepovedia: „Dosť!“

16 Podsvetie a lono ženy bezdetnej,

zem, čo sa (nikdy) nenapije vody nadostač,

a oheň, ktorý (nikdy) nehovorí: „Dosť!“

 

 17 Oko, ktoré robí (z) otca posmešky

alebo zhŕda poslušnosťou voči materi,

vyďobú na potoku havrany

a zožerú ho supie mláďatá.

 

18 Tri (veci) sú mi podivné

a štyri nepochopiteľné (vonkoncom):

19 Púť orla na nebeskej (oblohe),

púť hada na skale,

púť lode morskou šíravou

a (napokon) púť muža k mladici.

 

 20 Taká je aj cesta cudzoložnej ženy:

Naje sa, a (potom) si poutiera ústa

a povie: „Neurobila som nič zlé.“

 

21 Pre troje (vecí) chvie sa zem

a štvoro nemôže zniesť (nijako):

22 Pre raba, keď sa stane vladárom,

pre chmuľa, keď má chleba dosýta,

23 pre neľúbenú (ženu), keď sa vydáva,

a pre slúžku, čo zapudzuje svoju gazdinú.

 

24 (Je) štvoro drobných (tvorov) na zemi,

a (pritom) sú múdre náramne:

25 Mravce sú malý národ,

a predsa sa v lete zásobujú potravou.

26 Hvizdáky nie sú dáke mocné pokolenie,

a (jednako) si zakladajú svoje sídla na skale.

27 Kobylky kráľa nemajú,

a (predsa) všetky tiahnu rojom usporiadaným.

28 Jašteričku chytíš rukami,

a (jednako) býva v kráľovských palácoch.

 

29 Traja sú, čo si rázne kráčajú,

a štyria, ktorí chodia strmým (kročajom):

30 Lev, (ktorý je) najmocnejší medzi zvermi

a nezvrtne sa spiatky pred nikým,

 31 kôň, osedlaný (do boja), a cap;

a kráľ, (keď ide) v čele svojho vojenského zástupu.

 

 32 Či si už býval pochabý a vynášal si sa,

alebo si rozvažoval: Ruku na ústa!

33 Veď úderom na mlieko vzniká maslo,

úderom na nos vyrinie sa krv

a úderom na hnev skrsá spor.

1. Táto ďalšia krátka zbierka múdrych výrokov sa pripisuje Agurovi, ktorý nie je bližšie známy. – Massa bola pôvodne vlasť arabského kmeňa, ktorý odvodzoval svoj pôvod od Izmaela (Gn 25, 14). Agur vystupuje ako ctiteľ Jahveho, a to by mohlo naznačovať, že Massu neskôr zaujali Židia.
11 – 14. Agur možno hovorí o pokolení svojich vrstovníkov. Porov. 20, 20; 20, 9; 6, 17.
15 – 16. Verše 15ab a 16a sú v pôvodine veľmi porušené.
17. Na nepochovanom, vyhodenom tele sa kŕmili havrany. Porov. 1 Sam 17, 44; 1 Kr 14, 11; 16, 4.
20. Verš je bez súvisu s ostatnými číselnými prísloviami. Azda je len neúplnou vsuvkou; chýba polverš 20b.
31. Celý verš je v pôvodine veľmi porušený.
32 – 33. Pôvodný text je ťažko zrozumiteľný. Len toto sa dá z neho vyčítať, že človeku sa treba chrániť vyzývavosti a radšej mlčať, než by prepukli vyprovokované vášne.
Kniha prísloví