Kniha proroka Amosa

Kniha proroka Amosa

Beda národu!

 

6 1 Beda bezstarostným na Sione

a bezpečným na vrchu Samárie,

váženým prvého národa,

ku ktorým prichádza Izraelov dom.

 2 Prejdite do Kalana a viďte,

choďte odtiaľ do veľkého Ematu,

potom zostúpte do filištínskeho Gétu,

či im je lepšie ako týmto kráľovstvám

a či majú väčšie územie, než je vaše?

 3 Odďaľujete zlý deň,

ale trón násilia približujete.

 4 Sedíte na pohovkách zo slonoviny,

vyvaľujete sa na lôžkach,

jete baránky zo stáda

a teľce z prostriedku čriedy.

5 Vyspevujú si pri zvuku harfy,

vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid.

6 Pijú víno z krčahov,

natierajú sa najlepším olejom,

ale pre podlomenie Jozefa sa netrápia.

7 Preto pôjdu teraz do zajatia na čele zajatcov,

prestane hulákanie tých, čo sa vyvaľujú.

8 Pán, Jahve, sa zaprisahal na svoj život,

hovorí Pán, Boh zástupov:

„Odporná je mi Jakubova pýcha;

nenávidím jeho paláce,

a preto vydám mesto aj čo je v ňom.“

 9 Ak vtedy ostane v jednom dome

desať mužov, zomrú.

 10 A keď niektorého vynesie jeho pokrvný,

ten, čo ho spáli,

aby odstránil z domu kosti,

a spýta sa toho, čo je v kúte domu:

„Je ešte niekto s tebou?“ –

on odpovie: „Nie!“ a dodá:

„Ticho! Len nie spomenúť Pánovo meno!“

11 Lebo hľa, Pán dáva rozkaz

a rozbije veľký dom na sutiny

a malý dom na kúsky.

 12 Či po skalách bežia kone

a orú more na voloch?

Veď ste na jed obrátili právo

a ovocie spravodlivosti na palinu.

13 Čo sa tešíte pre ničomnosť? –

Čo vravíte: „A nezaujali sme

vlastnou silou Karnaim?“

 14 „Lebo, hľa, ja vzbudím proti vám, dom Izraela,

hovorí Pán, Boh zástupov –

národ a bude vás utláčať

od priechodu do Ematu až po Potok púšte.“

 

 

2. O Kalane a Emate pozri pozn. k Iz 10, 9. O Gete pozri pozn. k Am 1, 6 – 8. Tieto mestá kedysi prekvitali ako dnes Izrael, jednako padli do rúk nepriateľa. Ani Izrael nemá dôvod byť bezstarostným.
3. Izraeliti chcú odďaľovať svoju záhubu, ale zato panuje medzi nimi násilie.
4 – 6. O Jozefovi pozri pozn. k 5, 6.
9. Porov. 5, 3.
10. V čase vojny a moru aj Izraeliti pálili mŕtvoly a kosti potom pochovali (1 Sam 31, 12 n.; porov. Lv 20, 14; 21, 9). – Posledný človek, ktorý ostal v dome ešte nažive, odpovedá tomu, čo vynáša z domov mŕtvoly: „Len nie spomenúť Pánovo meno!“ Sú to slová zúfalca, ktorý všetko nešťastie pripisuje Pánovi a už od neho ani nečaká pomoc.
12. Hnať kone do behu po skalách a na voloch orať more znamená prevrátiť prirodzený poriadok. Podobne prevrátili Izraeliti mravný poriadok.
14. Emat pozri Iz 10, 9; porov. 1 Kr 8, 65. Potok púšte je asi dnešný Wadi-el Hasá medzi Moabskom a Edomskom.
Kniha proroka Amosa