Kniha proroka Amosa

Kniha proroka Amosa

Nárek nad Izraelom:

 

5 1 Čujte túto reč!

Vznášam nad vami žalospev,

dom Izraela:

2 Padla, nevstane viac

panna Izrael,

zrútila sa na svoju zem,

nemá ju kto zdvihnúť.

 3 Lebo toto hovorí Pán:

„Mestu, ktoré vytiahlo s tisícom,

ostane sto,

a ktoré vytiahlo so stom,

ostane desať pre dom Izraela.“

4 Lebo toto hovorí Pán domu Izraela:

„Hľadajte ma a budete žiť!

 5 Nehľadajte Bet-El,

do Galgaly nechoďte

a do Bersabe neputujte,

lebo Galgala pôjde do zajatia

a Bet-El bude ničím.“

 6 Hľadajte Pána a budete žiť,

ináč dopadne na Jozefov dom

ako oheň, ktorý stravuje,

a niet (toho), kto by zahasil Bet-El.

 7 Obracajú právo na palinu

a spravodlivosť hádžu na zem.

8 On stvoril Plejády a Orión,

temnosť na ráno obracia

a deň zatemňuje na noc;

on privoláva vody mora

a vylieva ich na povrch zeme,

Jahve je jeho meno.

9 On zablysne skazu nad mocným

a záhuba príde na pevnosť.

 10 Nenávidia toho, kto karhá v bráne,

odporný im je, kto hovorí pravdu.

11 Pretože šliapete po maličkom

a beriete od neho dávky obilia:

postavili ste domy z kresaného kameňa,

ale bývať v nich nebudete,

vysadili ste rozkošné vinice,

ale víno z nich piť nebudete.

 12 Veď viem, že mnoho je vašich hriechov

a ťažké sú vaše zločiny,

ubíjate spravodlivého, beriete výkupné

a chudáka utláčate pri bráne.

13 Preto múdry v tomto čase mlčí,

lebo je to zlý čas.

 14 Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili,

aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov,

ako ste vraveli.

15 Nenáviďte zlo a milujte dobro

a uplatňujte právo v bráne,

azda sa zmiluje Pán, Boh zástupov,

nad zvyškami Jozefa.

16 Preto takto hovorí Jahve,

Boh zástupov, Pán:

„Na všetkých námestiach je nárek

a na všetkých uliciach vravia: »Jaj! Jaj!«

Roľníka vyzývajú na smútok

a znalca žalospevu na nárek.

 17 Aj vo všetkých viniciach bude nárek,

keď prejdem cez teba,“ hovorí Pán.

 

Neklamať sa!

 

 18 Beda vám, čo žiadate deň Pána!

Načože je vám Pánov deň? –

On je tma, a nie svetlo.

19 Ako keď niekto uteká pred levom

a narazí na medveďa;

ide domov, oprie sa rukou o múr

a vtom ho uhryzne had:

20 Či nie je Pánov deň tma, a nie svetlo,

temnota, ktorá nemá žiary?

 21 „Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky

a nevoňajú mi vaše zhromaždenia.

22 Keď mi prinášate celopaly

a svoje pokrmové obety, nemám v nich záľubu

a na tučné pokojné obety sa nepozriem.

23 Odstráň odo mňa hluk svojich piesní,

nechcem počuť ani zvuk tvojich hárf.

24 Radšej nech prúdi právo ako voda

a spravodlivosť ako stály potok.

 25 Či ste mi prinášali obety a žertvy

štyridsať rokov na púšti, dom Izraela?

26 Lež nosili ste stan svojho Molocha

a Kaivana, svoje modly,

hviezdu svojich bohov,

ktoré ste si spravili.

 27 Nuž odvediem vás do zajatia za Damask,“

hovorí Pán; Boh zástupov je jeho meno.

 
3. Z vojska, ktoré vyšlú do boja, ostane len desiata časť.
5. O Bet-Eli a Galgale pozri pozn. k Oz 4, 15. – Bersabe bolo na juhu Judska, no Izraeliti chodili aj tam na nezákonitú bohoslužbu.
6. Pán dopadne na Jozefov dom ako oheň. – Jozefov dom je Severné kráľovstvo. Od Jozefa pochádzali kmene Efraim a Manasses.
7 n. Právo obracajú Izraeliti na trpké bezprávie.
10. Nenávidia spravodlivých sudcov a pravdovravných svedkov.
12. Sudcom sa vyčíta úplatkárstvo.
14. Pretože v krajine panoval blahobyt, vraveli si Izraeliti, že je Boh s nimi, že im pomáha.
17. Porov. Ex 12, 12.
18 – 20. Izraeliti sa nazdávali, že sa nemajú čo báť Božieho trestu (pozri k veršu 14) a že v deň Pána (pozri k Joel 1, 15) Boh bude trestať len ich nepriateľov. Mýlia sa, pretože ten deň bude aj pre nich dňom trestu.
21 – 23. Boh zavrhuje bohoslužby Izraela, pretože sú nezákonité a bezduché.
25 n. Verše sú nejasné a neisté. Možno ich rozumieť tak, že Izraeliti na púšti neprinášali Pánovi obety, ale klaňali sa modlám; ale aj tak, že aj Pánovi prinášali obety a súčasne aj konali modloslužbu, ako to robia teraz. Moloch a Kaivan boli modly. Kaivan, asýrsky Kajaman, sa nazývala obežnica Saturn, ktorú tiež zbožňovali.
27. Do asýrskeho zajatia išli Izraeliti cez Damask.
Kniha proroka Amosa