Kniha proroka Amosa

Kniha proroka Amosa

Moab

 

2  1 Toto hovorí Pán:

„Pre tri hriechy Moabu,

ba pre štyri – neodvolám to:

pretože spálili

kosti kráľa Edomu na vápno,

2 vrhnem oheň na Moabsko

a strávi paláce Kariotu

a Moab zomrie v lomoze,

v hluku a za zvuku trúby.

3 Vyhubím z jeho stredu sudcov

a všetky jeho kniežatá zabijem s ním,“

hovorí Pán.

 

Júda

 

 4 Toto hovorí Pán:

„Pre tri hriechy Júdu,

ba pre štyri – neodvolám to:

pretože zavrhli Pánov zákon

a nezachovali jeho predpisy

– zviedli ich do bludu ich lži,

za ktorými chodili ich otcovia –,

5 vrhnem oheň na Júdu

a strávi paláce Jeruzalema.“

 

Izrael

 

 6 Toto hovorí Pán:

„Pre tri hriechy Izraela,

ba pre štyri – neodvolám to:

pretože poctivca predali za peniaz

a bedára za pár topánok.

 7 V prachu zeme šliapu po hlave maličkých

a krivia cestu utlačených;

otec so synom ide k dievčaťu,

 8 aby znesvätili moje sväté meno.

Na založených plášťoch sa váľajú

pri každom oltári

a pijú víno pokutovaných

v dome svojho Boha.

 9 A ja som vyničil

spred nich Amorejčanov,

vysokých ako výška cédra

a silných ako duby;

zničil som ich ovocie zhora

a ich korene zdola.

10 Ja som vás vyviedol z egyptskej krajiny

a viedol som vás štyridsať rokov po púšti,

aby ste zaujali krajinu Amorejčanov.

 11 Z vašich synov som ustanovil prorokov

a z vašich mladíkov nazirejcov;

či je to nie tak, synovia Izraela? –

hovorí Pán.

12 Lenže nazirejcom ste dali piť víno

a prorokom ste rozkazovali: »Neprorokujte!«

13 Hľa, bude škrípať pod vami,

ako škrípe voz plný snopov.

14 Vtedy ľahký stratí beh,

mocný si nezocelí silu

a hrdina si nezachráni život.

15 Kušostrelec neobstojí,

ľahkonohý neutečie,

jazdec si nezachráni život na koni.

16 Najsrdnatejší z hrdinov

bude nahý bežať v ten deň,“

hovorí Pán.

 

 

1 – 3. Nevieme, kedy spáchali Moabčania tento zločin zhanobenia mŕtvoly. Moabské mesto Kariot sa spomína aj u Jer 48, 24. Jeho poloha nám nie je známa, ale sotva je totožné s Kirjataimom, spomínaným u Jer 48, 1. 23. – Namiesto „na vápno“ prekladá Vg „na popol“.
4. „Lži“ sú modly.
6. Výrok proti Izraelu je najdlhší, pretože Amos hovorí k Izraelitom. Všetky ostatné výroky boli len úvodom k tomuto výroku. – Prvý zločin je úplatkárstvo. Sudcovia za biedny úplatok odsúdia nevinného.
7. Ďalej sa vyčíta Izraelu utláčanie sociálne slabších a nehanebnosť blízka krvismilstvu.
8. Ak veriteľ vzal od chudobného dlžníka do zálohy plášť, musel mu ho večer vrátiť, aby sa chudobný mal čím v noci prikryť (Ex 22, 25; Dt 24, 12). Izraeliti sa na takýchto plášťoch vyvaľujú a hodujú pri víne, kúpenom za pokuty, nespravodlivo vybrané od utláčaných; robia to zrovna na posvätných miestach. Domom Boha sa tu volajú svätyne v Bet-Eli a Dane, kde Izraeliti uctievali Boha, zobrazeného zlatým teľaťom. Prorok neschvaľuje túto zakázanú bohoslužbu, iba zdôrazňuje, že Izraeliti páchajú neláskavosti k blížnym na miestach, ktoré sami pokladajú za sväté.
9. Amorejčania boli najmocnejším z kanaánskych národov. K vzrastu kanaánskych národov porov. Nm 13, 33.
11. O nazirejcoch pozri pozn. k Nár 4, 7.
Kniha proroka Amosa