Kniha proroka Amosa

Kniha proroka Amosa

 

5. Trest na oltár v Bet-Eli

9  1 Videl som Pána stáť pri oltári.

I riekol: „Prašti hlavicu tak,

aby sa zatriasli trámy;

dolám im ich všetkým na hlavách

a ostatok z nich mečom pobijem;

zbeh od nich neutečie,

a kto ostane, nezachráni sa.

2 Ak vniknú do podsvetia,

moja ruka ich odtiaľ donesie,

a ak vystúpia do neba,

aj odtiaľ ich stiahnem.

 3 Ak sa schovajú na vrcholci Karmelu,

vysliedim ich a donesiem odtiaľ

a ak sa mi schovajú pred očami na morské dno,

tak rozkážem hadovi a uhryzne ich.

4 Ak pôjdu do zajatia pred svojimi nepriateľmi,

tam rozkážem meču a zabije ich,

upriem na nich svoje oči

na nešťastie, a nie na blaho.“

 

 5 Pán, Jahve zástupov,

sa dotkne zeme a tá sa zatrasie

a žialiť budú všetci, čo na nej bývajú,

bude vystupovať celá ako Níl

a upadať ako rieka Egypta.

6 On stavia v nebesiach svoju hornú sieň,

jej klenbu zasadil do zeme;

on privoláva vody mora

a rozlieva ich po povrchu zeme,

Jahve je jeho meno.

„Synovia Izraela, nie ste vy pre mňa

ako synovia Etiópie? – hovorí Pán.

 7 Či som nevyviedol Izrael z egyptskej krajiny,

Filištíncov z Kaftoru a Aramejčanov z Kíru?

 

8 Hľa, oči Pána, Jahveho,

spočívajú na hriešnom kráľovstve:

Ja ho zmetiem z povrchu zeme,

lenže nezmetiem úplne

dom Jakubov – hovorí Pán.

 9 Hľa, ja dám príkaz a rozosejem

synov Izraela medzi všetky národy,

ako sa osieva na riečici,

že kamienok nepadne na zem.

10 Mečom zomrú

všetci hriešnici môjho ľudu,

ktorí hovoria: »Nedostihne

a nepredbehne nás nešťastie.«

 

Mesiášska obnova

 

 11 V ten deň vyzdvihnem

padnutú Dávidovu chalupu,

zamurujem jej trhliny,

postavím jej sutiny

a vybudujem ju ako kedysi.

12 Aby ovládli zvyšky Edomu

a všetky národy,

nad ktorými sa vzýva moje meno,

hovorí Pán, ktorý to urobí.

 13 Hľa, prídu dni – hovorí Pán,

keď sa oráč ženca bude dotýkať

a šliapač hrozna toho, čo seje semeno;

vrchy budú pretekať muštom

a všetky kopce sa budú roztekať.

14 Vtedy obrátim osud svojho ľudu, Izraela,

budú stavať a obývať spustošené mestá,

budú sadiť vinice a piť ich víno,

narobia si záhrad a budú jesť ich ovocie.

15 Vtedy ich zasadím do ich pôdy

a viac ich nevytrhnú z ich pôdy,

ktorú som im dal,“

hovorí Pán, tvoj Boh.

 
1. V tomto poslednom videní prorok už nevidí symbol, ale samého Pána, ktorý rozkazuje, pravdepodobne anjelovi, aby rozbil nezákonitý oltár v Bet-Eli a pobil tých, čo na ňom obetujú.
3. O Karmeli pozri pozn. k 1 Kr 18, 19. – Hadom sa tu rozumie morská obluda, aké žili v predstavách ľudu.
5. Porov. 8, 8.
7. Ak sa ich mravy nebudú líšiť od mravov pohanov, nepomôže im, že sú vyvoleným národom. Veď aj osudy ostatných národov riadi Boh. O Kaftore pozri pozn. k Jer 47, 4. – Kír pozri 1, 5.
9. Myslí sa tu na riedku riečicu, cez ktorú zrno padá na zem, kamienky a ostatné smeti ostávajú na riečici. Takto Pán preverí v zajatí svoj národ; nič bezcenné v ňom neostane.
11 – 12. Znovuvybudovanie Dávidovho domu bude v mesiášskych časoch, veď očakávaný veľký syn Dávida je Mesiáš. Mesiášska spása sa bude týkať všetkých národov, všetky budú patriť Pánovi.
13. Neobyčajná úroda znázorňuje duchovné blaho mesiášskych čias. Blahobyt bude taký veľký, že poľné práce budú bez ustania nasledovať za sebou. Porov. tiež Joel 4 (3), 18.
Kniha proroka Amosa